Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1563/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-158/16-1/PC
     ∟Czy Spółka ma prawo do obniżenia dochodu o straty zlikwidowanego, zakładu budżetowego w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.367.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.472.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z rozwiązania chronionego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.357.2019.2.MO
     ∟- Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń, - Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń - w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2019.2.JKT
     ∟Czy Koszty transakcyjne poniesione przez Spółkę stanowią tzw. koszty wspólne (tj. dotyczące zarówno działalności zwolnionej i opodatkowanej) i powinny być alokowane do działalności gospodarczej zwolnionej i działalności opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy o CIT?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.340.2019.3.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -dochód z działalności w zakresie technologii lotniczych będzie przedmiotem opodatkowania oraz będzie podlegał zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, w zakresie wynikającym z poniesionych wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków na zakup jednego lub dwóch motoszybowców, -istnieje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych, stanowiących podstawę do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wydatków z tytułu zakupu motoszybowców, -dla celów obliczania zwolnienia strefowego ewentualna strata z działalności lotniczej zmniejszy dochód (zwolniony) z innej działalności strefowej wykonywanej przez danego Wnioskodawcę, np. z działalności poligraficznej

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.384.2019.1.JKU
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat od kredytu oraz odsetek od kredytu

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.358.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki wskazane we Wniosku, ponoszone przez Spółkę A w związku z przeprowadzaniem audytów w spółkach zależnych, stanowią koszty uzyskania przychodów, dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki ponoszone na nabycie w/w usług medycznych, odnoszące się do rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych a także bliskich pracowników (narażonych/uczestniczących w wypadkach), mogą być rozpoznane w rachunku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.317.2019.1.IZ
     ∟Czy Spółka z tytułu świadczenia usług magazynowania towarów innych niż wytworzone w ramach Produkcji własnej, w szczególności napojów z Produkcji powierzonej oraz słodyczy i przypraw produkowanych przez Oddziały, osiąga i będzie osiągać przychody w wysokości określonej zgodnie z przepisami rozdziału 1a oddziału 2 Ustawy CIT, podlegające zwolnieniu na podstawie Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2019.4.DP
     ∟Czy sprzedaż wskazanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nieruchomości w postaci działki gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.325.2019.1.SP
     ∟Ustalenie, czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie, gdy nie osiągnął jeszcze przychodów z działalności zwolnionej z opodatkowania, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a, będą stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami potrącane w momencie uzyskania pierwszych przychodów Spółki z działalności prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu i na jej podstawie.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.308.2019.1.BKD
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dywidendę od Spółki w której posiada udziały, Wnioskodawca sporządzając deklarację CIT-8 za rok 2018, nie uzyskując równocześnie żadnego przychodu ze sprzedaży z prowadzonej działalności gospodarczej powinien alokować część kosztów poniesionych w roku 2018 do przychodów z tytułu dywidendy

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.400.2019.1.BKD
     ∟Czy w przypadku, kiedy w kolejnych latach obrotowych Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z dywidendy, powinien alokować część kosztów odrębnie do przychodów z innych źródeł i do przychodów z zysków kapitałowych

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.296.2019.2.AZ
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu darowizny składników majątku, których koszt nabycia został zaliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt uzyskania przychodów oraz określenie czy dokumentem wystarczającym do udokumentowania przekazania darowizny rzeczowej będzie umowa zawarta z obdarowanym.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.278.2019.1.AB
     ∟W zakresie możliwości i momentu zakwalifikowania wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z utrzymywaniem byłych stref ochronnych do kosztów uzyskania przychodów o charakterze pośrednim.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2019.1.MM
     ∟1. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej (lata 2017 i 2018), przy niewydatkowanym wcześniej uzyskanym dochodzie wolnym na podstawie art. 17 ust. 4 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT (dochód z 2016 r.), wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia (PFRON, kary umowne i koszty reprezentacji), wobec uznania ich za dochód podlegający opodatkowaniu, pomniejszą kwotę dochodu niewydatkowanego przeznaczonego do wydatkowania w latach następnych (w latach 2017 i 2018)? 3. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej, przy niewystępowaniu niewydatkowanego wcześniej dochodu, wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja i reklama podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnienia części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku poniesienia straty w okresach wcześniejszych, 50% całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.431.2018.9.JKT
     ∟ 1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywane będą kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń II i III (tj. chronologicznie wydanych później)?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.263.2019.1.BKD
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.195.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy dla celów określenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach obecnie posiadanej decyzji o wsparciu oraz planowanej do pozyskania nowej decyzji, Spółka jest uprawniona do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólnej dla obecnej i przyszłej decyzji o wsparciu) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, wykorzystując w konsekwencji prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej najpierw limit pomocy publicznej w ramach obecnie posiadanej decyzji, a po jego wyczerpaniu limit ewentualnie dostępny w ramach kolejnej decyzji.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.334.2019.1.PC
     ∟Czy Wspólnota ma prawo przy obliczaniu postawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pomniejszyć przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od Inwestora o taką część wydatków Wspólnoty, która przypada proporcjonalnie na ten przychód?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.253.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę X. w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku), stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-43/16-1/JKT
     ∟1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia nr 1) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia nr 2, Zezwolenia nr 3), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.82.2019.2.MS
     ∟1. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji odrębnie dla każdego z Zezwoleń oraz Decyzji,. 2. Kolejność wykorzystania limitu dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu limitów dostępnych w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie. 3. Zwolnienie z pdop całego dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. 4. Zwolnienie z pdop jedynie dochodu uzyskanego na podstawie Decyzji z działalności wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj