Interpretacje do przepisu
art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


49/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.356.2019.2.JC
     ∟1.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.? 2.W przypadku uznania stanowiska podatnika w zakresie pyt. 1 za prawidłowe, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do ujęcia w podstawie opodatkowania w podatku od przychodów z budynków do uwzględnienia powierzchni wspólnych? 3.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.?

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.381.2019.4.ISL
     ∟Określenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środków trwałych będących budynkami.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.283.2019.4.MK
     ∟czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2019 r.) Wnioskodawca obliczając podatek od przychodów z budynków, tj. Nieruchomości, powinien ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową budynków wynikającą z ewidencji ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca, tj. pomniejszoną o dokonane comiesięcznie odpisy amortyzacyjne.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy obliczając podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić powierzchnię przeznaczoną na organizację we własnym zakresie targów i wystaw, czy tylko powierzchnię oddaną do używania (najmu) na postawie umów wynajmu oraz w jaki sposób określić udział oddanej do używania powierzchni użytkowej do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem za dany miesiąc.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2019.3.MS
     ∟Czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2018), Wnioskodawca i Komandytariusz obliczając podatek od przychodów z tytułu własności środków trwałych, tj. Nieruchomości, powinni ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową zmniejszaną co miesiąc o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.239.2019.3.MM
     ∟Przychód z tytułu własności środków trwałych.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.284.2019.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości stosowania zwolnienia od podatku od przychodów z budynków, wynikającego z art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.299.2019.1.IZ
     ∟W ustalenia, czy: - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego), - czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem określona na podstawie art. 24b ust. 3 updop, powinna być ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a to oznacza, że powinna być pomniejszana o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach (a więc będzie to podatkowa wartość netto środka trwałego).

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.173.2019.2.APA
     ∟podatek od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z możliwością zastosowania art. 24b ust. 8 podatku dochodowego od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.204.2019.2.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (stan faktyczny)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (zdarzenie przyszłe)

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2019.1.JC
     ∟Czy obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków określonemu w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2019.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest podejście, że pojęcie wartości początkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, należy rozumieć jako wartość początkową budynku określoną dla amortyzacji podatkowej, modyfikowaną o dokonane ulepszenia i odpisy amortyzacyjne od budynku?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.123.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.137.2019.3.APA
     ∟w zakresie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej: - budynków wielolokalowych o charakterze mieszkalnym będących własnością Wnioskodawcy, - lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność Wnioskodawcy.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.191.2019.1.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.102.2019.2.JC
     ∟Czy budynki będące własnością Wnioskodawcy i wybudowane ze wsparciem opisanym w pkt a, b i c będą zwolnione z podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2019.2.MM
     ∟Stosowanie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo identyfikując wynajmowane / dzierżawione Budynki jako podlegające opodatkowaniu dla potrzeb podatku dochodowego od przychodów ze środków trwałych będących budynkami, o którym mowa w art. 24b ust. 1 PDOP?

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.91.2019.2.LG
     ∟ustalenie: - czy przy obliczaniu powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stosować zasady wynikające z postanowień art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; - wartości początkowej budynku, w przypadku zmiany jej wartości w trakcie miesiąca kalendarzowego; - sposobu obliczenia powierzchni wynajmowanej w budynku w przypadku, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego ulega ona zmianom, z uwagi na zawieranie krótkoterminowych umów najmu części powierzchni budynku

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.171.2019.1.JC
     ∟Czy budynek zaliczony do grupy 1, podgrupy 10 z symbolem 109 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE, która obejmuje obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków nie podlegał opodatkowaniu wynikającemu z artykułu 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym do 31.12.2018 roku?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.138.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku z tytułu przychodów od budynków w sytuacji gdy przychód z tego tytułu zostanie w całości przeznaczony na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.153.2019.1.JC
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek opłacania podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od przychodów z przedmiotowego środka trwałego, tj. Stadionu?

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.163.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem od nieopłatnego użytkowania budynków przez X i Y.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.122.2019.2.JC
     ∟Czy prawidłowe jest podejście, że zmniejszenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 24b ust. 9 ustawy o CIT, powinno być ograniczone tylko i wyłącznie jeśli podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w innej spółce, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.81.2019.1.JC
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien uwzględniać w przychodzie podlegającym opodatkowaniu Podatkiem od przychodów z budynków zarówno tę część Stadionu, która jest udostępniana stale (pkt A stanu faktycznego), jak również tę część, która jest udostępniana krótkookresowo (pkt B i C stanu faktycznego)? 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien kalkulować proporcję przychodu podlegającego opodatkowaniu Podatkiem od przychodów z budynków?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj