Interpretacje do przepisu
art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


739/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.346.2019.1.RK
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz Podwykonawców, które nie zostały skompensowane z wierzytelnością Generalnego Wykonawcy w ramach wierzytelności regresowej Wnioskodawcy (Inwestora)

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.347.2019.1.AW
     ∟Skutki podatkowe realizowania transakcji typu Sell-Buy Back (dalej: „SBB”), Buy-Sell Back (dalej: „BSB”), Repurchase Agreement (dalej: „Repo”) oraz Reverse Repurchase Agreement (dalej: „Reverse Repo”).

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.420.2019.1.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.419.2019.1.BM
     ∟czy koszty ponoszone przez Spółkę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT w części dotyczącej: -wynagrodzenia dla pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe dotyczące: -wynagrodzenia za czas przebywania pracowników na płatnych urlopach wypoczynkowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy przysługujące w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą konkretnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do tego kodeksu albo z innych przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za urlop okolicznościowy – jest nieprawidłowe, -pozostałych składników wynagrodzenia – jest prawidłowe, -pozostałej części - jest prawidłowe.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.352.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy prowadzone prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.3.PW/SP
     ∟Zaliczenie do działalności badawczo-rozwojowej realizowanych przez Wnioskodawcę prac, zaliczenie do kosztów kwalifikowanych kosztów wymienionych we wniosku i możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.203.2019.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP na zasadach opisanych powyżej i zaliczania do kosztów kwalifikowanych w postaci: a. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym ewentualnie dodatkowe świadczenia (zgodnie z regulaminem wynagradzania Spółki): premie regulaminowe i jednorazowe, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas niezawinionego postoju, wynagrodzenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia kosztów prania odzieży roboczej, b. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w podpunkcie a) powyżej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c. kosztów szkoleń Pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, d. kosztów podróży służbowych Pracowników w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizacji spotkań ankieterów i spotkań promocyjnych z klientami, w tym koszty udziału w targach podczas których organizowane są ww. spotkania, e. kosztów wynagrodzenia blogerów i testerów zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło, w zakresie w jakim uczestniczą w działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przekazując opinie o testowanych prototypach z uwzględnieniem ewentualnego wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, f. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w punkcie 2 powyżej określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, g. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, prowadzonych na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, h. kosztów nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, i. kosztów nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S-1/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia na jaki moment Wnioskodawca powinien dyskontować ponoszone aktualnie wydatki inwestycyjne oraz wartość uzyskanej pomocy publicznej? Czy wartość pomocy publicznej uzyskiwanej w kolejnych latach w formie zwolnienia od podatku dochodowego powinna zostać zdyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych - prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.184.2019.1.PC
     ∟- Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla obu Zezwoleń? - Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym (lub gdy zezwolenie utraci ważność) otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnego (w kolejności ustalonej zgodnie z datą jego wydania) zezwolenia (które nie utraciło ważności), tj. Zezwolenia 2?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.76.2019.3.DP
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.77.2019.3.BG
     ∟w zakresie skutków podatkowych realizowania transakcji z grupy Repo/Reverse Repo i SBB/BSB

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.105.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy Wydatki, które wynikają z decyzji, pozwoleń, umów i wyroków sądowych nałożonych na podmiot inny niż Wnioskodawca, tzn. ich adresatem nie jest Wnioskodawca (będący wykonawcą zamówienia), lecz P. (zamawiający) oraz które są ponoszone przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej przez Wnioskodawcę z P. umowy, która przewiduje zwolnienie P. z obowiązku spełnienia świadczenia, tj. ponoszenia Wydatków, w zamian za Wynagrodzenie (określone ryczałtowo i uwzględniające kompletny zakres wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji zawartej umowy oraz zawierające również wszelkie koszty związane z jej realizacją), będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.85.2019.1.AR
     ∟Sposób rozliczenia bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z realizacją kontraktów długoterminowych.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.277.2018.1.MS
     ∟Przychody i koszty uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia do ewidencji pozabilansowej wierzytelności wraz z utworzonymi na nie, zgodnie z MSSF9, odpisami na straty kredytowe.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-22/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2018.1.ANK
     ∟czy przychody finansowe będące skutkiem przeszacowania wartości budynku w sposób opisany w KSR nr 5, tj. do wartości przedmiotu leasingu, która w przypadku spółki komandytowej, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, będzie równa wartości początkowej, o której mowa wart. 16g Ustawy CIT, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.219.2018.1.PH
     ∟czy PGK przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie jedna ze spółek wchodzących w skład PGK jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zakwalifikować kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest zobowiązany zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.117.2018.1.JBB
     ∟w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.104.2018.2.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.186.2018.1.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.57.2018.1.PS
     ∟Zaliczenie kosztów odpisów amortyzacyjnych od WNiP do kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.93.2018.1.JKT
     ∟1. Czy prawidłowe jest takie zastosowanie § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, że całość wartości półwyrobów przesuwanych z zakładu Spółki w SSE do zakładu poza SSE, obejmująca zarówno koszt wytworzenia tych półwyrobów, jak i marżę ustaloną zgodnie z art. 11 ustawy o CIT, rozpoznawana jest jako przychód zwolniony z tytułu działalności w SSE, a jednocześnie jako koszt uzyskania przychodu opodatkowanego po stronie działalności pozastrefowej? 2. Czy prawidłowe jest takie zastosowanie § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, że całość wartości półwyrobów przesuwanych z zakładu poza SSE do zakładu w SSE, obejmująca zarówno koszt wytworzenia tych półwyrobów, jak i marżę ustaloną zgodnie z art. 11 ustawy o CIT, rozpoznawana jest jako przychód opodatkowany z działalności pozastrefowej, a jednocześnie jako koszt uzyskania przychodu zwolnionego po stronie działalności strefowej? 3. Czy obliczając stosunek przychodów zwolnionych do całości przychodów, dla celów ustalenia części kosztów pośrednich (dla których niemożliwa jest bezpośrednia alokacja) przypadającej na działalność zwolnioną, zgodnie z § 15 ust. 2 ustawy o CIT (proporcja kosztów), do ustalania tej proporcji należy uwzględnić: -w przychodach zwolnionych całość wartości przesuwanych z zakładu w SSE półwyrobów, obejmującą zarówno koszt wytworzenia, jak i wartość stosownej marży, ustalonej w sposób opisany w stanie faktycznym? -przychodach ogółem, całość wartości półwyrobów przesuwanych w obu kierunkach, obejmującą zarówno koszt wytworzenia, jak i wartość stosownej marży, ustalonej w sposób opisany w stanie faktycznym?

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.92.2018.1.PC
     ∟1. Czy prawidłowe jest takie zastosowanie § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, że całość wartości półwyrobów przesuwanych z zakładu Spółki w SSE do zakładu poza SSE, obejmująca zarówno koszt wytworzenia tych półwyrobów, jak i marżę ustaloną zgodnie z art. 11 ustawy o CIT, rozpoznawana jest jako przychód zwolniony z tytułu działalności w SSE, a jednocześnie jako koszt uzyskania przychodu opodatkowanego po stronie działalności pozastrefowej? 2. Czy prawidłowe jest takie zastosowanie § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, że całość wartości półwyrobów przesuwanych z zakładu poza SSE do zakładu w SSE, obejmująca zarówno koszt wytworzenia tych półwyrobów, jak i marżę ustaloną zgodnie z art. 11 ustawy o CIT, rozpoznawana jest jako przychód opodatkowany z działalności pozastrefowej, a jednocześnie jako koszt uzyskania przychodu zwolnionego po stronie działalności strefowej? 3. Czy obliczając stosunek przychodów zwolnionych do całości przychodów, dla celów ustalenia części kosztów pośrednich (dla których niemożliwa jest bezpośrednia alokacja) przypadającej na działalność zwolnioną, zgodnie z § 15 ust. 2 ustawy o CIT (proporcja kosztów), do ustalania tej proporcji należy uwzględnić: - w przychodach zwolnionych całość wartości przesuwanych z zakładu w SSE półwyrobów, obejmującą zarówno koszt wytworzenia, jak i wartość stosownej marży, ustalonej w sposób opisany w stanie faktycznym? - przychodach ogółem, całość wartości półwyrobów przesuwanych w obu kierunkach, obejmującą zarówno koszt wytworzenia, jak i wartość stosownej marży, ustalonej w sposób opisany w stanie faktycznym?

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1023/13-5/S/JF
     ∟Koszty uzyskania przychodów (klasyfikacja i moment korekty); kurs waluty do ustalenia różnic kursowych

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.32.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, przez spółkę komandytową w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj