Interpretacje do przepisu
art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


178/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.320.2019.1.MD
     ∟Skutki podatkowe likwidacji środków trwałych

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.43.2019.1.DS
     ∟Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego oraz skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.65.2019.1.MM
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego (pytanie Nr 1) skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego (pytanie Nr 2)

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.40.2018.2.WM
     ∟Czy Wnioskodawca wydatek w kwocie netto 78.688 zł z tytułu wykonania przez Spółkę serwisu ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania w grudniu 2017 r.?

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.393.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.408.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.376.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.370.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 013-KDIPT2-1.4011.368.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.471.2017.1.ISK
     ∟Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce, i że w momencie zawarcia umów najprawdopodobniej będzie w dalszym ciągu tym podatnikiem. Należy więc stwierdzić, że Wnioskodawca otrzymując wynagrodzenie w postaci prowizji od udzielonej pożyczki oraz ewentualnych odsetek za świadczoną usługę zwolnioną z art. 43 ustawy - będzie obowiązany do wykazania tych kwot w części C deklaracji podatkowych składanych za okres, w którym powstanie, dla wykonywanych usług, obowiązek podatkowy - jako świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2017.2.KS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w istocie nabyła licencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a przewidywany okres jej używania będzie dłuższy niż rok, nabyta licencja stanowi wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą amortyzacji. W rezultacie poniesione wydatki na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier) Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie mógł na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.344.2017.2.KS
     ∟w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.478.2017.2.AP
     ∟ustalenie wartości początkowej patentów oraz ich amortyzacja

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.343.2017.2.KS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w istocie nabyła licencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a przewidywany okres jej używania będzie dłuższy niż rok, nabyta licencja stanowi wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą amortyzacji. W rezultacie poniesione wydatki na nabycie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na rynek polski produktu leczniczego oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier) Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie mógł na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.292.2017.1.PS
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodu w części dotyczącej możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu oraz praw do dokumentacji medycznej dotyczącej tego produktu (tzw. dossier)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.143.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku prawa ochronnego do znaku towarowego, który zostanie wniesiony aportem do spółki jawnej lub komandytowej

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.88.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu, który stanowią m.in. prawa ochronne na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także części odsetkowej opłat poniesionych w związku z umową leasingu finansowego

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj