Interpretacje do przepisu
art. 93a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


500/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.270.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy Spółka cywilna ma prawo w miesiącu maju 2018 r. rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7 wspólnika za kwiecień 2018 r.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.535.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu lub po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwość wystawienia not korygujących.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.170.2018.1.JK
     ∟Obowiązek złożenia korekt deklaracji VAT.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-681/14-2/JW
     ∟określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki jawnej.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-680/14-2/JW
     ∟określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki jawnej.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zlikwidowany Zakład otrzymał od Gminy nieodpłatnie, i które w tym Zakładzie były już całkowicie umorzone?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.351.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zostały nabyte ze środków własnych zlikwidowanego Zakładu i zostały w tym Zakładzie całkowicie umorzone?

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.9.2017.1.ICz
     ∟Czy w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana zastosuje się przed dniem połączenia do wydanych na jej rzecz interpretacji indywidualnych, zgodnie z ich treścią, Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej - będzie mogła korzystać z ochrony prawnej wynikającej z poszczególnych interpretacji na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej?

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.383.2017.2.MGO
     ∟prawo do wystawiania przez nabywcę przedsiębiorstwa faktur korygujących sprzedaż zrealizowaną przez zbywcę przedsiębiorstwa przed datą sprzedaży przedsiębiorstwa, prawo nabywcy przedsiębiorstwa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług lub towarów przed dniem sprzedaży przedsiębiorstwa a otrzymanych przez zbywcę przedsiębiorstwa po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa, obowiązek wystawienia not korygujących do ww. faktur zakupowych celem zmiany nabywcy towarów i usług

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.257.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych następstwa prawnego

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.10.2017.1.RW
     ∟PrawO do rozliczenia przez Spółkę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej przez zlikwidowany zakład budżetowy w deklaracji VAT-7.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.697.2016.1.SG
     ∟w zakresie możliwości uwzględnienia przez Wnioskodawczynię w prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie Udziałów lub Akcji przez spółkę z o.o. przed jej przekształceniem w ww. spółkę niebędącą osobą prawną

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.699.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości uwzględnienia przez Wnioskodawczynię w prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie Udziałów lub Akcji przez spółkę z o.o. przed jej przekształceniem w ww. spółkę niebędącą osobą prawną

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.883.2016.2.BW
     ∟- Czy Wnioskodawca jest podatnikiem uprawnionym do skorzystania z ulgi na tzw. "złe długi" zgodnie z ar.t 89a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktura była wystawiona przez ojca Wnioskodawcy, a później nastąpiło przekazanie całego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy poprzez darowiznę? - Czy wobec powyższego zaistniała pełna sukcesja na płaszczyźnie prawa podatkowego?

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.93.2016.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku VAT związanych z wniesieniem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa, opodatkowania wniesienia wkładu do spółki komandytowej oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego przy zakupie/ulepszeniu.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.840.2016.2.PSZ
     ∟Czy spółka cywilna a następnie jawna miała prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu kosztów amortyzacji budynków produkcyjnych położonych w miejscowości A oraz w miejscowości B, na podstawie wniesionego aportu, pomimo, że w księgach wieczystych jako właściciele wpisane są osoby fizyczne Wnioskodawca wraz z małżonką?

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-855/16-2/DP
     ∟Skutki obniżenia wkładu w spółce osobowej

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-710/16-4/BC
     ∟w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce osobowej (tj. częściowego zwrotu wkładu)

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-707/16-4/BC
     ∟w zakresie określenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce osobowej (tj. częściowego zwrotu wkładu)

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-708/16-4/BC
     ∟w zakresie określenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu oraz w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce osobowej (tj. częściowego zwrotu wkładu)

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-706/16-4/RS
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest stanowisko, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej będą podlegać opodatkowaniu w Polsce jako dochody położonego w Polsce zakładu? 2. W jaki sposób należy określić dochód Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych wydanych przez Spółkę osobową w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy?

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-709/16-4/BC
     ∟Za wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce osobowej Wnioskodawca powinien przyjąć wartość nominalną objętych akcji spółki komandytowo-akcyjnej (wykazaną uprzednio jako przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust.1 pkt 7 updop) – oczywiście w części odpowiadającej proporcjonalnie obniżeniu udziału w spółce osobowej. Rozliczenie takie pozwoli na ujęcie w rachunku podatkowym Spółki wydatków, których w przeciwnym razie nie mogłaby uwzględnić, z uwagi na brzmienie art. 15 ust.1k pkt 1 updop, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (…). W sytuacji Spółki do zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nigdy nie dojdzie, gdyż zostanie ona przekształcona w spółkę osobową.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-781/16-3/JBB
     ∟W zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zmniejszenia udziału w spółce osobowej.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-753/16-4/JBB
     ∟W jaki sposób należy określić dochód Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych wydanych przez Spółkę osobową w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy?

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-751/16-2/JBB
     ∟W jaki sposób należy określić dochód Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych wydanych przez Spółkę osobową w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy?

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-602/16-1/DP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą Składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przekształcaną Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki Przekształconej będzie uprawniony do rozpoznania – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej – kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej tak jak dla Spółki Przekształcanej, tj. według takich samych zasad ustalania kosztów, które miałyby zastosowanie gdyby te Składniki majątkowe zbywała Spółka przekształcana – niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przekształcaną lub wspólników Spółki Przekształconej? Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą Certyfikatów na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki Przekształconej będzie uprawniony do rozpoznania – proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej – kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej tak jak dla Spółki Przekształcanej, tj. wydatków poniesionych na nabycie Certyfikatów przez Spółkę przekształcaną – niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę Przekształcaną lub wspólników Spółki Przekształconej?

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-752/16-2/JBB
     ∟W jaki sposób należy określić dochód Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych wydanych przez Spółkę osobową w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj