Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


71/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-958/15-2/AB
     ∟uwzględnienie odsetek z tytułu udzielonych pożyczek przy wyliczeniu proporcji sprzedaży.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.380.2019.1.KS
     ∟Uwzględnianie obrotu z tytułu odsetek od pożyczek przy wyliczaniu wartości współczynnika sprzedaży.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.259.2019.1.KM
     ∟opodatkowanie usług cash-poolingu oraz obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.118.2019.3.MW
     ∟- opodatkowanie czynności udzielania pożyczek oraz zwolnienia z podatku tych czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (pytanie nr 1 wniosku);- ustalenie czy obrót z tytułu udzielania pracownikom pożyczek wpływa na wskaźnik proporcji odliczenia VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT (pytanie nr 4 wniosku)

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.786.2018.2.JN
     ∟Rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu usługi realizowanej przez Bank, rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu przelewów środków pieniężnych dokonywanych przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy, opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu przez Wnioskodawcę, obowiązku wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.673.2018.1.JK
     ∟Ustalenie czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.665.2018.1.MŁ
     ∟Wliczanie obrotu z tyt. udzielonych pożyczek i poręczeń do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.784.2018.1.AP
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, czy też na podstawie art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy Spółka nie musi wliczać do niego obrotu z tytułu udzielonych pożyczek, ponieważ transakcje te mają charakter pomocniczy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.928.2018.1.BS
     ∟Usługi udzielania pożyczek są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy ich wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.781.2018.1.KB
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, czy też na podstawie art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy Spółka nie musi wliczać do niego obrotu z tytułu udzielonych pożyczek, ponieważ transakcje te mają charakter pomocniczy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.927.2018.1.BS
     ∟Usługi udzielania pożyczek są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy ich wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.680.2018.1.JKU
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielenia Pożyczki4, Pożyczki5 oraz Innych Pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.550.2018.1.MPE
     ∟W zakresie skutków podatkowych z tytułu udzielania przez Wnioskodawcę pożyczek.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2018.1.AP
     ∟1. opodatkowania usług świadczonych przez Polskich Uczestników Systemu Cash Pooling;2. potraktowania odsetek uzyskiwanych przez Polskich Uczestników Systemu jako obrotu z tytułu transakcji mających charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania ich w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy;3. rozpoznania importu usług przez Polskich Uczestników Systemu z tytułu zapłaty kwoty odsetek oraz kwoty wynagrodzenia wypłacanego Agentowi z tytułu uczestnictwa w Systemie Cash Pooling.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-461/14/18-5/S/AS
     ∟Uznanie Spółki za podatnika podatku od towarów i usług w przypadku zawierania transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.3.2018.1.EK
     ∟Uznanie, że czynności opisane we wniosku nie powinny być uwzględniane przy ustaleniu współczynnika struktury sprzedaży, z uwagi na to, że stanowią transakcje pomocnicze, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.75.2018.1.MM
     ∟Prawo do odliczenia, na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a i 22 ustawy, podatku naliczonego związanego z wydatkami ogólnymi Urzędu Miasta.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.682.2017.2.MP
     ∟w zakresie uwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania zabezpieczeń zobowiązań finansowych

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.661.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy obrót z tytułu udzielenia Pożyczki4 oraz Innych Pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.680.2017.1.KR
     ∟w zakresie uznania czynności polegających na obejmowaniu obligacji oraz udzielaniu zabezpieczeń zobowiązań kredytowych i zobowiązań wynikających z emisji obligacji za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB
     ∟opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w trakcie spotkań, opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usługi gastronomicznej w trakcie służbowych spotkań poza firmą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów produktów spożywczych i cateringu.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1469/14-2/ASz
     ∟obowiązek uwzględniania udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.280.2017.2.MK
     ∟w zakresie uznania transakcji wymiany walut za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT oraz braku uwzględniania ich obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.355.2017.2.DM
     ∟Czy do obrotu dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczyć obrót z tytułu transakcji będących przedmiotem wniosku, tj. przystąpienia do długu kredytowego i poręczenia kredytu gotówkowego, jako pomocniczych transakcji finansowych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.184.2017.2.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany walut

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.299.2017.1.IK
     ∟opodatkowanie transakcji wymiany walut, dokumentowanie tych transakcji oraz ustalenia podstawy opodatkowania.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.338.2017.1.MM
     ∟Obowiązek wliczenia do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania pożyczek oraz poręczeń.

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.130.2017.2.MK
     ∟w zakresie uwzględniania obrotu z tytułu udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.73.2017.2.WN
     ∟uznanie czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych powinno być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji VAT, czy też powinno zostać wyłączone jako zdarzenie o charakterze pomocniczym

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj