Interpretacje do przepisu
art. 24 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


207/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.333.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1023/14/19-S/AK
     ∟1) Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2) Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1024/14/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1022/14/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-3-14/15/18-S/AK
     ∟1. Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2. Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-1062/15/17-2/S/ES
     ∟W zakresie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w sytuacji, gdy na moment przekształcenia w spółce przekształcanej będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-26/14-2/2017/WM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust 5 ustawy i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-24/14-2/2017/WM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) z tytułu przekształcenia spółki a w szczególności czy zyski spółki z lat ubiegłych przeznaczane przez walne zgromadzenie na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki nie będą stanowiły na dzień przekształcenia przychodu w rozumieniu art. 24 ust 5 ustawy i czy nie będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy?

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.23.2017.1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-956/13-3/2017/WM
     ∟Czy w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, uchwały o przekształceniu tejże Spółki w spółkę osobową – spółkę jawną, będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych od wartości kapitału zapasowego powstałego z zysków wypracowanych przez Spółkę z o. o. w latach ubiegłych, a przekazanych na ten kapitał na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników i w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od środków zgromadzonych na tym kapitale?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-446/13/17-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.618.2016.2.RR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu środków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej, a pochodzących z nadwyżki wnoszonej przez Wnioskodawcę do Spółki z o.o. wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o.?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.619.2016.2.RR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową, po stronie Wnioskodawczyni powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu środków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej, a pochodzących z nadwyżki wnoszonej przez Wnioskodawczynię do Spółki z o.o. wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o.?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.141.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.144.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.143.2016.2.MH
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.124.2016.2.KS
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.154.2016.2.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.153.2016.2.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.155.2016.1.MG
     ∟Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-126/15/16-S/AW
     ∟1) Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego? 2) W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-601/16-1/WM
     ∟1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym nie będzie miała ona Niewypłaconych zysków, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym?2. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku Spółki w relacji do wysokości tych Niewypłaconych zysków?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.596.2016.2.IS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zakłada, że w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powstanie u Niego dochód z udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.599.2016.2.MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zakłada, że w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powstanie u Niego dochód z udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1624/12/16-6/S/ES
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów oraz opodatkowania zgromadzonego na kapitale zapasowym zysku z lat poprzednich

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1625/12/16-6/S/ES
     ∟w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów oraz opodatkowania zgromadzonego na kapitale zapasowym zysku z lat poprzednich

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-510/16/KK
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód (dochód) opodatkowany z tytułu przekształcenia spółki, a w szczególności czy zyski spółki z o.o. z lat ubiegłych (2008-2013) przeznaczane przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy spółki z o.o., w stosunku do których wspólnicy nie podjęli uchwały o ich wypłacie w formie dywidendy wspólnikom (przed przekształceniem), będą stanowiły na dzień przekształcenia przychód w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będą podlegały opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 tej ustawy?

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-270/16-3/DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy oraz pozostałych Udziałowców z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zysków z lat ubiegłych (tj. z własnych środków Spółki) będzie kwota zysków z lat ubiegłych przekazana na kapitał zakładowy Spółki?

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-771/14-6/16/S/MC
     ∟czy zyski niewypłacone wspólnikom, lecz podzielone w inny sposób (w tym przekazanie na kapitał zapasowy) nie będą przychodem dla wspólników Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową i czy w związku z tym powstała Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku z tego tytułu

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-585/14-3/16-S/AKr
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT ma zastosowanie do stanów faktycznych zaistniałych po wprowadzeniu regulacji i w związku z tym zyski niepodzielone osiągnięte przed dniem 1 stycznia 2009 r. nie będą opodatkowane zgodnie z ww. przepisem? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w sytuacji, gdy dojdzie do przekształcenia Spółki w spółkę osobową wypracowany w latach ubiegłych zysk przeznaczony na pokrycie straty nie będzie stanowił zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT i w związku z tym nie będzie on stanowił źródła przychodu dla Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj