Interpretacje do przepisu
art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


247/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2019.1.APO
     ∟rozliczenie dochodów w ramach mechanizmu IP BOX

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.184.2019.2.MZ
     ∟W przypadku uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o. powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej, koszty uzyskania przychodu ustalić należy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami nie będą jednak koszty uzyskania przychodu ustalone w odniesieniu do wartości majątku przekształconej spółki jawnej przypadającej na każdy objęty udział w spółce z o.o., lecz wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkład w spółce jawnej. W konsekwencji, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia takich udziałów, należy wziąć pod uwagę koszt „historyczny”, tzn. wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na wkład w spółce przekształcanej, czyli spółce jawnej, przypadający na udziały, które Wnioskodawca zbył. Kosztem objęcia udziałów w spółce z o.o. będzie więc wartość historyczna odpowiadająca wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę. Przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do podatkowych kosztów podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione. Tym samym, nie ma podstaw, ażeby uznać za koszt uzyskania przychodów – w związku ze zbyciem udziałów w spółce z o.o. wartości majątku przekształconej spółki jawnej przypadającej na każdy objęty udział w spółce z o.o.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.166.2019.2.ID
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/443-1030/12-18/S/DG/AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez przekształconą spółkę jawną bądź spółkę z o.o.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.668.2018.3.JK
     ∟Ustalenia, czy po dokonaniu podziału przez wydzielenie Spółki z o.o. majątek pozostający w Spółce z o.o., jak i przenoszony do Spółki 2 będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji, czy czynność podziału przez wydzielenie będzie na gruncie ustawy o VAT neutralna podatkowo dla Spółki.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2018.3.DS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.283.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.167.2018.1.KK
     ∟– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego,– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego po przekształceniu Spółki Osobowej w spółkę akcyjną.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.29.2018.1.GG
     ∟kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w Spółce z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki jawnej

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.26.2018.1.SK
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-671/13-2/S/MC
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.3.2018.2.MK
     ∟W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika w związku z planowaną wypłatą przez spółkę przekształconą zysku spółki przekształcanej.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.2.2018.1.MK
     ∟Planowana wypłata na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą – będącą następcą prawnym spółki przekształcanej) zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed jej przekształceniem (spółkę przekształcaną), które podlegały bieżącemu opodatkowaniu w toku działalności tej spółki, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-681/14-2/JW
     ∟określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki jawnej.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-680/14-2/JW
     ∟określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki jawnej.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2017.1.MT
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki jawnej, która powstała z przekształcenia Spółki cywilnej.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.883.2016.9.17-S.IS
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki cywilnej

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.882.2016.9.17-S.IS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.78.2017.2.SG
     ∟w zakresie wpływu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany składu osobowego spółki przekształconej na zwolnienie z opodatkowania dochodów Spółki z o.o. uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.383.2017.2.MGO
     ∟prawo do wystawiania przez nabywcę przedsiębiorstwa faktur korygujących sprzedaż zrealizowaną przez zbywcę przedsiębiorstwa przed datą sprzedaży przedsiębiorstwa, prawo nabywcy przedsiębiorstwa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług lub towarów przed dniem sprzedaży przedsiębiorstwa a otrzymanych przez zbywcę przedsiębiorstwa po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa, obowiązek wystawienia not korygujących do ww. faktur zakupowych celem zmiany nabywcy towarów i usług

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.187.2017.2.IN
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.186.2017.2.IN
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-352/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-353/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów nabycia udziałów w sytuacji likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-351/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.74.2017.1.IN
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.75.2017.1.IN
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1146/13-1/ANK
     ∟Ustalenia, czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 k.s.h., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., na podstawie uzyskanego przez wspólników spółki cywilnej zezwolenia na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.802.2016.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki osobowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj