Interpretacje do przepisu
art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


902/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.340.5.2019.1.AW
     ∟Stosowanie polskich przepisów prawa podatkowego w zakresie określania momentu powstania przychodu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ujmowania dla celów rozliczenia podatku w Polsce przychodów i kosztów osiągniętych w Senegalu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.358.2019.2.MS
     ∟Czy w związku z opisanym stanem faktycznym (winno być zdarzeniem przyszłym) Klasztor właściwie zakwalifikował dochody z działalności gospodarczej jako pozostałą działalność, a przeznaczając je w całości na działania statutowe Klasztoru będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy sporządzając zeznanie CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe Klasztor będzie uwzględniał tylko przychody i koszty z działalności gospodarczej i w tej części będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, nie uwzględniając niegospodarczej działalności statutowej Klasztoru?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.356.2019.2.JC
     ∟1.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.? 2.W przypadku uznania stanowiska podatnika w zakresie pyt. 1 za prawidłowe, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do ujęcia w podstawie opodatkowania w podatku od przychodów z budynków do uwzględnienia powierzchni wspólnych? 3.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wnoszenia płatności z tytułu podatku od przychodów z budynków - Terminalu 1 i Terminalu 2 w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.357.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dwie prawnie wyodrębnione wspólnoty mieszkaniowe, które funkcjonują w jednym budynku wielorodzinnym mogą składać jedno wspólne zeznanie podatkowe CIT–8.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.283.2019.4.MK
     ∟czy na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2019 r.) Wnioskodawca obliczając podatek od przychodów z budynków, tj. Nieruchomości, powinien ustalać podstawę opodatkowania biorąc pod uwagę wartość początkową budynków wynikającą z ewidencji ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca, tj. pomniejszoną o dokonane comiesięcznie odpisy amortyzacyjne.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.379.2019.1.JKT
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wnosić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych od wskazanego przychodu

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-469/15/19-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw do emisji CO2 zakupione na wolnym rynku.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2019.2.ANK
     ∟Czy Wnioskodawca, tj. Stowarzyszenie, może sporządzić i złożyć jedną wspólną deklarację CIT-8 obejmujący wszystkie trzy jednostki, tj. Stowarzyszenie, NZOZ i Przedszkole?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.411.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 5)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.409.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków i Budowli, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 3)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.408.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.410.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej budynku administracyjnego, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 4)

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
     ∟Przychody, odpisy amortyzacyjne, dofinansowanie, koszty, prace badawczo-rozwojowe, ulga.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.284.2019.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości stosowania zwolnienia od podatku od przychodów z budynków, wynikającego z art. 24b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.290.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy możliwe jest wpłacanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresie rozliczeniowym (roku), w którym prognozowany jest relatywnie wysoki przychód na zasadach uproszczonych a w okresie rozliczeniowym (roku), w którym prognozowany przychód będzie relatywnie niższy, na zasadach ogólnych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.173.2019.2.APA
     ∟podatek od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z możliwością zastosowania art. 24b ust. 8 podatku dochodowego od osób prawnych

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.279.2019.1.ANK
     ∟Czy w razie likwidacji Spółki po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeniesieniem na wspólników własności Nieruchomości będącej składnikiem majątku Spółki?

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (zdarzenie przyszłe)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.204.2019.2.KK
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą podlegały przychody z Budynku A, bez względu na to, czy faktyczny okres jego używania (najmu) będzie krótszy lub równy rok, czy też dłuższy niż rok ? – traktowanie budynku przez dewelopera jako wyrób gotowy (stan faktyczny)

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.225.2019.2.AD
     ∟ustalenie czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2019.1.JC
     ∟Czy obiekty zakwalifikowane jako lokale własne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego podlegają tzw. podatkowi od przychodów z budynków określonemu w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2019.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest podejście, że pojęcie wartości początkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, należy rozumieć jako wartość początkową budynku określoną dla amortyzacji podatkowej, modyfikowaną o dokonane ulepszenia i odpisy amortyzacyjne od budynku?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.123.2019.2.KK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków – art. 24b updop – budynków wybudowanych na cudzym gruncie, oddanych do używania innemu podmiotowi, wyłącznie w celu świadczenia działalności usługowej przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj