Interpretacje do przepisu
art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


462/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.691.2016.10.RR
     ∟skutki podatkowe zapłaty przez pracodawcę składek należnych od Ubezpieczonych

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4017.5.2019.2.MS
     ∟Stwierdzenie czy w wyniku dokonanych korekt deklaracji za lipiec 2017 r. Wnioskodawca zobowiązania będzie do zapłaty odsetek.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.261.2019.1.AK
     ∟Brak uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług; brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.836.2018.2.RD
     ∟Opodatkowanie realizowanego świadczenia oraz określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.778.2018.2.JŻ
     ∟Określenie miejsca opodatkowania realizowanego świadczenia, określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz skorygowanie faktur dokumentujących otrzymaną zaliczkę.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.789.2018.2.EK
     ∟możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz korekta błędnie wystawionych faktur i deklaracji VAT

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.286.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty długu spadkowego do kosztów uzyskania przychodu

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.106.2018.1.MPU
     ∟Konfekcjonowanie alkoholu etylowego i obowiązki z tym związane.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.176.2018.1.MJ
     ∟Uznanie pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty, prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.80.2018.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług; braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty; w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.10.2018.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej oraz sposobie ujęcia tych korekt.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.26.2018.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług; braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty; w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.937.2017.1.RS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej po dokonaniu wstecznej centralizacji rozliczeń podatku w ramach projektu.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.811.2017.1.AJ
     ∟Prawo do dokonania korekty ewidencji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem kasy rejestrującej oraz deklaracji VAT-7.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.242.2017.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.277.2017.2.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.220.2017.1.BJ
     ∟Czy Spółka miała obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.60.2017.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w zakresie braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.103.2017.1.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej.

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.62.2017.1.MN
     ∟Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczenia usług wstępu na salę zabaw dla dzieci w związku ze zmianą stawki VAT z 23% na 8%.

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.129.2017.1.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego odszkodowania

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1050.2016.2.AG
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Norwegii.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.239.2016.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.125.2016.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania naliczanej abonentowi kary umownej, prawa do wystawienia faktur korygujących bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez abonentów oraz prawa do obniżenia podatku należnego wynikającego z faktur korygujących w deklaracji za okres, w którym faktury te zostaną wystawione.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.695.2016.2.MS
     ∟prawo do korekty podatku należnego,

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.868.2016.1.JŁ
     ∟Otrzymana dotacja zarówno z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i z budżetu państwa (dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jednocześnie zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.828.2016.2.APO
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłacone na rzecz pracowników przywróconych do pracy na podstawie wyroku Sądu oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, z uwagi na zmianę podstawy prawnej wypłacanego świadczenia na rzecz pracowników.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14-1/AP
     ∟możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj