Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1047/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.293.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 updop.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.294.2019.2.IZ
     ∟Możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT w sytuacji gdy jeden z podmiotów powiązanych (wspólnik Spółki osobowej) posiada ograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2019.2.AK
     ∟Możliwość powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki komandytowej

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.266.2019.3.BKD
     ∟Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie prawa do wynagrodzenia, w tym do wynagrodzenia w postaci success fee, Wnioskodawca ustalając wysokość dochodu z innych źródeł przychodów powinien zaliczyć do przychodów kwotę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia w postaci success fee) w całości natomiast do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na niego proporcjonalnie do udziałów w zyskach w ASI zgodnie z art. 5 ustawy o CIT

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.303.2019.1.ANK
     ∟Skutki podatkowe w związku z likwidacją i podziałem majątku pomiędzy wspólników spółki osobowej

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.253.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa wartości wynagrodzenia komplementariusza (spółki komandytowej) do przychodów i kosztów podatkowych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.229.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - fakt wykorzystywania przez X magazynu usytuowanego poza terenem SSE do magazynowania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) wykorzystywanych do ich produkcji, będzie miał jakikolwiek wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, - koszty utrzymania magazynu wybudowanego przez X poza terenem SSE służącego do przechowywania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) do ich produkcji powinny w całości zostać alokowane do z wyniku działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.186.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.211.2019.2.AG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.203.2019.1.RK
     ∟zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c) do wspólników spółek komandytowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2019.2.AM
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2019.1.JG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporzą-dzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1lit. a-c do wspólników spółek osobowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.199.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.189.2019.2.PH
     ∟w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku Spółki w formie środków pieniężnych będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.85.2019.4.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną, wartość kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształcanej zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.64.2019.1.JS
     ∟Odliczenia z tytułu udziału w spółkach prowadzących prace B+R.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.91.2019.1.AJ
     ∟Brak konieczności proporcjonalnego uwzględnienia w podstawie opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków wartości początkowej lokali stanowiących odrębną własność Spółki Komandytowej.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.127.2017.8.MG
     ∟Zasady opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutki podatkowe przekształcenia spółki w spółkę jawną.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.382.2018.2.ANK
     ∟czy dla Wnioskodawcy, w związku z umową leasingu budynku biurowego, zawartą przez spółkę komandytową, udział w spłacie raty leasingowej w części odsetkowej, tj. w części przewyższającej spłatę wartości przedmiotu leasingu, będzie stanowił jedyny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym związany z tą transakcją?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.407.2018.1.RK
     ∟Brak kwalifikacji do przychodu z zysków kapitałowych przychodów z tyt. opłat licencyjnych, udostępnianych podmiotowi powiązanemu w części rozliczanej przez Wnioskodawcę w proporcji do posiadanego udziału w spółce osobowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj