Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: korekta

 

korekta 6794 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.766.2018.3.WL
     ∟brak obowiązku dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji przez Władze Uniwersytetu o częściowej zmianie wykorzystania budynku, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powstałych i zakupionych w ramach projektu

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.737.2018.2.JO
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację Inwestycji (w tym od wydatków na ulepszenie Budynku) oraz zwolnienia od podatku sprzedaży Budynku.

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.599.2018.1.PP
     ∟W zakresie ustalenia prawidłowości momentu ujęcia korekty kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skorygowanych przez Płatnika

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.713.2018.1.EJ
     ∟Prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego na podstawie wyliczonego prewspółczynnika z art. 86 ust. 2a ustawy oraz prawo do korekty nieodliczonego podatku naliczonego

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.808.2018.2.KO
     ∟Teza w zakresie: - opodatkowania sprzedaży przez Właściciela działek na rzecz Spółki nieruchomości gruntowych, - stawki podatku VAT w wysokości 23% dla sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, gdy nakłady na zabudowanie tych nieruchomości poczynione zostały przez Spółkę tj. dotychczasowego dzierżawcę, na rzecz którego dokonana zostanie sprzedaż i nie zostaną one rozliczone między stronami przed dokonaniem tej sprzedaży, - podstawy opodatkowania VAT w sytuacji, gdy stanowić będzie ona jedynie wartość dzierżawionego przez Spółkę gruntu i podstawa ta nie będzie uwzględniać wartości poczynionych przez Spółkę nakładów, - powstania nieodpłatnego świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Właściciela działek w sytuacji nierozwiązania Umowy dzierżawy i nierozliczenia poczynionych przez Spółkę nakładów na zabudowanie cudzych gruntów - Właściciela działek, które to grunty stanowić mają przedmiot planowanej umowy sprzedaży, - obowiązku dokonania korekty odliczonego VAT naliczonego od nakładów - wydatków poczynionych przez Spółkę na zabudowanie wydzierżawionych nieruchomości gruntowych, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, w sytuacji nierozwiązania Umowy dzierżawy i nierozliczenia poczynionych przez Spółkę nakładów na zabudowanie gruntów Właściciela działek, które to grunty stanowić mają przedmiot planowanej umowy sprzedaży.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.551.2018.3.MK
     ∟Opodatkowanie czynności wycofania nieruchomości z majątku Spółki oraz obowiązek korekty podatku odliczonego od nakładów modernizacyjnych w związku z tą czynnością.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.544.2018.2.ISK
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu mieszkania oraz sposób dokonania odliczenia podatku VAT z ww. tytułu.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.674.2018.5.AZ
     ∟sukcesja praw i obowiązków związanej z przekazaniem wykonywanego dotychczas przez A. zadania organizowania transportu publicznego na rzecz B. oraz skutków podatkowych przeniesienia tych praw.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.582.2018.2.AG
     ∟Stosowanie ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.909.2018.1.JSZ
     ∟w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawczynię w związku z darowizną zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.449.2018.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakończonego roku podatkowego wskazanych we wniosku wydatków, objętych zakresem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 oraz określenia momentu korekty kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.669.2018.1.SM
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu i korekta podatku naliczonego od jego ulepszenia.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.595.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykup samochodów z leasingu, obowiązku dokonania korekty na podstawie art. 90b, braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.773.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.606.2018.1.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności planowanego wniesienia aportem do spółki cywilnej myjni samochodowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.874.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ww. Infrastrukturę.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.656.2018.4.MD
     ∟sukcesja praw i obowiązków związanej z przekazaniem wykonywanego dotychczas przez A. zadania organizowania transportu publicznego na rzecz B. oraz skutków podatkowych przeniesienia tych praw.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.843.2018.1.MN
     ∟Brak opodatkowania wyrównania (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu i tym samym brak obowiązku dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Kontrahenta (korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanych na tych fakturach) oraz sposobu dokumentowania ww. czynności.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.662.2018.2.AK
     ∟Brak możliwości opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% sprzedaży nowego środka transportu.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.718.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku czynności zbycia (po podziale majątku wspólnego) na rzecz wspólników spółki cywilnej oraz korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie lokalu oraz wydatków na jego ulepszenie.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.530.2018.2.IP
     ∟Obowiązek dokonania rocznej korekty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania ze względu na zmianę przeznaczenia od dnia 1 stycznia 2017 r. obiektu rewitalizowanego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.513.2018.2.IP
     ∟Brak opodatkowania czynności przekazania Wnioskodawcy w formie darowizny przedsiębiorstwa spółki cywilnej oraz brak obowiązku dokonania przez Zainteresowanego (nabywcę) korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.817.2018.1.KK
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w sytuacji 1 opisanej we wniosku, określenie momentu uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w sytuacji 1 opisanej we wniosku, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w sytuacji 2 opisanej we wniosku oraz określenie momentu uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących zamieszczanych w formie elektronicznej na e-platformie oraz określenie momentu uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.653.2018.1.MT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przekazania przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Komandytariusza w związku z zakończeniem działalności Spółki jako zbycie przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, braku obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z zakończeniem działalności Spółki po przekazaniu przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Komandytariusza w trybie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz braku obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.388.2018.2.MM
     ∟w zakresie: Zastosowanie ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do obciążeń z tytułu opłaty produkcyjnej

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.477.2018.1.AN
     ∟ 1. Czy Spółka powinna była składać informację CIT-ST wraz z CIT-ST/A? 2. W przypadku uznania, że na Spółce ciążył obowiązek składnia informacji CIT-ST i CIT-ST/A w jaki sposób skorygować informacje za ubiegłe lata. Czy wystarczy złożyć tylko roczną informację CIT-ST, czy trzeba też składać deklaracje miesięczne CIT-ST? 3. W przypadku uznania, że na Spółce ciążył obowiązek składnia informacji CIT-ST i CIT-ST/A jak należy określić liczbę osób wykonujących pracę w poszczególnych gminach? Czy jako stan zatrudniania na ostatni dzień miesiąca w poszczególnych gminach, czy z uwzględnieniem zasady przeważającego miejsca wykonywania pracy w ciągu miesiąca?

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.729.2018.2.RD
     ∟Uznanie korekty wzajemnych rozliczeń za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz sposobu jej dokumentacji.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.661.2018.1.PR
     ∟Prawo do skorygowania deklaracji VAT-7, moment skorygowania podatku należnego oraz brak obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez nabywców towarów.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.790.2018.2.KO
     ∟w zakresie wystawienia faktury korygującej

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.798.2018.2.MSU
     ∟bez zwolnienie od podatku VAT usług szkolenia, obowiązek wystawienia faktur korygujących, korekta deklaracji VAT za 2017r. i 2018r. dotyczących podatku naliczonego od zakupów związanych z usługami szkoleniowymi, proporcja i termin dokonania korekty podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj