Interpretacje do przepisu
art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5816/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku usługi zakwaterowania studentów w domu studenta innej uczelni

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.376.2019.2.KP
     ∟określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych dwulokalowych, wraz z udziałami we współwłasności gruntu oraz stawki podatku VAT dla usługi polegającej na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkaniowe

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.416.2019.2.KT
     ∟Stawka podatku dla usług kompleksowego montażu kasetonów naściennych oraz usług kompleksowego montażu shuttersów.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.487.2019.4.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki nad dziećmi i młodzieżą

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.471.2019.3.ICZ
     ∟Stawka podatku dla czynności dostawy betonu wraz z transportem na miejsce budowy, wylaniem betonu, rozprowadzeniem go w określonym miejscu, zawibrowaniem i wyrównaniem.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.497.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.469.2019.2.AK
     ∟Czynności wykonywane jako Agent emisji nie stanowią świadczenia, którego przedmiotem są instrumenty finansowe; nie stanowią też usług pośrednictwa w tym zakresie - nie mogą więc korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 i będą podlegały opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2019.1.EK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku oraz dokumentowanie opisanych we wniosku usług

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.497.2019.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku otrzymywanego wynagrodzenia w postaci nadprowizji na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 37 ustawy o VAT

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.430.2019.2.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku: - usług prowadzenia praktyk zawodowych studentów uczelni publicznej; - zapewnienia tzw. „pakietu medycznego”; - badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej; - szczepień ochronnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie kultury za kompleksowe usługi współpracy przy organizacji i produkcji serialu podlegające opodatkowaniu VAT w wysokości 8%

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.491.2019.2.KT
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.534.2019.2.JC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania transakcji sprzedaży działki gruntu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.350.2019.1.AS
     ∟Stawka podatku dla kompleksowych usług polegających na realizacji zamówionych przez klientów projektów drewnianych lub fornirowanych drzwi wraz z ościeżnicami, wykonywanych w miejscu wskazanym przez klienta wewnątrz obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.441.2019.1.RR
     ∟opodatkowania transakcji cesji praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich / przedwstępnej umowy nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach, które Podatnik będzie otrzymywał od dewelopera, dokumentujących kwoty zaliczek, które będą wpłacane przez Podatnika przy podpisywaniu przedwstępnych umów deweloperskich/umów nabycia lokalu mieszkalnego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.117.2017.9.AS
     ∟zwolnienie z VAT usługi polegającej na wsparciu obsługi autoryzacji finansowych

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.35.2017.10.EK
     ∟Zwolnienie świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.276.2017.10.S.AKO
     ∟opodatkowanie świadczonych przez bank usług

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.459.2019.2.AG
     ∟Stawka podatku VAT dla sprzedaży schodów.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.394.2019.2.AKR
     ∟Stawka podatku VAT przy sprzedaży Segmentów.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.525.2019.1.JB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez Uczestników na rzecz Gminy na poczet realizacji Inwestycji, pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę prawa własności Instalacji na rzecz Uczestników bez dodatkowego wynagrodzenia po upływie tzw. okresu trwałości Inwestycji.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.407.2019.2.MR
     ∟Opodatkowanie usług szkoleniowych związanych z dostawą towarów (urządzeń).

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.527.2019.1.MSO
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% w przypadku świadczenia usług wykonania dekorów na ścianach i sufitach.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj