Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


139/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.439.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.438.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.306.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.308.2019.2.PSZ
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.307.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2019.2.ES
     ∟Dotyczy kwestii: - możliwości uznania działań podejmowanych w ramach projektów za działalność badawczo-rozwojową, - możliwości uznania kosztów projektów za koszty kwalifikowane, - możliwości uznania kalibracji za usługę równorzędną i uznania kosztów tej usługi za koszty kwalifikowane.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.397.2019.1.MJ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tworzeniem gier.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.57.2019.2.IR
     ∟Kwalifikacja wydatków do kosztów bezpośrednich i pośrednich

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.439.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.499.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki związane z prowadzoną działalnością w postaci wynagrodzeń dla pracowników za sierpień 2018 r. wypłacone już przez Spółkę przekształconą w terminie do 10 września 2018 r. mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki przekształconej oraz czy wydatki poniesione we wrześniu 2018 r. przez Spółkę przekształconą tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2018 r. (czyli miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie) w całości stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.346.2018.1.AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów dotyczące wynagrodzeń pracowników w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.321.2018.1.WM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2018.1.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.205.2017.2.PR
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (pytanie nr 1)

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.204.2017.2.PR
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (pytanie nr 1)

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.140.2017.1.ES
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednich wydatków poniesionych na produkcję filmową

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.75.2017.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11)

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.68.2017.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11)

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1087.2016.1.EC
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1120.2016.1.EC
     ∟w zakresie rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.878.2016.2.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników wypłacanych przez jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy, należnych za okres przed przekształceniem

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.195.2016.3.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.832.2016.1.WM
     ∟W którym miesiącu należy ująć rozliczenie delegacji służbowych jako koszt uzyskania przychodu, czy w miesiącu rozliczenia delegacji, czy też w miesiącu jej faktycznej wypłaty?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-747/16-4/AM
     ∟W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa, koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę z tytułu umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w oparciu o regulacje zawarte w art. art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i umowy o dzieło) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy. Nie ma możliwości ich uwzględnienia w kosztach poprzedniego miesiąca.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj