Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1242/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/4512-1-834/15-3/JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z używaniem samochodów.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.577.2019.2.MD
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem, a także prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych ścieków ogółem.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.531.2019.2.KM
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia na rzecz Odbiorców zewnętrznych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2018.8.AG
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.512.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.551.2019.1.IK
     ∟Sposób obliczania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT przy realizacji prawa do odliczenia od wydatków związanych z prowadzeniem działalności polegającej na dostawie wody i odbiorze ścieków.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-70/15-5/S/19/AKO
     ∟odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.717.2018.6.AP
     ∟Uznanie odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od podmiotów zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu, niekorzystających ze zwolnienia, uznania Gminy jako podatnika z tytułu świadczenia ww. usług, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury do odbioru ścieków od Szkoły, oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną, przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.510.2019.1.AK
     ∟Opodatkowanie usług dostarczania wody/odprowadzania ścieków, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego-prewspółczynnik metrażowy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.552.2019.1.MM
     ∟Świadcząc odpłatne usługi odprowadzania ścieków Gmina działa w charakterze podatnika, czynności te nie podlegają zwolnieniu od podatku, a Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków i ich utrzymaniem przy zastosowaniu „prewspółczynnika” Zakładu obliczonego wg wzoru przewidzianego w rozporządzeniu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.468.2019.1.PS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/od podmiotów zewnętrznych, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą obliczonego według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.506.2019.2.IT
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych, obowiązku naliczenia podatku z tytułu dostaw wody na rzecz odbiorców wewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.513.2019.2.EK
     ∟Opodatkowanie usług dostarczenia wody/odprowadzania ścieków, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego-prewspółczynnik metrażowy.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.418.2019.2.SR
     ∟uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz opodatkowanie ww. odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne, prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne z zastosowaniem innego sposobu określenia proporcji, niż wynikający z rozporządzenia, tj. obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody dla podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.423.2019.1.EJU
     ∟- uznania Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz opodatkowania ww. odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych, - braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne, – prawa do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne z zastosowaniem sposobu określenia proporcji właściwego dla zakładu budżetowego, wynikającego z rozporządzenia

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.413.2019.1.AGW
     ∟Opodatkowanie świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/od podmiotów zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą obliczonego według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznanie, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.344.2019.2.AG
     ∟Opodatkowanie usług dostarczenia wody, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody, prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-244/14-2/ASZ
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.324.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji przekazania składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.126.2017.12.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę Infrastruktury przy zastosowaniu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.504.2019.1.AKO
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług odprowadzania ścieków świadczonych na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.238.2019.2.AM
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.175.2019.2.RW
     ∟- Opodatkowanie środków (datków) otrzymanych przez Spółkę od Darczyńców w ramach Zbiórki,- Uznanie udziału Spółki w Projekcie za czynność opodatkowaną,- Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z uczestnictwem w Zbiórce.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.371.2019.1.MŁ
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dotyczących dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-909/15-2/AD
     ∟Dotyczy braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki, opodatkowania usług przesyłu wody i odbioru ścieków świadczonych na rzecz Spółki oraz prawa do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.263.2019.1.OS
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.140.2019.2.AR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku, obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-310/15-5/19-S/DM
     ∟Uznanie nieodpłatnego udostępniania infrastruktury za czynności niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy oraz uznania Gminy za podatnika VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania infrastruktury oraz opodatkowanie czynności przesyłu wody oraz ścieków przy wykorzystaniu infrastruktury oraz prawa do korekty nieodliczonego podatku naliczonego w związku z zawarciem umowy przesyłu wody oraz ścieków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj