Interpretacje do przepisu
art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


86/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych całkowitego kosztu zakupu towaru/usługi, które Wnioskodawca sprzedaje klientom za 1 zł netto.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.299.2018.2.BG
     ∟- obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów, - obowiązku sporządzenia, przesłania i składania informacji IFT-2/IFT-2R.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.226.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła i przesłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą odsetek od obligacji w przypadku braku możliwości pozyskania informacji o statusie podatników w odniesieniu do nieujawnionych inwestorów.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-2 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.347.2017.2.AJ
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji. W razie braku podstaw do zastosowania na rzecz podatnika właściwej umowy o unikania podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy podatkowej, zasadne jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% wypłaconej kwoty brutto odsetek z euroobligacji, czyli jednolicie według najwyższej stawki podatku wynikającej z ww. przepisów UPDOF lub UPDOP.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2017.2.MK
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub w inne ewidencje i rejestry, w przypadku braku możliwości ustalenia odrębnie wartości papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (według stanu na dany dzień), tj. co najmniej zbiorczej informacji o nieujawnionych inwestorach, pozwalającej na zastosowanie w stosunku do nich odpowiednio przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź o podatku od osób prawnych.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.1.2017.1.BC
     ∟Czy w związku ze stosowaniem art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do transakcji dokonywanych w ramach PGK?

2016.09.29 - Minister Finansów - DD5.8221.37.2016.SOH
     ∟Niestosowanie, do transakcji we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy spółkami tworzącymi PGK, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 14 updop skutkowałoby de facto zniekształcaniem dochodów (strat) obliczanych przez poszczególne spółki tworzące PGK, w celu dokonania rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę określoną jako podatnika tego podatku dochodowego PGK, w porównaniu do innych podatników również ustalających dochody/straty podatkowe w oparciu o art. 7 updop, do którego wprost odwołuje się art. 7a updop.

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-256/16/WLK
     ∟Czy wstępna opłata leasingowa zapłacona w ramach leasingu operacyjnego jest kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w okresie poniesienia tj. zaksięgowania faktury na koncie bilansowym w dacie wystawienia dokumentu?

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-189/16/MO
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania oraz podatek do zapłaty z tytułu dochodów Spółek zależnych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane uzyskanych przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-724/15/EJ
     ∟podstawa opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-858/15/KO
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-859/15/AB
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-855/15/IK
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-880/15/IK
     ∟Czy w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy spółkami tworzącymi Podatkową Grupą Kapitałową znajdzie zastosowanie przepis art. 32 ustawy?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-879/15/KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ustawy do transakcji realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-878/15/MN
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku zastosowania art. 32 ustawy do transakcji realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-89/15-4/IR,
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie niezabudowanych działek.

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-89/15-5/IR
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na budowę ronda.

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-147/15-4/AK
     ∟określenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu odpłatnego zbycia działek niezabudowanych

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-147/15-6/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda,

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-147/15-5/AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z nabyciem gruntów

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-147/15-7/AK
     ∟do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków, które poniesiono w związku z budową ronda

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-997/13/MS
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży stanowi kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia?

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1376/13/MS
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia?

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1378/13/MS
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją?

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1401/13/MS
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją?

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1385/13/AK
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1387/13/AK
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie towarów i usług służących wykonaniu świadczenia objętego promocją? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, stan faktyczny)

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1000/13/AK
     ∟Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej sprzedaży będzie stanowiła kwota przyjęta jako promocyjna cena wykończenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan fatyczny)

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj