Interpretacje do przepisu
art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1704/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.514.2019.1.AKO
     ∟Czy świadczone przez wnioskodawcę usługi zarządzania wskazane w pkt B stanowią usługi zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) oraz b) ustawy o VAT i tym samym są zwolnione z podatku od towarów i usług? Czy zwolnieniem zostanie objęte również wynagrodzenie dodatkowe za skuteczne zarządzanie SKA ASI?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, prowadzone przez Spółkę prace w zakresie tworzenia Funkcji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są, wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy sposób prowadzenia przez Spółkę Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej za rok 2018 i lata następne, opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, jest wystarczający do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, a tym samym dla spełnienia przestanki z art. 9 ust. 1b ustawy CIT?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.266.2019.3.BKD
     ∟Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie prawa do wynagrodzenia, w tym do wynagrodzenia w postaci success fee, Wnioskodawca ustalając wysokość dochodu z innych źródeł przychodów powinien zaliczyć do przychodów kwotę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia w postaci success fee) w całości natomiast do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na niego proporcjonalnie do udziałów w zyskach w ASI zgodnie z art. 5 ustawy o CIT

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2019.2.MM
     ∟Skoro Wnioskodawca jako pracodawca przewiduje, że okres zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy łącznie niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, to uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez tych pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Niemczech począwszy już od pierwszego dnia, w którym praca będzie przez nich tam wykonywana.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.303.2019.1.ANK
     ∟Skutki podatkowe w związku z likwidacją i podziałem majątku pomiędzy wspólników spółki osobowej

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.307.2019.2.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Niemiec zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 1-4 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji, czy będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu świadczonych usług na terytorium Niemiec

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.311.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości uznania kosztów związanych bezpośrednio z tworzeniem gier za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2019.1.MO
     ∟Czy poniesione przez Spółkę Koszty stanowić będą dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki koszty uzyskania przychodu, potrącalne w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e Ustawy o CIT?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.240.2019.4.AK
     ∟Czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy jako wspólnika (komandytariusza Sprzedającego), koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 updop?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.241.2019.4.DP
     ∟czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy (komandytariusza sprzedającego) koszty uzyskania przychodu?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.286.2019.1.ANK
     ∟Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci wkładu pieniężnego wniesionego do Konsorcjum.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.253.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa wartości wynagrodzenia komplementariusza (spółki komandytowej) do przychodów i kosztów podatkowych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.397.2019.1.EK
     ∟zwolnienie od podatku usług zarządzania oraz wynagrodzenia dodatkowego za skuteczne zarządzanie inwestycjami SKA ASI

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.412.2019.1.IT
     ∟Zwolnienie od podatku usług zarządzania wskazanych w części B oraz zwolnienia od podatku VAT wynagrodzenia dodatkowego za skuteczne zarządzanie inwestycjami SKA ASI.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.218.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.229.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - fakt wykorzystywania przez X magazynu usytuowanego poza terenem SSE do magazynowania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) wykorzystywanych do ich produkcji, będzie miał jakikolwiek wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, - koszty utrzymania magazynu wybudowanego przez X poza terenem SSE służącego do przechowywania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) do ich produkcji powinny w całości zostać alokowane do z wyniku działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2019.2.SP
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów, uznanie czy koszt zakupu biletów od organizatorów stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży biletów oraz prawo do ujęcia wydatków poniesionych na zakup biletów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur dokumentujących rozliczenie częściowe

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.195.2019.1.AJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT w odniesieniu do dochodów (przychodów) generowanych przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną działającą w formie spółki komandytowej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.189.2019.2.PH
     ∟w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku Spółki w formie środków pieniężnych będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.169.2019.2.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - „badania produktów/prototypów klienta”, „badania i prace rozwojowe na potrzeby własne”, „badania i prace rozwojowe w środowisku klienta” wykonywane przez pracowników Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawy o CIT limitów.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2019.1.AK
     ∟Czy koszty Prowizji od wynajmu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za Prowizję, czy też prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny być one rozliczone w czasie, zgodnie z ujęciem rachunkowym przyjętym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowości?

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-537/15-1/MM
     ∟w zakresie: Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.127.2019.1.MS
     ∟- Czy odsetki od Pożyczek naliczone od momentu przekazania przez Wnioskodawcę Wierzytelności Pożyczkowych Spółce Finansowej i uregulowane przez Spółki Osobowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT? - Czy odsetki od Pożyczek naliczone do momentu przekazania przez Wnioskodawcę Wierzytelności Pożyczkowych Spółce Finansowej, ale uregulowane przez Spółki Osobowe po tym zdarzeniu, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT? - Czy odsetki od pożyczek udzielonych Spółkom Osobowym przez Spółkę Finansową będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółek Osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT i pod warunkiem ich uregulowania przez Spółki Osobowe?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.54.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku utworzenia przez partnerów konsorcjum spółki cywilnej, wartość dostaw towarów i usług świadczonych przez partnerów odpłatnie na rzecz tej spółki będzie dla Wnioskodawcy stanowić koszt uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce cywilnej, proporcjonalnie do udziału w zysku tej spółki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj