Interpretacje do przepisu
art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


211/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2019.4.PSZ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania (uwzględniającej wydatki na wykończenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapłaconych, wydatków z tytułu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej pozostaje do powierzchni całego mieszkania?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.437.2019.2.AC
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.283.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w związku z zamiarem wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i w związku z opisanymi wyżej okolicznościami, Wnioskodawca może ustalić wartość lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2019.1.TW
     ∟Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2019.1
     ∟Jak rozliczyć transakcję sprzedaży tej nieruchomości - czy jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i opodatkowaną wg zasad ogólnych, czy jako przychód z działalności gospodarczej w 50% i 50% jako przychód żony z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.347.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.263.2019.1.KS1
     ∟możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na nieruchomość stanowiącą własność wspólników tej spółki, możliwości zakwalifikowania nakładów na nieruchomość dokonanych przez spółkę cywilną jako nakłady zwiększające wartość początkową w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, sposobu ustalenia wartości początkowej budynku w jednoosobowej działalności Wnioskodawczyni oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.181.2019.1.PSZ
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla używanych środków trwałych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.111.2019.1.PSZ
     ∟Czy planowana czynność odpłatnego zbycia udziału Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.52.2019.4.PS
     ∟Skutki podatkowe zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, których jedynie prawa użytkowania wniesiono uprzednio do spółki cywilnej.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.210.2019.2.RK
     ∟moment dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.17.2019.3.PSZ
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości, która była składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej tytko w części powierzchni i która to część została wycofana z majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a od wycofania jej z majątku firmy nie upłynęło 6 lat kalendarzowych będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej? Jeżeli sprzedaż będzie przychodem, to czy wielkość przychodu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie określona udziałem powierzchni użytkowanej pod działalność gospodarczą z okresu kiedy była środkiem trwałym w stosunku do całej powierzchni nieruchomości, a kosztem sprzedaży będzie niezamortyzowana wartość tej części nieruchomości?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.566.2018.3.AK
     ∟Czy sprzedaż nabytej nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.614.2018.2.RK
     ∟Źródła przychodów

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.587.2018.1.MT
     ∟Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie jest możliwe uznanie, że lokal mieszkalny zakupiony przez Wnioskodawcę w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, stanowi ulepszony środek trwały w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do tego lokalu po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2018.1.DR
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego po Jego stronie nie powstanie przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do Spółki, w której wnoszący jest wspólnikiem? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego, Spółka uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych majątkowych praw autorskich do znaku towarowego jako wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 22 b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników Spółki jako koszty uzyskania przychodów?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.262.2018.2.RK
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

2018.06.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.23.2017.CRS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji spółki kapitałowej otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej.

2018.06.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.24.2017.CRS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji spółki kapitałowej otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2018.2.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.90.2018.1.KS1
     ∟ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.82.2018.1.MD
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.47.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz w części dotyczącej momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.84.2018.1.WM
     ∟Czy po zakończonej inwestycji budowy domu weselnego Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki z majątku prywatnego dokonane w latach 2012-2016 w kwocie 388.975 zł 16 gr do wartości początkowej środka trwałego i czy odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj