Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1394/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.482.2019.3.AK
     ∟opodatkowanie usług najmu Nieruchomości świadczonych na rzecz Spółki

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.443.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usługi odpłatnego udostępnienia (dzierżawa) obwodów łowieckich przez Gminę kołom łowieckim.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.291.2019.4.MJ
     ∟W zakresie prawidłowości zastosowania art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.376.2019.2.JO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży praw do Znaku.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.422.2019.1.AZ
     ∟Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy planowanej usługi polegającej na dokonaniu zwrotnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na twórcę

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.213.2019.4.DK
     ∟Czy Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawych z tytułu świadczonych usług?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.446.2019.1.WN
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod tytułem „…”

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.371.2019.1.JB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej; - uznania komornika za płatnika z tytułu zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej powyższą transakcję.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.459.2017.13.EK
     ∟Rozliczenie przez uczestników konsorcjum otrzymanej kwoty dofinansowania od NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.432.2019.3.AJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem usług prawniczych, dokumentowania tych usług oraz obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.332.2019.1.RH
     ∟Zastosowania obniżonej stawki podatku dla świadczonych w ramach zawartej umowy usług – sprzedaż dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi do korzystania z niej jako utworu w rozumieniu Prawa autorskiego.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.385.2019.1.RH
     ∟Zwolnienia od podatku świadczonych usług wynagradzanych w formie honorarium.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.295.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie wynajmu lokali według podstawowej stawki VAT 23%

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.310.2019.1.KO
     ∟w zakresie opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej prawa użytkowania nieruchomości wraz z zabudowaniami i momentu powstania obowiązku podatkowego

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.238.2019.1.MB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu finansowego na produkcję filmu w zamian za udział w zysku z eksploatacji filmu.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.296.2019.1.KOM
     ∟Opodatkowanie stawką 23% VAT usług wynajmu Lokali mieszkalnych i użytkowych.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2019.2.MP
     ∟uznanie Zainteresowanych za podatników podatku VAT z tytułu uczestnictwa w Systemie; - obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.245.2019.1.IK
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji w przypadku świadczenia wzajemnego w postaci udziałów w spółce.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.173.2019.1.SJ
     ∟Opodatkowanie zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej, uznanie komornika za płatnika z tytułu zbycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej oraz obowiązek wystawienia faktury dokumentującej powyższą transakcję, jak również prawo Spółki do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do domeny internetowej.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.144.2019.2.MK
     ∟uznanie czynności nieodpłatnego wycofania udziałów z majątku Wnioskodawczyni do majątku wspólników jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.170.2019.1.EW
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych, wypłaconych przez Spółkę (agenta ubezpieczeniowego) w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.36.2019.2.MJ
     ∟Opodatkowanie podziału (alokacji) kosztów oraz przychodów pomiędzy Stronami Konsorcjum i możliwości dokumentowania tej czynności notami księgowymi, opodatkowanie podziału (alokacji) przychodu uzyskanego przez Lidera od Zamawiającego i możliwości dokumentowania tej czynności notami księgowymi, prawo do pełnego odliczenia podatku przez Strony Konsorcjum z tytułu nabycia towarów i usług od stron trzecich, wykorzystywanych do realizacji Inwestycji.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.124.2019.1.AK
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na opracowywaniu i dostarczaniu do banku narzędzi i procedur mających umożliwić ograniczenie ryzyka kredytowego banku podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23%.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.8.2019.2.SS
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego wycofania z majątku Spółki Gruntu i przekazanie udziałów w nim do majątku wspólników Spółki, w części odpowiadającej ich udziałom w zysku Spółki.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.61.2019.2.PRP
     ∟w zakresie rozliczania transakcji nabycia uprawnień do emisji CO2, zastosowania właściwej stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem tych praw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj