Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


467/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-158/16-1/PC
     ∟Czy Spółka ma prawo do obniżenia dochodu o straty zlikwidowanego, zakładu budżetowego w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.301.2019.1.APO
     ∟Czy odsetki umowne oraz prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na podstawie umowy kredytowej z 15 listopada 2017 r. oraz umowy kredytu z 5 listopada 2018 r. zaciągniętej w Banku 1, w części odnoszącej się do refinansowania zakupu udziałów w Spółce X, mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę w całości w poczet kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej, która nie jest objęta dyspozycją art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2019.2.MS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.226.2019.1.MM
     ∟1. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej (lata 2017 i 2018), przy niewydatkowanym wcześniej uzyskanym dochodzie wolnym na podstawie art. 17 ust. 4 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT (dochód z 2016 r.), wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia (PFRON, kary umowne i koszty reprezentacji), wobec uznania ich za dochód podlegający opodatkowaniu, pomniejszą kwotę dochodu niewydatkowanego przeznaczonego do wydatkowania w latach następnych (w latach 2017 i 2018)? 3. Czy w momencie poniesienia straty podatkowej, przy niewystępowaniu niewydatkowanego wcześniej dochodu, wydatki ponoszone na cele niezwiązane z ochroną zdrowia typu składki PFRON, kary umowne, reprezentacja i reklama podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w sytuacji uzyskania dochodu i zwolnienia części z tytułu przeznaczenia na cel statutowy jakim jest ochrona zdrowia, w przypadku poniesienia straty w okresach wcześniejszych, 50% całej straty może podlegać odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: • odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, • powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.239.2019.1.PP
     ∟w zakresie uznania wydatków na usługi consultingowe za koszty związane z ogólną działalnością operacyjną

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.196.2019.1.AG
     ∟Rozliczanie strat podatkowych.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy środki pieniężne (korzyść podatkowa wynikająca z rozliczenia bieżącej straty podatkowej) zatrzymane w sposób trwały przez X. SA w związku z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez X. SA (jako Spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o PDOP) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP jako przychody / koszty podatkowe odpowiednio X. SA oraz Spółek Zależnych.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.173.2019.1.RK
     ∟określenie źródła przychodów z udzielonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz w jakiej wysokości odpisy amortyzacyjne od praw ochronnych Spółka powinna alokować do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych oraz do kosztów z innych źródeł

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.119.2019.1.AR
     ∟Czy Spółka będzie mogła obniżyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o bieżące straty z innych źródeł, o wysokość strat z lat ubiegłych, w granicach określonych w przepisach ustawy CIT.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.28.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na udziały w spółce oraz pomniejszenia dochodu o straty z lat ubiegłych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2019.1.AW
     ∟W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., zapłacone w 2018 r. odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów w spółce z o.o. stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w momencie ich zapłaty

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.1.2019.2.MS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce zależnej a następnie ich zbycia.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.9.2019.1.JKT
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. przychody z udzielanych przez Wnioskodawcę pożyczek, powinny być uznawane przez Wnioskodawcę za przychody z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.10.2019.1.APO
     ∟Czy w kolejnych latach Spółka będzie mogła obniżyć łączny dochód osiągnięty z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów - a w przypadku wystąpienia straty z innych źródeł przychodów, wyłącznie dochód z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o bieżące straty z innych źródeł przychodów - o wysokość strat z lat ubiegłych poniesionych do końca 2017 r., w granicach określonych w przepisach Ustawy CIT oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175).

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.2.2019.1.PC
     ∟Ustalenie możliwości i sposobu rozliczenia straty zakładu Spółki położonej na terytorium Niemiec.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.637.2018.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów, które zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.500.2018.1.JF
     ∟Czy środki pieniężne zatrzymane bądź przekazywane pomiędzy E. S.A., a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od K. przez E. S.A. (jako spółkę reprezentującą K. w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o PDOP) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP jako przychody / koszty podatkowe odpowiednio E. S.A. oraz Spółek Zależnych?

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.536.2018.1.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ujemne różnice kursowe powstałe na spłacie kwoty głównej Pożyczki należy alokować do innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT?

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.588.2018.1.BM
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.361.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania przepisów dotyczących źródeł przychodów, kosztów finansowania dłużnego oraz ograniczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabywaniem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych do podatkowej grupy kapitałowej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.311.2018.1.JC
     ∟Czy na gruncie zmian w PDOP wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka postępuje prawidłowo, alokując Wydatki akwizycyjne jako koszty pośrednie związane z innym źródłem przychodów?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów do źródeł przychodów z zysków kapitałowych i podstawowej działalności.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.202.2018.1.KK
     ∟Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia zeznania podatkowego w związku z połączeniem spółek kapitałowych

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.329.2018.1.AM
     ∟Interpretacja w zakresie rozliczania strat podatkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj