Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korekta

 

korekta 6794 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.178.2019.1
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących oraz określenie momentu uprawniającego do tego obniżenia.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.31.2019.5.DC
     ∟Prawa do dokonania korekty podatku w związku z dzierżawą infrastruktury i okresu korekty (pytanie nr 1 i 2). Uznanie Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 3). Prawo do dokonania korekty jednorazowej na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 4). Prawo do odliczenia podatku VAT, z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy, mimo że część należności na rzecz wykonawcy została uregulowana przez Stowarzyszenia (pytanie nr 5). Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży Infrastruktury na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego i zastosowania art. 43 ust. 10 i 11 ustawy (pytanie nr 6). Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży Infrastruktury na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy (pytanie nr 8).

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.157.2019.2.AK
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych ze złożeniem korekt informacji PIT -11 i deklaracji PIT-4R oraz braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu złożonej korekty PIT-4R w sytuacji, kiedy pracownik dokonał zapłaty podatku dochodowego wynikającego z korekty zeznania podatkowego.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.253.2019.2.KM
     ∟prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego (w ramach korekty) wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją energetyczną budynku Świetlicy Miejskiej, w przypadku wykorzystywania ww. budynku do działalności gospodarczej oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.73.2019.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Przedmiotu Transakcji, wyłączenia sprzedaży Przedmiotu Transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.62.2019.3.LS
     ∟Pełne prawo do odliczenia podatku VAT (infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna), w przypadku wykorzystywania Infrastruktury na cele przeciwpożarowe – zmiana przeznaczenia i zastosowanie korekty na zasadach określonych w art. 91 ustawy.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.87.2019.1.AS
     ∟Wskazanie, czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odmawiając wystawienia faktury korygującej do zastosowanej stawki VAT 23% dla czynności „odstępnego w podwójnej kwocie zadatku do rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości”.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.129.2019.1.AK
     ∟Moment, w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.121.2016.11.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania korekty podatku naliczonego w związku z centralizacją rozliczeń Gminy.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.74.2019.1.PSZ
     ∟Czy za rok 2018 można rozliczyć się według skali podatkowej wspólnie z małżonką składając deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT B?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.95.2019.2.MJ
     ∟Obowiązek wystawienia przez Komornika Sądowego faktury korygującej w związku z dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawą budynku.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP2-1/4512-1-39/16-9/AS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze korekt przeszłych deklaracji VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.109.2019.1.JN
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.110.2019.2.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego (w ramach korekty) wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją energetyczną Świetlicy, Urzędu Miasta i Gminy oraz Szkoły Podstawowej.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.61.2019.1.MAZ
     ∟Określenie okresu rozliczeniowego, w którym uwzględnić należało fakturę korygującą wartość importowanych usług

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.98.2019.2.KB
     ∟Brak rozpoznania przez Wnioskodawcę importu usług w związku z rozliczeniem podziału marży.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.121.2019.1.ICZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy w terminie wskazanym w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze), Spółka nie skorzysta z przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (tj. w terminach określonych w art. 86 ust. 10 lub 11 ustawy o VAT lub przez dokonanie korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 tej ustawy), a następnie, po upływie tego okresu, Spółka ureguluje całą należność, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana?

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.16.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.86.2019.1.WB
     ∟Stwierdzenie, czy po zakończeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek dokonania zwrotu/korekty podatku VAT, w związku z nabyciem laptopa w 2016 r. zaksięgowanym w wydatkach bieżących firmy.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.23.2019.3.KBR
     ∟Możliwość anulowania faktury zaliczkowej oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.99.2019.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania składników materialnych i niematerialnych związanych z segmentem włóknin za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia aportem tych składników do Spółki, a także obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.61.2019.2.MR
     ∟Ulga B+R.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.123.2019.1.JC
     ∟Uznania odpłatnych usług w zakresie utrzymania zieleni dla podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem Ciągnika, jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie Ciągnika w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, właściwą dla jednostki administrującej przedmiotowym pojazdem obliczoną, według wzoru przewidzianego w rozporządzeniu dla zakładów budżetowych. Obowiązku dokonania korekty dokonanego w oparciu o prewspółczynnik odliczenia od wydatków inwestycyjnych, na podstawie art. 91 ustawy o VAT.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.90.2019.1.AJ
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku w związku z otrzymaniem w drodze darowizny przedsiębiorstwem.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.15.2019.1.SG
     ∟w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów wynikającej ze zwrotu dotacji

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.80.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.21.2019.1.MT
     ∟możliwość skorygowania podatku VAT należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.9.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.8.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj