Interpretacje do przepisu
art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


927/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.420.2019.2.IZ
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z sukcesją częściową.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2019.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zobowiązania do rozliczenia faktur korygujących w związku z podziałem spółki

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.271.2019.1.BKD
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2019.1.AR
     ∟kto, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, będzie podmiotem uprawnionym do rozliczenia korekt przychodów i kosztów – Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia/rozliczenie faktur korygujących w związku z podziałem spółki kapitałowej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4017.9.2019.2.APA
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4017.8.2019.2.MK
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.255.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana spółka dzielona.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.266.2019.1.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok w którym dojedzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2019.1.JG
     ∟Sposób dokonywania korekty z tytułu otrzymanych premii (rabatów) w związku z wydzieleniem Wnioskodawcy ze spółki dzielonej.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.165.2019.4.JS
     ∟przeniesienie przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 w ramach podziału przez wydzielenie Działalności N. nie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.194.2019.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejęciem Jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.152.2019.1.RK
     ∟ustalenie, czy Spółka nowo zawiązana, powinna na bieżąco (tj. w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostały otrzymane) uwzględnić w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dokumentujące premie (rabaty), otrzymane po dniu podziału oraz w zakresie korekty kosztów towarów, sprzedanych przed dniem podziału

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.167.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: prawa do dokonania przez Spółkę zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport do Spółki, prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym za rok podatkowy 2019 i w latach następnych oraz stawki podatku VAT w wysokości 0%, pomimo braku spełnienia warunków określonych w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-117/16-2/AD.
     ∟Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Spółki, w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.160.2019.1.IZ
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.158.2019.1.JO
     ∟skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.157.2019.1.JO
     ∟Skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.156.2019.1.KOM
     ∟Skutki podatkowe na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.27.2019.3.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2019.6.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: wyodrębnione w ramach spółki Działy będą stanowiły na dzień podziału spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.496.2018.3.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, że: w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Wydzieleniem po stronie Spółki Nabywającej, nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2018.1.BKD
     ∟Czy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku korekt wynikających z faktur korygujących wystawianych po Dniu Podziału: a. dotyczących przychodów związanych z działalnością Części Wydzielanej rozpoznanych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca; b. dotyczących kosztów związanych z działalnością Części Wydzielanej potrąconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału - do ich ujęcia dla celów CIT będzie uprawniona Spółka Dzielona, a nie będzie Spółka Przejmująca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj