Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


702/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.190.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-157/15/19-3/S/MZ
     ∟Potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem aportu w postaci akcji w spółce akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.154.2019.1.HS
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.32.2019.1.MM
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
     ∟Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.294.2018.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki komandytowej.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe występowania w spółce jawnej zysków z lat ubiegłych na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.125.2018.4.BFP
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2018.2.MS
     ∟1. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości - nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 2. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 3. Czy kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 4. Czy wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport (dokonano korekty kosztów na dzień aportu) stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 5. Czy koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 6. Czy koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 7. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna opłacona zgodnie § 6 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 8. Czy opłata notarialna opłacona zgodnie § 9 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 9. Czy koszty reprezentacji i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji procesu aportu przedsiębiorstwa do Spółki celem zapewnienia warunków do sukcesji stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla spółki do której wniesiono je aportem?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.80.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-412/15/18-8/S/MZ
     ∟Należy wskazać, że czynność polegająca na dokonaniu przez komandytariusza Spółki opłacenia (zasilenia) Kapitału Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.193.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 20 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.192.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2018.2.ASZ
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie w przedstawionych okolicznościach podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie majątek Spółki oraz zobowiązania Spółki wobec właścicieli z tytułu podziału zysku, które nie zostały przeznaczone jako wkład do spółki jawnej?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-201/14/18-9/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.90.2018.4.MD
     ∟Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych u wnoszącego przedsiębiorstwo?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.2.2018.1.MM
     ∟Czy podwyższenie przez gminę kapitału zakładowego spółki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.2.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.4.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z pożyczką odnawialną udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.4.2018.2.PM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. Kodeksu spółek handlowych, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.347.2017.1.ASZ
     ∟Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.320.2017.2.BJ
     ∟1. Czy wycofanie nieruchomości (budynku) z indywidualnej działalności na cele osobiste z zamiarem użyczenia bezpłatnego do działalności spółce, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy bezpłatne użyczenie nieruchomości przez Wnioskodawczynię jako współwłaściciela nieruchomości spółce cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem będzie skutkowało u Wnioskodawczyni podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.112.2017.1.AK1
     ∟Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem go na kapitał zapasowy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj