Interpretacje do przepisu
art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1221/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
     ∟ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.379.2019.1.JKT
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wnosić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od wskazanego przychodu

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2019.2.BG
     ∟1. Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie wydatków na PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe oraz zasądzone renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową? 2. Czy zapłacone w ciągu roku wartości podatku naliczonego jako 19% od dokonanych wydatków niestatutowych, w przypadku osiągnięcia straty podatkowej będą stanowiły nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.290.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy możliwe jest wpłacanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresie rozliczeniowym (roku), w którym prognozowany jest relatywnie wysoki przychód na zasadach uproszczonych a w okresie rozliczeniowym (roku), w którym prognozowany przychód będzie relatywnie niższy, na zasadach ogólnych.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2019.1.MM
     ∟1. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej (lata 2017 i 2018), przy niewydatkowanym wcześniej uzyskanym dochodzie wolnym na podstawie art. 17 ust. 4 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT (dochód z 2016 r.), wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia (PFRON, kary umowne i koszty reprezentacji), wobec uznania ich za dochód podlegający opodatkowaniu, pomniejszą kwotę dochodu niewydatkowanego przeznaczonego do wydatkowania w latach następnych (w latach 2017 i 2018)? 3. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej, przy niewystępowaniu niewydatkowanego wcześniej dochodu, wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja i reklama podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnienia części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku poniesienia straty w okresach wcześniejszych, 50% całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.280.2019.1.ANK
     ∟Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca za rok 2018 poniósł stratę podatkową to zapłacone w ciągu roku 2018 zobowiązanie podatkowe z tytułu poniesienia wydatków na PFRON, odsetek, kar, składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkową oraz zaległych składek do ZUS będą stanowiły nadpłatę

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.267.2019.1.APO
     ∟Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości wskazanej metody weryfikacji wielkości uzyskanej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego dostępnego dla pomiotów prowadzących działalność na podstawie stosownej decyzji o wsparciu.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.194.2019.2.BS
     ∟w zakresie możliwości uznania Wnioskodawcy za „małego podatnika” oraz ustalenia skutków podatkowych związanych z utratą statusu „małego podatnika”.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.136.2019.2.MK
     ∟czy w sytuacji, w której Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nie osiągnął dochodu, lecz jego wynik podatkowy ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest stratą, powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy od osób prawnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.41.2019.1.MK
     ∟możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 9% stawki zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustalenia czy Wnioskodawca będzie płacić stawkę 9% do całości dochodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w 2019 r. na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów w roku podatkowym.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.43.2019.1.MC
     ∟Przychód w związku z przekazaniem kwoty nadwyżek od zaliczek członkom wspólnoty na fundusz remontowy.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.55.2019.1.JK
     ∟w zakresie możliwości i sposobu uiszczania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.551.2018.4.MT
     ∟Podsumowując: wydatki poniesione przez Spółkę komandytową na nabycie od podmiotu powiązanego ze Spółką usług prawnych oraz usług wsparcia stanowią dla Wnioskodawczyni oraz Zainteresowanych niebędących stroną postepowania proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku określonego w umowie Spółki koszty uzyskania przychodów na zasadach przedstawionych powyżej, przy czym na Spółce komandytowej spoczywa ciężar wykazania racjonalności tych wydatków i ciężar prawidłowego ich udokumentowania. Powyższe oznacza, że stanowisko Wnioskodawczyni oraz osób Zainteresowanych niebędących stroną postępowania co do tego, iż na Wspólnikach nie będzie ciążyć obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem przez Spółkę komandytową usług niematerialnych od CCUK, w zakresie, w jakim poniesienie tych wydatków będzie zgodne z przepisem art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1-66 u.p.d.o.f., a ich wysokość zostanie ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., uznaje za prawidłowe.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.412.2018.2.HK
     ∟Czy – w sytuacji, gdy w 2017 r. uzyskał 74,03% przychodów z działalności rolniczej – Wnioskodawca ma do wyboru trzy opcje dotyczące wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, tj.: w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, tj. zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy, albo na podstawie art. 25 ust. 2a podatnik może wpłacać zaliczki począwszy od dnia 20 października każdego roku, albo podatnik nie musi w ogóle wpłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.419.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.421.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.8.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.212.2018.1.PK
     ∟Wskazanie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT w związku z wydzieleniem części majątku ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.342.2018.2.AS
     ∟Konsekwencje podatkowe uczestnictwa w spółce komandytowej.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.362.2018.1.AG
     ∟Uwzględnienie przez Spółkę przejmującą przychodów i kosztów uzyskania przychodów rozpoznanych przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia przeprowadzonego metodą łą-czenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych, za rok, w którym doszło do połączenia oraz wskazanie prawidłowego sposobu obliczania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w związku z przeprowadzonym połączeniem.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj