Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1711/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.511.2019.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.411.2019.2.RM
     ∟Opodatkowanie dostawy lokali mieszkalnych i parkingu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami ponoszonymi na adaptację budynku.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.474.2019.3.WL
     ∟stawka podatku VAT dla planowanej sprzedaży lokalu użytkowego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.496.2019.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy zabudowanych działek w zamian za odszkodowanie, prawo do wystawienia faktur korygujących oraz możliwość skorygowania podstawy opodatkowania.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.457.2019.2.AJ
     ∟Składniki majątkowe mające być przedmiotem sprzedaży nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja ich zbycia będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione przesłanki do zastosowania do planowanej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże z uwagi na wybór opcji opodatkowania przez strony transakcji będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku. W związku z tym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.283.2019.4.HW
     ∟Ustalenie, czy nieodpłatne przekazanie Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu umowy dzierżawy budynku, wynikające z zawarcia między stronami porozumienia oraz bez zawarcia między stronami porozumienia w zakresie sposobu rozliczenia z ww. tytułu, stanowi świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.347.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działek gruntu.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.317.2019.2.MR
     ∟- Ustalenie, czy planowane przez Kupującego nabycie Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - Brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży na rzecz Kupującego Nieruchomości,- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.299.2019.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.257.2019.2.AS
     ∟Uznanie za zcp i opodatkowanie sprzedaży składników majątku.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.384.2019.2.MD
     ∟Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.3.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.267.2019.3.PC
     ∟Dotyczy opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.281.2019.3.JK
     ∟- zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej;- braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem udziału w ww. nieruchomości zabudowanej

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.256.2019.2.AG
     ∟Zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości za odszkodowaniem - art. 43 ust. 1 pkt 10.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.188.2019.2.MR
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.199.2019.2.RMA
     ∟Zwolnienie sprzedaży budynku i korekta podatku naliczonego

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.266.2019.1.MD
     ∟zwolnienia od podatku VAT planowanej sprzedaży lokalu użytkowego

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.107.2019.2.MC
     ∟Ustalenie momentu pierwszego zasiedlenia i zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.231.2019.1.KM
     ∟Sposób opodatkowania dostawy (sprzedaży) wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi w postaci komórek lokatorskich, wraz z udziałem w częściach wspólnych, w tym w gruncie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj