Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3407/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.323.2019.2.MT
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.333.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.279.2019.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.278.2019.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.254.2019.2.MT
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną w związku z wystąpieniem w Spółce na moment przekształcenia Zatrzymanych Zysków – ocena w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 i art. 41 ust. 4c updof.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-140/16-1/NL
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanej we wniosku wierzytelności wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-143/16-1/NL
     ∟skutki podatkowe otrzymania wskazanej we wniosku wierzytelności wobec Wnioskodawczyni w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.145.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.85.2019.4.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną, wartość kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształcanej zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.127.2017.8.MG
     ∟Zasady opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutki podatkowe przekształcenia spółki w spółkę jawną.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1023/14/19-S/AK
     ∟1) Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2) Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.305.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-337/16-2/18/S/ES
     ∟Otrzymanie środków pieniężnych i wierzytelności w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki osobowej oraz wygaśnięcia otrzymanych wierzytelności w wyniku konfuzji.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-470/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-471/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj