Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


320/481753 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.396.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku Usług badawczo-rozwojowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.463.2018.9.JKT
     ∟Czy ograniczenia w możliwości zaliczenia wydatków na określone rodzaje opłat lub usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, będą miały zastosowanie do ewentualnej płatności dokonywanej przez Spółkę na rzecz Pryncypała w związku z korektą cen transferowych, skutkującą podwyższeniem kosztów poniesionych przez Spółkę jako Dystrybutora.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL
     ∟ustalenie czy wydatki z tytułu nabycia Usług, o których mowa we wniosku nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wsparcia związanych z tzw. chmurą (w tym hosting), licencji użytkownika końcowego (end-user) oraz pozostałych usług

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.230.2019.2.BS
     ∟ustalenie, czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do Opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę z tytułu nabywanych usług inżynieryjnych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2019.1.HK
     ∟Ustalenie czy wydatki na opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego są kosztami bezpośrednio związanymi z produkcją towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.231.2019.2.BJ
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT a w związku z tym za niepodlegające ograniczeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.233.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty o których mowa we wniosku mogą zostać uznane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do nich zastosowania

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.341.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy opłaty o których mowa we wniosku mogą zostać uznane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do nich zastosowania

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.328.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających Linie Biznesowe

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wsparcia Działalności Cyfrowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.322.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług prawnych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.329.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Marketing i Sprzedaż

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.321.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług dystrybucji

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.323.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług finansowych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w obszarze bezpieczeństwa.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.324.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług Działu Kadr Grupy w zakresie zasobów ludzkich

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.330.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Obsługę Łańcucha Dostaw i Logistyki

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.326.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w zakresie systemów informatycznych (SI) oraz technologii informacyjnej (IT).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających zakupy, łańcuch dostaw, logistykę

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-100/15-2/S/AM
     ∟Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych oraz obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych oraz zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagraniczne.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.113.2019.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz – „czynności komplementariusza” na podstawie przepisów ksh oraz odrębnej umowy zwartej pomiędzy spółką a komplementariuszem

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.180.2019.1.BKD
     ∟Czy Usługa stanowi którąkolwiek z usług, o których mowa art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usługi należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT a zatem niepodlegające ograniczeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.145.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty opłat licencyjnych z tytułu zawartej z podmiotem powiązanym umowy licencji na używanie znaku towarowego podlegają ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów nabywanych usług od podmiotu powiązanego

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.161.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.109.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 12 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.144.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem produktów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do nich zastosowania w myśl przepisów wprowadzonych na gruncie art. 2 pkt 18 Ustawy nowelizującej

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.162.2019.1.JG
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do opisanych we wniosku usług prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj