Interpretacje do przepisu
art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


262/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.2.MSO
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie próbników

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.409.2019.1.AW
     ∟Korekty cen transferowych i sposób ich dokumentowania

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.288.2019.2.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przeznaczonych na ekspozycję w cenach promocyjnych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.208.2019.1.RMA
     ∟Podstawa opodatkowania produktów sprzedawanych w ramach promocji.

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.608.2018.2.NK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków produkcji rolnej przekazanych następnie członkom Spółdzielni z przeznaczeniem na produkcję bydła opasowego, sprzedawanego następnie za jej pośrednictwem oraz określenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego przekazania środków produkcji rolnej dokonywanego przez Spółdzielnię na rzecz jej członków.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.693.2017.1.KR
     ∟Do obrotu nie wlicza się transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem pożyczka, udzielona pierwotnie przez Spółkę Zagraniczną na rzecz Pożyczkobiorcy i przejęta przez Wnioskodawcę, w wyniku połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną, nie wpływa w żaden sposób na wartość kalkulowanego przez Wnioskodawcę obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Jak wskazano, pożyczka ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.837.2017.2.EJ
     ∟zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów medycznych, ustalenie podstawy opodatkowania, brak prawa do zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.808.2017.2.MJ
     ∟opodatkowania dostawy działki dokonywanej w ramach zamiany, podstawy opodatkowania dostawy (zamiany) nieruchomości o wartości rynkowej niższej niż wartość rynkowa nieruchomości otrzymywanej przez Skarb Państwa jako wynagrodzenie z tytułu tej dostawy (zamiany), podstawy opodatkowania dostawy (zamiany) nieruchomości o wartości rynkowej wyższej niż wartość rynkowa nieruchomości otrzymywanej przez Skarb Państwa jako wynagrodzenie z tytułu tej dostawy (zamiany)

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1014/14-2/MN
     ∟podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości za kwotę 1 zł netto

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.350.2017.3.AO
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientowi oraz potencjalnemu klientowi opakowania zawierającego wiele sztuk danego Wyrobu, podstawy opodatkowania podatkiem VAT promocyjnej sprzedaży Wyrobów oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT w związku z wytworzeniem lub zakupem Wyrobów

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.15.2017.2.ICz
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu promocyjnej sprzedaży towarów. Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego w związku z wytworzeniem lub zakupem towarów, które Wnioskodawca przekaże do sprzedaży promocyjnej za 1 grosz.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.73.2017.1.MPE
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku promocyjnej sprzedaży wykończenia i wyposażenia mieszkania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia elementów wykończenia i wyposażenia sprzedanych w promocyjnej cenie.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.789.2016.1.AL
     ∟W zakresie: - ustalenia podstawy opodatkowania w sytuacji dokonywania przez Wnioskodawcę w ramach Programów lojalnościowych sprzedaży Nagród po promocyjnej cenie, - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego od nabywanych usług marketingowych od Agencji oraz nabywanych Nagród od Dostawcy Nagród.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.178.2016.2.AO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od produkowanych/nabytych towarów, sprzedawanych następnie po cenach niższych od cen rynkowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży powyższych towarów.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.587.2016.2.MS
     ∟dokumentowanie fakturami VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-391/16-4/KC
     ∟W zakresie zastosowania art. 32 ustawy do transakcji realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-499/13/16-6/S/ISZ
     ∟W zakresie stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedawanych wejść jednorazowych i Karnetów Open uprawniających do wstępu do obiektu rekreacyjnego / centrum fitness z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń (siłowni, groty solnej, łaźni parowej, sauny suchej) oraz uczestniczeniem w zajęciach - treningach sportowych (np. zumba, pilates, treningi na rowerach, treningi na bieżni) oraz w zakresie stawki podatku dla sprzedawanych usług w ramach pakietu Karnetu Open wraz z Karnetem Biernym

2016.04.25 - Minister Finansów - PT8.8101.92.2016/PBD
     ∟Czy kwoty, którymi Wnioskodawca obciąża pracowników za udostępnienie wymienionych usług, stanowią wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone przez nią na rzecz pracowników usługi i jako kwoty należne z tytułu sprzedaży, po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego, stanowią całkowity jej obrót z tego tytułu?

2016.04.14 - Minister Finansów - PT8.8101.735.2015/PBD
     ∟1. Czy Wnioskodawca, pomimo uiszczania przez pracowników jedynie części kosztów, ma obowiązek uznania - na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług - czynności jako odpłatnej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według stawki podstawowej (obecnie 23%)? 2. Jaka powinna być wysokość podstawy opodatkowania dla przedmiotowych czynności - kwota w wys. 48,78 zł, czy też kwota w wys. 97,56 zł?

2016.03.18 - Minister Finansów - PT8.8101.77.2016/PBD
     ∟Opodatkowanie czynności finansowanych w części przez pracowników oraz ustalanie limitu stosowania zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-106/16-2/MP
     ∟korekta podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym;

2016.03.14 - Minister Finansów - PT8.8101.51.2016/PBD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży wczasów dla pracowników.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-709/15-1/APR
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu usługi udostępnienia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach umowy barterowej oraz braku zastosowania art. 32 ustawy.

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-874/15-3/JF
     ∟Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia przez Spółkę przedmiotu wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie ustalona przez wspólników w umowie spółki komandytowej wartość udziału kapitałowego przysługującego Spółce pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Wobec tego skoro wartość wkładu w wysokości X ustalona zostanie jako wartość netto (niezawierająca VAT), zatem na podstawie art. 29a ustawy podstawą opodatkowania będzie kwota X.

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-724/15/EJ
     ∟podstawa opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-522/15/BJ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu wymiany barterowej oraz zastosowanie art. 32 ustawy.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-512/15-1/APR
     ∟Podstawa opodatkowania przy wymianie barterowej. Czy przy wymianie barterowej pomiędzy gminą i spółka gminna, ma zastosowanie art. 23 ustawy.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-734/15-4/UG
     ∟Prawo do zmniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony – w myśl art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-859/15/AB
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-855/15/IK
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj