Interpretacje do przepisu
art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


720/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.604.2019.1.BK
     ∟Odliczenie podatku stawka podatku, opodatkowanie, projekt.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.601.2019.2.MSU
     ∟obowiązek odprowadzenia podatku VAT w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i uznania kwoty otrzymanej dotacji z WFOŚiGW za wartość brutto, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.475.2019.2.JM
     ∟1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku likwidacji środka trwałego. 2. Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego lub poszczególnych składników.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2019.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży abonamentu obejmującego pakiet usług medycznych oraz pakiet usług fitness.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.545.2019.1.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przyznanego na podstawie ugody odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, brak obowiązku wystawienia faktury.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.423.2019.1.JK
     ∟Opodatkowanie wniesienia aportem przez Gminę do spółki zabudowanej działki oraz ustalenie podstawy opodatkowania.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.341.2019.3.JKU
     ∟Nieuznanie otrzymanej refundacji poniesionych kosztów za zwiększającą podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2019.2.AW
     ∟Kwota dotacji otrzymana przez Gminy na realizację projektu w zakresie, w jakim przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji w budynkach użyteczności publicznej, nie stanowi podstawy opodatkowania. Prawo Gmin do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji oraz sposób realizacji tego uprawnienia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.419.2019.1.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania dotacji uzyskanej na realizację projektu polegającego na wymianie źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz braku prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z tym projektem podatku naliczonego od wydatków związanych z tym projektem.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.418.2019.1.KK
     ∟Brak opodatkowania dotacji uzyskanej na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.342.2019.3.EB
     ∟Uznanie otrzymanej refundacji poniesionych kosztów za zwiększającą podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.404.2019.2.SM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania – usuwanie azbestu.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.322.2019.1.EN
     ∟W przypadku sprzedaży kart podarunkowych, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pomiędzy Wydawcami (a więc dostawcami towarów lub usług), Partnerem a ostatecznymi nabywcami (Klientami). Odbiorcą usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę jest Partner, bowiem to on uzyskuje korzyści z tytułu sprzedaży kart podarunkowych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta kart podarunkowych nie stanowi u niego dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania są usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Partnera, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji. Zatem, kwota ta stanowi w istocie zapłatę (wynagrodzenie) za wykonaną usługę, tj. za pośrednictwo w sprzedaży kart podarunkowych. W konsekwencji, podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, jest kwota prowizji jaką otrzyma Wnioskodawca od Partnera w związku z wykonaniem na jego rzecz usługi pośrednictwa, pomniejszona o kwotę podatku. Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kart podarunkowych jednego przeznaczenia dokonywanej w imieniu i na rzecz innych podatników (Wydawców). Wnioskodawca nie jest/nie będzie zobowiązany ewidencjonować na kasie rejestrującej odpłatnego wydania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym kart podarunkowych różnego przeznaczenia.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.305.2019.2.MW
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego dofinansowania. Udokumentowanie otrzymanego dofinansowania.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.419.2019.1.DM
     ∟Określenia podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami dotyczącymi energii elektrycznej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.389.2019.1.KS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.591.2018.11.MSU
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów oraz określenia daty zakończenia dostawy towarów na fakturze, uwzględnienie dostawy towaru w podstawie opodatkowania za dany okres rozliczeniowy, w przypadku otrzymania tego towaru przez kontrahenta po okresie rozliczeniowym

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.303.2019.3.MN
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT aportu do spółki zespołu składników przedsiębiorstwa stanowiącego dział NT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj