Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


562/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.469.2019.1.JN
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.520.2019.1.SM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2019.1.AM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.444.2019.1.PR
     ∟Prawidłowość przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych faktur.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.351.2019.3.KP
     ∟Opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-3/15-6/RS
     ∟W zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2019.3.ICz
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz pracowników Wnioskodawcy przez dostawcę tych usług oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi najmu lokalu.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-340/15-1/ASZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej oraz odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i Gmina otrzymała faktury za wydatki inwestycyjne, prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.326.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz terminu dokonania odliczania podatku naliczonego.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.173.2019.2.JŻ
     ∟określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.178.2019.1.JG
     ∟Nieuznanie sprzedaży rzeczowych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy budynków i budowli i możliwość wyboru opcji opodatkowania budynków i budowli zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia rzeczowych składników majątkowych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.264.2019.1.IK
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w proporcji

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-900/14-2/MN
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury, która jest i będzie wykorzystywana przez Zakład do świadczenia usług z zakresu doprowadzania wody do posesji mieszkańców i sposób jego realizacji

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.254.2019.1.AZ
     ∟odliczenie podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją zadania - w odniesieniu do faktur otrzymanych w roku 2015 według udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustalonego analogicznie jak sposób określenia proporcji dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego zawarty w rozporządzeniu oraz proporcji wyliczonej na podstawie przepisów art. 90 ustawy, - w odniesieniu do faktur otrzymanych po 1 stycznia 2016 r. z zastosowaniem prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a) i wskaźnika struktury sprzedaży (art. 90 ust. 2) wyliczonych dla Urzędu Miasta,

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.148.2019.1.PK
     ∟Przechowywanie faktur w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku z tak przechowywanych faktur

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.150.2019.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów na realizację inwestycji o nazwie „P.” wykazanego w fakturach wystawionych po dniu 1 stycznia 2017 r. przy zastosowaniu prewspółczynnika obliczonego dla jednostki budżetowej (M.), sposób korekty nieodliczonego podatku z tytułu ww. Inwestycji wykazanego w fakturach wystawionych po dniu 1 stycznia 2017 r. oraz zasady dokonywania wieloletniej korekty tego podatku.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.194.2019.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejęciem Jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.186.2019.1.KOM
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT dotyczące sukcesji praw przy łączeniu się spółek przez przejęcie

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.123.2019.1.OA
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego oraz okresu realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.134.2019.3.IZ
     ∟Nieuznanie składników majątku za ZPC, sposobu ich opodatkowania i prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.135.2019.2.KBR
     ∟Skutki podatkowe planowanej transakcji zbycia/nabycia Nieruchomości.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.160.2019.1.IZ
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.158.2019.1.JO
     ∟skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.157.2019.1.JO
     ∟Skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj