Interpretacje do przepisu
art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


471/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.384.2019.1.JKU
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat od kredytu oraz odsetek od kredytu

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.299.2019.1.MS
     ∟Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku, Spółka zobowiązana jest obligatoryjnie wyłączyć otrzymane odszkodowanie z opodatkowania na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy CIT?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.358.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki wskazane we Wniosku, ponoszone przez Spółkę A w związku z przeprowadzaniem audytów w spółkach zależnych, stanowią koszty uzyskania przychodów, dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki ponoszone na nabycie w/w usług medycznych, odnoszące się do rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych a także bliskich pracowników (narażonych/uczestniczących w wypadkach), mogą być rozpoznane w rachunku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.253.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę X. w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku), stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.217.2019.1.BM
     ∟czy wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin (ponoszone w ramach realizacji prac etapu I, II i III), stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zaliczane są do tych kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.224.2019.1.DP
     ∟Czy koszty komponentów (poniesione przy ich wymianie) oraz koszty znaczących istotnych remontów dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.252.2019.1.AW
     ∟Wydatki ponoszone przez Spółkę, które mają na celu uzyskanie koncesji (na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin oraz wydobywanie kopalin), stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.254.2019.1.AK
     ∟Czy w opisanym stanie sprawy, w związku z sukcesją dopłat i ich zwrotem po przekształceniu Spółki Z w spółkę akcyjną - w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia zwrotu dopłat przez Spółkę Z - podatnik PGK zobowiązany jest do rozpoznania przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.168.2019.2.APO
     ∟W jakim okresie Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoznania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu z tytułu opisanych w niniejszym wniosku Innych Transakcji na instrumentach pochodnych wchodzących w skład tzw. strategii zerokosztowej?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.166.2019.2.JKT
     ∟w jakim okresie (miesiącu), dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty związane z zawarciem i realizacją transakcji, której przedmiotem jest instrument pochodny zerokosztowy

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy środki pieniężne (korzyść podatkowa wynikająca z rozliczenia bieżącej straty podatkowej) zatrzymane w sposób trwały przez X. SA w związku z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez X. SA (jako Spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o PDOP) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP jako przychody / koszty podatkowe odpowiednio X. SA oraz Spółek Zależnych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.140.2019.2.APO
     ∟Czy premie z tytułu realizacji opcji w ramach struktury niezerokosztowej, składającej się z kilku pojedynczych instrumentów pochodnych tworzących daną strukturę, powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w wartości netto w przypadku realizacji instrumentu na moment rozliczenia transakcji, a w przypadku rezygnacji z realizacji instrumentu - na moment rezygnacji z realizacji instrumentu?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.173.2019.1.AW
     ∟Czy podatkowa kwalifikacja odsetek, które powstają w związku z wykorzystaniem kolejnych transz opisanego w stanie faktycznym kredytu o przeznaczeniu ogólnym, winna być dokonana wyłącznie w oparciu o faktyczne wykorzystanie poszczególnych transz kredytu określone w kartach kredytu oraz przepisy UPDOP, czy też z uwzględnieniem regulacji MSSF?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.149.2019.1.PP
     ∟uznanie wydatków związanych z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.145.2019.1.PP
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wykonanie odwiertów geologicznych oraz ustalenie, czy do wartości początkowej piezometrów należy wliczać wkłady poniesione na dokonanie odwiertów

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.142.2019.1.AS
     ∟czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.140.2019.1.AS
     ∟czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, to różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczania powyższych przychodów/wydatków powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych niezależnie od tego, czy dotyczą przychodów/kosztów podatkowych, czy niepodatkowych

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.143.2019.1.JG
     ∟Podatkowe różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów o rachunkowości.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.147.2019.1.RK
     ∟Ustalenie, czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.156.2019.1.AG
     ∟Podatkowe różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów o rachunkowości.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.141.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z pozyskaniem finansowania oraz sposobu alokacji ww. kosztów.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.168.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki w postaci partycypacji w kosztach budowy/przebudowy/remontu dróg publicznych, jakie Wnioskodawca ponosi w przypadkach wskazanych w niniejszym wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków, tj. przekazania środków pieniężnych właściwej jednostce administracyjnej na realizację przedmiotowych zadań?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.57.2019.1.SP
     ∟ustalenie czy opłaty za przyłączenie do sieci gazowej/energetycznej stanowią koszt pośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a tym samym wydatki poniesione na przyłączenie do sieci powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie dokonania końcowego odbioru przyłączenia Spółki do sieci

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2019.1.JF
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK (w tym rozliczenie z tytułu wykorzystania straty, rozliczenia ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości podatkowych) realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostaną neutralne dla celów CIT, tzn. nie będą stanowić przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.171.2019.1.MS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych powyżej w punktach a-c?

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.58.2019.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj