Interpretacje do przepisu
art. 81 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1270/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2019.1.PP
     ∟w zakresie sposobu obliczania limitu dla określenia statusu małego podatnika oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.580.2019.1.AC
     ∟Brak możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawa do skorygowania deklaracji VAT-7.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.217.2019.3.KK
     ∟Ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 updop w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (od 1 stycznia 2020 r.) dla płatności: - związanych z wypłatą odszkodowań i gwarancji - związanych z wypłaconymi odszkodowaniami w formule BLS - związanych ze zwrotem części składki ubezpieczeniowej - dokonanych na tzw. rachunki wirtualne

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
     ∟Przychody, odpisy amortyzacyjne, dofinansowanie, koszty, prace badawczo-rozwojowe, ulga.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.286.2019.2.MR
     ∟Czy podatki powinny być płacone w Niemczech? Jeżeli tak, to jak Wnioskodawca może odzyskać podatki zapłacone w Polsce za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.305.2019.2.MG
     ∟Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w Islandii.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.281.2019.2.JB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dotyczących realizacji projektu oraz prawo do dokonania korekt deklaracji podatkowych.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.183.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzeń obywatelom Szwecji.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2019.2.BO
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.248.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.247.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.213.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.212.2019.1.DP
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.134.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.187.2019.2.MJ
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,…”,

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.157.2019.2.AK
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych ze złożeniem korekt informacji PIT -11 i deklaracji PIT-4R oraz braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu złożonej korekty PIT-4R w sytuacji, kiedy pracownik dokonał zapłaty podatku dochodowego wynikającego z korekty zeznania podatkowego.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.62.2019.2.AGR
     ∟Opodatkowanie wypłaty zaległej renty.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.924.2018.3.MSU
     ∟prawo do korekty podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.9.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z korektą nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.650.2018.2.MO
     ∟1. Czy w zakresie wydatków związanych z wytworzeniem laminatora w ramach projektu laminator Spółka może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej poprzez korektę deklaracji za rok podatkowy trwający od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.? 2. Które wydatki i do jakiej wysokości stanowią dla Spółki tzw. „wydatki kwalifikowane”?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.500.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka może dokonać korekty zeznania podatkowego CIT za 2017 r. zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność nieściągalną i uprawdopodobnioną postanowieniem wydanym przez komornika o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.402.2018.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe w podatku VAT w związku z połączeniem spó-łek (korekty deklaracji VAT, pliki JPK).

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.375.2018.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017 jako osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem, że za osobę samotnie wychowującą dziecko nie uzna się równocześnie matka dziecka i nie skorzysta ona z preferencyjnego opodatkowania?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.327.2018.2.JM
     ∟1)Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2016-2018 dochody od Komisji Europejskiej są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017, w których dochody te Wnioskodawca opodatkował wykazując je w kategorii inne źródła przychodów (pole 59 PIT-37), Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 polegającą na nie wykazywaniu dochodów uzyskanych z Komisji Europejskiej i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego podatku? 3)Czy w 2018 roku rozliczając podatki dochodowe od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać uzyskane dochody z Komisji Europejskiej w kategorii inne źródła przychodów w PIT-37?

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.265.2018.1.JP
     ∟W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj