Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera u  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

ubezpieczenia

ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia obowiązkowe

ubezpieczenia osobowe

ubezpieczenia rolników

ubezpieczenia społeczne

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczony

ubytek dopuszczalny

ubytek naturalny

ubytki

uchwała wspólników

uchwały

uchybienie

uchybienie procesowe

uchybienie terminowi

uchylanie się od opodatkowania

uchylenie (uchylanie się)

uchylenie decyzji

uchylenie postanowienia

uczelnie

uczelnie niepubliczne

uczelnie publiczne

uczestnicy

uczniowie

udostępnianie nieruchomości

udostępnianie wizerunku

udostępnienie

udowodnienie

udowodnienie szkody

udzial

udzial w zyskach

udzial w zyskach osob prawnych

udzialowiec

udział

udział kapitałowy

udział kapitałowy spółki

udział strony

udział w kosztach

udział w nadwyżce bilansowej

udział w spółce

udział w spółce cywilnej

udział w spółce jawnej

udział w zyskach

udział w zyskach osób prawnych

udział własny

udziałowiec

ugoda administracyjna

ugoda sądowa

ugody

uiszczenie ceny

ujawnienie

ujawnienie majątku

ujemne różnice kursowe

Ukraina

układ

układ z wierzycielami

układy solarne

ulepszenie

ulepszenie środka trwałego

ulga

ulga budowlana

ulga indywidualna

ulga inwestycyjna

ulga meldunkowa

ulga mieszkaniowa

ulga na budowę mieszkań pod wynajem

ulga odsetkowa

ulga podatkowa

ulga prorodzinna

ulga rehabilitacyjna

ulga remontowa

ulga sportowa

ulga uczniowska

ulice

umorzenie

umorzenie akcji

umorzenie automatyczne

umorzenie certyfikatu inwestycyjnego

umorzenie egzekucji

umorzenie jednostki uczestnictwa

umorzenie kosztów

umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

umorzenie postępowania

umorzenie postępowania egzekucyjnego

umorzenie przymusowe

umorzenie udzialow

umorzenie udziałów

umorzenie warunkowe

umorzenie wierzytelności

umorzenie zaległości podatkowej

umorzenie zobowiązania

umowa

umowa agencyjna

umowa aktywizacyjna

umowa barterowa

umowa cywilnoprawna

umowa darowizny

umowa dożywocia

umowa dzierżawy

umowa faktoringu

umowa forfaitingowa

umowa franchisingu

umowa kolportażu

umowa komisu

umowa konsultingowa

umowa konsygnacyjna

umowa kontraktacji

umowa kupna-sprzedaży

umowa leasingu

umowa licencyjna

umowa międzynarodowa

umowa nabycia know-how

umowa najmu

umowa nazwana

umowa nienazwana

umowa o dzieło

umowa o kredyt

umowa o pracę

umowa o sprawowanie opieki

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

umowa o zarządzanie

umowa patronacka

umowa podnajmu

umowa pośrednictwa

umowa powiernictwa

umowa pożyczki

umowa przechowania

umowa przedwstępna

umowa przewłaszczenia

umowa przyrzeczenia

umowa spolki

umowa spółki

umowa sprzedaży

umowa sublicencyjna

umowa trójstronna

umowa ubezpieczenia

umowa ustanowienia

umowa użyczenia

umowa warunkowa

umowa wydawnicza

umowa wzajemna

umowa z samym sobą

umowa zamiany

umowa zlecenia

umowy mieszane

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

unieważnienie

unikanie

unikanie opodatkowania

unikanie podwójnego opodatkowania

upadłość

upadły

upominki

upomnienie

uporczywość

uposażenia

upoważnienia

upoważnienie umowne

upoważnienie ustawowe

uprawa

uprawa rzepaku

uprawdopodobnienie

uprawdopodobnienie nieściągalności

uprawnienia budowlane

uprawnienia inspektora kontroli skarbowej

uprawnienie

uprawnienie do szkolenia

Uproszczony Dokument Towarzyszący

upust

upusty cenowe

upływ terminu

urlop

urlop bezpłatny

urlop wypoczynkowy

urlop zdrowotny

urząd

urząd celny

Urząd ds. Nieletnich (RFN)

urząd gminy

urząd kontroli skarbowej

urząd miejski

urząd morski

Urząd Patentowy RP

urząd pocztowy

urząd pracy

Urząd Regulacji Energetyki

urząd skarbowy

urząd statystyczny

urządzenia grzewcze

urządzenia reklamowe

urządzenia telekomunikacyjne

urządzenie

urządzenie dźwigowe

urządzenie elektryczne

urządzenie energetyczne

urządzenie księgowe

urządzenie peryferyjne

urządzenie pomiarowe

urządzenie przemysłowe

USA

uslugi

uslugi budowlane

uslugi ciagle

uslugi doradcze

uslugi edukacyjne

uslugi eksperckie

uslugi elektroniczne

uslugi finansowe

uslugi gastronomiczne

uslugi kosmetyczne

uslugi pomocnicze

uslugi prawnicze

uslugi remontowo-budowlane

uslugi serwisowe

ustalanie

ustalanie dochodu

ustalanie kosztów

ustalanie zobowiązania

ustalanie zobowiązania podatkowego

ustalenie stanu faktycznego

ustanie

ustanie bytu prawnego

ustanowienie prawa

ustąpienie wspólnika

ustawa

ustawa o badaniach i certyfikacji

ustawa o cenach

ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

ustawa o działalności gospodarczej

ustawa o finansach publicznych

ustawa o grach i zakładach wzajemnych

ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

ustawa o lasach

ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ustawa o rachunkowości

ustawa o regulacji rynku cukru

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ustawa o samorządzie terytorialnym

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ustawa o systemie oświaty

ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

ustawa o urzędach i izbach skarbowych

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ustawa o zobowiązaniach podatkowych

ustawowe prawo zastawu

usunięcie pojazdu

uszczuplenie podatku

uszlachetnianie

uszlachetnianie bierne

uszlachetnianie czynne

usługa nieodpłatna

usługa wypożyczenia

usługi

usługi administrowania

usługi agrotechniczne

usługi agroturystyczne

usługi akwizycji

usługi architektoniczne

usługi archiwizacji

usługi archiwizacji danych

usługi artystyczne

usługi bankowe

usługi brokerskie

usługi budowlane

usługi budowlano-montażowe

usługi ciągłe

usługi detektywistyczne

usługi deweloperskie

usługi doradcze

usługi doradcze inżynierskie

usługi dziennikarskie

usługi edukacyjne

usługi eksperckie

usługi elektroniczne

usługi finansowane ze środków publicznych

usługi finansowe

usługi fizjoterapeutyczne

usługi fotograficzne

usługi fryzjerskie

usługi gastronomiczne

usługi geodezyjne

usługi gospodarki ściekami

usługi gwarancyjne

usługi hotelarskie

usługi impresaryjne

usługi informatyczne

usługi inkaso

usługi inżynierskie

usługi kateringowe

usługi kolportażu

usługi kominiarskie

usługi kompleksowe

usługi konserwacyjne

usługi konserwatorskie

usługi konsultingowe

usługi kosmetyczne

usługi krawieckie

usługi kreślarskie

usługi kserograficzne

usługi kształcenia zawodowego

usługi kulturalne

usługi kurierskie

usługi lekarsko-weterynaryjne

usługi leśne

usługi lombardowe

usługi magazynowania i przechowywania towarów

usługi marketingowe

usługi medyczne

usługi melioracyjne

usługi menedżerskie

usługi monitorowania

usługi montażowe

usługi na majątku rzeczowym

usługi na rzecz pracodawcy

usługi najmu

usługi naprawy

usługi naprawy pojazdów samochodowych

usługi naukowo-badawcze

usługi niesklasyfikowane

usługi noclegowe

usługi notarialne

usługi o charakterze ciągłym

usługi o charakterze niematerialnym

usługi o charakterze ogólnym

usługi obce

usługi obsługi biurowej

usługi ochrony

usługi ochrony zabytków

usługi on-line

usługi optyczne

usługi organizowania

usługi organizowania wystaw

usługi paramedyczne

usługi parkingowe

usługi pilotowania (pojazdów nienormatywnych)

usługi pirotechniczne

usługi pocztowe

usługi pogrzebowe

usługi poligraficzne

usługi pomiarowe

usługi pomocnicze

usługi porządkowe

usługi pośrednictwa

usługi pośrednictwa pieniężnego

usługi pośrednictwa pracy

usługi prawnicze

usługi probiercze

usługi projektowe

usługi protetyczne

usługi przedstawicielskie

usługi przekwalifikowania zawodowego

usługi przerobu

usługi przetwarzania danych

usługi przewozowe

usługi rachunkowe

usługi radiowe

usługi radiowo-telewizyjne

usługi realizacji materiałów filmowych

usługi rehabilitacyjne

usługi reklamowe

usługi rekreacyjne

usługi remontowo-budowlane

usługi rozprowadzania wody

usługi rozrywkowe

usługi sanitarne

usługi serwisowe

usługi składowania

usługi ślusarskie

usługi specjalistyczne

usługi spedycji

usługi sprzątania

usługi stolarskie

usługi stomatologiczne

usługi stołówkowe

usługi świadczone drogą elektroniczną

usługi świadczone na rzecz pracodawcy

usługi świadczone na rzecz sądu

usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym

usługi szkoleniowe

usługi szkół podstawowych w tym specjalnych

usługi taksówkowe

usługi teleinformatyczne

usługi telekomunikacyjne

usługi transportowe

usługi transportu międzynarodowego

usługi trenerskie

usługi turystyczne

usługi tłumaczenia

usługi ubezpieczeniowe

usługi urbanistyczne

usługi w zakresie administracji publicznej

usługi w zakresie badań i analiz

usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usługi sanitarne i pokrewne

usługi w zakresie miar

usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

usługi w zakresie produkcji

usługi w zakresie wywozu śmieci

usługi wczasowe

usługi weterynaryjne

usługi windykacyjne

usługi wsparcia

usługi wspomagające

usługi wyceny

usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek

usługi wynajmu

usługi wywozu nieczystości

usługi własne

usługi zarządzania

usługi związane z działalnością sal balowych

usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych

usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów

usługi związane z kulturą

usługi związane z leśnictwem

usługi związane z nieruchomościami

usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

usługi związane z produkcją taśm wideo nagrań wideo i filmów

usługi związane z rolnictwem

usługi związane z rybołówstwem i rybactwem

usługi związane z zagospodaroweniem terenów zielonych

usługi związane ze sportem

usługi zwolnione

usługi złotnicze

utracone korzyści (lucrum cessans)

utrata

utrata dokumentów

utrata prawa

utrata prawa do odliczenia

utrata prawa do podatku liniowego

utrata prawa do ulgi

utrata prawa do zwolnienia

utrata przedmiotu umowy leasingu

utrata statusu

utrata towarów

utrudnianie

utrzymanie

utrzymanie dróg

utrzymanie nieruchomości

utwór artystyczny

utwór audiowizualny

utwór literacki

utwory

uwierzytelnienie

uwierzytelnienie podpisu

uwzględnienie

uwzględnienie skargi

uzasadnienie

uzasadnienie decyzji

uzasadnienie orzeczenia

uzasadnienie prawne

uzasadnienie wyroku

Uzbekistan

uznanie

uznanie administracyjne

uznanie pisma za doręczone

uzupełnienie

uzupełnienie decyzji

uzupełnienie dowodów

użyczenie

użyczenie rzeczy

uzyskanie przychodów

użyteczność

użyteczność nieruchomości

użyteczność publiczna

użytki

użytki leśne

użytki rolne

użytkowanie (używanie)

użytkowanie czasowe

użytkowanie rzeczy

użytkowanie wieczyste

użytkownicy

używany środek trwały

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj