Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7179/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.358.2019.1.AK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody osiągnięte z tytułu najmu lokali mieszkalnych będą traktowane jako najem prywatny i mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.539.2019.3.BO
     ∟Źródła przychodu ze sprzedaży działek oraz z tytułu odpłatnego przeniesienia własności działki

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.490.2019.3.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.328.2019.1.ASZ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę kryptowalut za pieniądz tradycyjny za pośrednictwem giełdy kryptowalut podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.370.2019.1.JK2
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.319.2019.4.DW
     ∟Czy przedstawiona umowa podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też opodatkowaniu podlega tylko jej część wskazana w dokumencie oznaczonym jako „faktura” (który, jak wskazano we wniosku nie jest fakturą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie jest tak oznaczony na potrzeby realizacji umowy łączącej strony)?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.350.2019.1
     ∟Czy Wnioskodawca może opodatkować długoterminowy wynajem lokali w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.358.2019.1.MR
     ∟1. Czy przychód z najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku, stanowi przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT? 2. Czy po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.354.2019.1.MR
     ∟Czy najem 5 mieszkań Wnioskodawca może traktować jako najem prywatny i opodatkować 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.321.2019.2.MPŁ
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5%?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.443.2019.3.EC
     ∟W zakresie powstania przychodu w związku z udostępnianiem wolnego miejsca w samochodzie osobowym, innym osobom celem odbycia wspólnej podróży.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.346.2019.1.BK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu może odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku najmu krótkoterminowego?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.467.2019.2.KS1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.329.2019.1.MC
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodu z działalności gospodarczej.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2019.6.KP
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu mieszkalnego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.355.2019.4.DJD
     ∟Czy ponoszone koszty w związku z utworzeniem i prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt w formie gabinetu weterynarii, którego usługi weterynaryjne świadczone będą wyłącznie dla zwierząt hodowanych przez Wnioskodawczynię, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów działów specjalnych produkcji rolnej, mimo wpisania przez Wnioskodawczynię w CEIDG prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o kodzie PKD 75.00.Z - działalność weterynaryjna?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.510.2019.1.ST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2019.3.WM
     ∟1. Czy po zamknięciu działalności gospodarczej i przekazaniu lokalu do majątku prywatnego, Wnioskodawca może wynajmować go tym samym najemcom, a przychody uzyskiwane z tego tytułu zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8.5%? 2. Czy nadal to będzie działalność gospodarcza, czy też najem prywatny?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK
     ∟Czy podejmując zatrudnienie na umowę o pracę z firmą, z którą nigdy wcześniej Wnioskodawca nie współpracował i kontynuując jednocześnie działalność gospodarczą w formie ryczałtu i wystawiając innej firmie fakturę za te same usługi, która nigdy wcześniej nie była Jego pracodawcą traci On możliwość rozliczania się w formie ryczałtu i czy jest zobligowany do rozliczania się na zasadach ogólnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj