Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera o  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

obciążenia

obciążenia szczególne

obciążenie praw majątkowych

obciążenie rzeczy

obcy środek trwały

obejście prawa (in fraudem legis)

obiekt

obiekt budowlany

obiekt kulturalny

obiekt sportowy

obiekt użytkowy

obiekty hotelarskie

obiekty socjalne

objęcie (nabycie)

objęcie (nabycie) akcji

objęcie akcji

objęcie lokalu

objecie udzialow

objęcie udziałów

obliczanie terminów

obliczanie zaliczek

obliczenie

obliczenie podatku

obligacje

obniżenie ceny

obniżenie kapitału zakładowego

obniżenie podatku należnego

obniżenie podatku naliczonego

obniżenie stawki podatku

obniżka (obniżenie)

obowiązek

obowiązek alimentacyjny

obowiązek barwienia

obowiązek ewidencyjny

obowiązek instalacji kasy rejestrującej

obowiązek meldunkowy

obowiązek o charakterze niepieniężnym

obowiązek obywatelski

obowiązek opodatkowania

obowiazek platnika

obowiązek podatkowy

obowiązek płatnika

obowiązek składania deklaracji

obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

obowiązek społeczny

obowiązek ubezpieczeniowy

obowiązek ustawowy

obowiązek znakowania

obowiązki organu podatkowego

obowiązki pracownicze

obowiązki spadkobierców

obrona

obrona praw

obrona z urzędu

obrót

obrót fikcyjny

obrót kapitałowy

obrót nieruchomościami

obrót papierami wartościowymi

obrót publiczny

obrót wierzytelnościami

obroty

obszary

obszary wiejskie

obsługa

obsługa księgowa

obsługa techniczna

obuwie

obwieszczenie

obywatelstwo

ocena

ocena dowodów

ocena merytoryczna

ocena prawna

ocena umowy

ocena ważności

Ochotnicza Straż Pożarna

ochraniacze

ochrona

ochrona osobista

ochrona przeciwpożarowa

ochrona środowiska

ochrona zabytków

ochrona zdrowia

oczyszczalnia ścieków

odbiór

odbiór towarów

odbiorca usług

odczynniki chemiczne

oddalenie skargi

oddelegowanie

oddelegowanie personelu

oddelegowanie pracownika

oddział

oddłużanie

oddłużanie podmiotów

odliczanie podatku naliczonego

odliczenia

odliczenia od podatku

odliczenie częściowe

odliczenie od dochodu

odliczenie podatku

odliczenie podatku od towarow i uslug

odliczenie podatku od towarów i usług

odliczenie strat

odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej

odmowa

odmowa przeprowadzenia dowodu

odmowa przywrócenia terminu

odnowa

odpady (śmieci)

odpisy

odpisy aktualizujące

odpisy amortyzacyjne

odpisy na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych

odplatne zbycie

odpowiedzialność

odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność członków zarządu

odpowiedzialność karno-skarbowa

odpowiedzialność materialna

odpowiedzialność małżonka

odpowiedzialność nabywcy

odpowiedzialność osób trzecich

odpowiedzialność pracownika

odpowiedzialność płatnika

odpowiedzialność Skarbu Państwa

odpowiedzialność solidarna

odpowiedzialność spadkobiercy

odpowiedzialność wspólnika

odpowiedzialność za fakturę

odpowiedzialność za zobowiązania

odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

odprawa celna

odprawa celna czasowa

odprawa pieniężna

odprawa pośmiertna

odprawa pracownicza

odprawy

odprzedaż

odpłatne przekazanie

odpłatne używanie

odpłatne zbycie

odpłatność

odrębna nieruchomość

odrębna własność lokalu

odrębność

odroczenie

odroczenie terminu

odrzucenie

odrzucenie skargi

odsetki

odsetki budżetowe

odsetki karne

odsetki od depozytów

odsetki od depozytów bankowych

odsetki od kapitału

odsetki od kredytu

odsetki od odsetek (anatocyzm)

odsetki od pożyczki

odsetki od udziału kapitałowego

odsetki od zaległego wynagrodzenia

odsetki od zaległości podatkowych

odsetki od zaliczek

odsetki skapitalizowane

odsetki ustawowe

odsetki za zwłokę

odstąpienie

odstąpienie od naliczania odsetek

odstąpienie od odpowiedzialności

odstąpienie od umowy

odstępne

odszkodowania

odszkodowanie umowne

odtworzenie

odwołanie

odzież

odzież dziecięca

odzież niemowlęca

odzież ochronna

odzież osobista

odzyskanie

odzyskanie podatku

odzyskanie podatku naliczonego

oferta

oferta publiczna

oględziny

ogólne zasady opodatkowania

ograniczenie

ograniczenie wysokości zaliczki

ograniczona odpowiedzialność

ograniczone prawo rzeczowe

ograniczony obowiązek podatkowy

ogrodzenie

ogrzewanie

ogłoszenie upadłości

okoliczności

okoliczności faktyczne

okres

okres następny

okres rozliczeniowy

okres sprawozdawczy

określenie

określenie straty

określenie zobowiązania

okulary

olej

olej napędowy

olej opalowy

olej opałowy

olej opałowy ciężki

olej roślinny

olej silnikowy

olej smarowy

olimpiada

omyłka

opakowania

opakowania zwrotne

opcja

opcja na akcje

opcja walutowa

opcja wykupu

opcja zakupu

operat szacunkowy

operator

opieka

opieka społeczna

opieka zdrowotna

opiekunka do dziecka

opinia

opinia biegłego

opinia klasyfikacyjna

opinia rzeczoznawcy

oplata

opodatkowanie

opodatkowanie dochodów

opodatkowanie dochodów kapitałowych

opodatkowanie dochodu

opodatkowanie egzemplarzy autorskich

opodatkowanie odrębne

opodatkowanie odsetek

opodatkowanie przychodu

opodatkowanie uprzywilejowane

opodatkowanie zaliczek

opodatkowanie łączne małżonków

opracowania

oprawa

oprawa okularowa

oprocentowanie

oprocentowanie nadpłaty

oprogramowanie

optymalizacja podatkowa

opust

opłata

opłata abonamentowa

opłata adiacencka

opłata administracyjna

opłata czynszowa

opłata depozytowa

opłata drogowa

opłata egzaminacyjna

opłata eksploatacyjna

opłata ewidencyjna

opłata inicjacyjna

opłata klimatyczna

opłata komornicza

opłata leasingowa

opłata legalizacyjna

opłata licencyjna

opłata lokalna

opłata manipulacyjna

opłata miejscowa

opłata notarialna

opłata paliwowa

opłata parkingowa

opłata pasażerska

opłata pierwsza

opłata produktowa

opłata prolongacyjna

opłata przystaniowa

opłata rekompensacyjna

opłata restrukturyzacyjna

opłata roczna

opłata sankcyjna

opłata skarbowa

opłata śrdodowiskowa

opłata targowa

opłata tonażowa

opłata uzdrowiskowa

opłata wstępna

opłata wyrównawcza

opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

opłata za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych

opłata za przejazd autostradą

opłata za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

opłata za studia

opłata za udzielenie koncesji

opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

opłata za użytkowanie wieczyste

opłata za wydanie prawa jazdy

opłata za wydanie zaświadczenia

opłata za wzrost wartości nieruchomości

opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

opłaty bankowe

opłaty dodatkowe

opłaty pocztowe

opłaty sądowe

opłaty za czynności egzekucyjne

organ

organ administracji

organ administracji publicznej

organ administracji rządowej

organ celny

organ egzekucyjny

organ kontroli skarbowej

organ likwidacyjny

organ nadzoru

organ odwoławczy

organ podatkowy

organ rentowy

organ statutowy

organ władzy publicznej

Organizacja Narodów Zjednoczonych

organizacja turystyczna

organizacje

organizacje międzynarodowe

organizacje pozarządowe

organizacje pożytku publicznego

organizacje pracodawców

organizacje społeczne

orkiestra

oryginał faktury

orzeczenia

orzeczenie co do istoty

orzecznictwo

orzekanie

osoba

osoba bezrobotna

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

osoba nie będąca pracownikiem

osoba nieuprawniona

osoba samotnie wychowująca dzieci

osoba ubezwłasnowolniona

osobowość

osobowość prawna

osoby bliskie

osoby fizyczne

osoby niepełnoletnie

osoby pozbawione wolności

osoby prawne

osoby trzecie

osoby współpracujące

osoby zagraniczne

ośrodek interesów życiowych

Ośrodek Pomocy Społecznej

ośrodki

ośrodki kształcenia kierowców

ośrodki wypoczynkowe

ostatni dzień terminu

oświadczenia

oświadczenie o stanie majątkowym

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług

oświadczenie podatnika

oświadczenie spadkobiercy

oświadczenie woli

oświata

oświetlenie uliczne

oszczędności

oszustwo podatkowe

otrzymanie

otrzymanie faktury

otrzymanie prowizji

otrzymanie towaru

otwarty fundusz emerytalny

outsourcing

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj