Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/443-615/12/LSz
z 24 września 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2012r. (data wpływu 14 czerwca 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2012r. (data wpływu 13 września 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 września 2012r. (data wpływu 13 września 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP1/443-615/12/LSz z dnia 4 września 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynku. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora IS w Katowicach nr IBPP2/443-1287/11/AB, do dostawy budynku wraz z gruntem zastosowanie będzie miała stawka zwolniona podatku VAT, a do dostawy gruntów niezabudowanych oraz urządzeń - stawka podstawowa.

Z dniem 18 listopada 2011r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży i na jej podstawie nieruchomości protokolarnie przekazane przyszłemu nabywcy. Umowa przedwstępna nie przewiduje wpłat zaliczek na poczet przedmiotowej transakcji przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, co prawdopodobnie będzie miało miejsce w drugiej połowie 2012 roku.

W międzyczasie nabywca ma dokonać zmian w ewidencji gruntów polegających na podziale działki nr 357. Z działki tej, na dzień przekazania stanowiącej działkę zabudowaną (stawka zwolniona VAT przy dostawie), mają zostać wyodrębnione następujące pozycje:

  • działka nr 357/1 - która pozostanie własnością Wnioskodawcy,
  • działka nr 357/2 i 357/4 - działki niezabudowane (stawka 23% VAT),
  • działka nr 357/3 - działka zabudowana budynkiem (stawka zwolniona).

Nabywca zobowiązał się do zawarcia umów z dostawcami poszczególnych mediów znajdujących się w budynku oraz do ponoszenia wszystkich kosztów wynikających z eksploatacji tych mediów. Rozpoczęte zostały ponadto prace zmierzające do przystosowania nieruchomości do potrzeb nabywcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że przedmiotem sprzedaży mają być działki oznaczone według planowanego podziału:

  • Działki zabudowane: nr 349, nr 357/3
  • Działki niezabudowane: nr 357/4, 348, 357/2.

Przedwstępna umowa sprzedaży obejmuje wszystkie działki wymienione powyżej wraz z budynkiem znajdującym się na działce nr 349, 357/3. W umowie tej przedmiotowe działki zostały wymienione według stanu po planowanym podziale.

W dniu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży (18 listopada 2011 roku) został podpisany protokół przejęcia nieruchomości objętych niniejszą umową, zgodnie z którym jedynie część działki 357 została przekazane nabywcy do używania, tj. działki nr 357/2, 357/3, 357/4, powstałe po planowanym podziale. Działka nr 357/1 pozostanie własnością Wnioskodawcy i nie jest objęta umową sprzedaży.

Działka nr 357 została podzielona w celu wyłączenia z niej obszaru równego działce nr 357/1, który nie jest objęty przedmiotową transakcją sprzedaży i pozostanie we własności Wnioskodawcy.

Umowa przedwstępna sprzedaży i przekazanie nieruchomości nastąpiło 18 listopada 2011 roku, podział działki został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w lipcu 2012 roku.

Umowa przedwstępna nie obejmuje działki nr 357/1, pozostanie ona własnością Spółki, na działce tej znajduje się ponadto budynek i infrastruktura należąca do Spółki.

Zgodnie z umową przedwstępną, zapłata ceny sprzedaży nastąpi w dacie zawarcia umowy sprzedaży, która to umowa ma zostać zawarta do 30 grudnia 2012r. pod warunkiem zaklauzulowania mapy podziału działki nr 357.

Kontrahent nie użytkuje działki nr 357/1, która nie będzie przedmiotem dostawy na jego rzecz.

Umowa przedwstępna zawiera zapis, zgodnie z którym jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, kontrahent zobowiązuje się do przywrócenia przedmiotowej nieruchomości do stanu poprzedniego i do wydania tych nieruchomości w posiadanie Spółki w wyznaczonym terminie. W praktyce przyczyną taką może być m.in. nie uzyskanie przez kontrahenta - Gminę Miasto F- zgody Rady Miasta na dokonanie zakupu przedmiotowych nieruchomości ze względu na brak odpowiednich środków pieniężnych w budżecie.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) od dnia wejścia w życie ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do sprzedaży budynku z gruntem oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy przy sprzedaży budynków powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wydania. W przypadku gruntów niezabudowanych obowiązek podatkowy powstaje natomiast na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru, chyba że dostawa ma być potwierdzona fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru.

Przez dostawę towarów ustawa o VAT rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wydanie towaru, rozumiane jako faktyczne i ekonomiczne przeniesienie prawa własności nieruchomości, stanowi skutek zawarcia umowy sprzedaży, która pod rygorem nieważności musi mieć formę aktu notarialnego. Zdaniem Wnioskodawcy podpisanie aktu notarialnego jest warunkiem koniecznym i zarazem wystarczającym do uznania, iż miała miejsce dostawa nieruchomości. Stanowisko podobne wyrażone zostało w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2009r. (ILPP1/443-682/09-2/BD) oraz Dyrektora IS w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2011r. (IPTPP1/443-216/11-6/IG).

Zdaniem Wnioskodawcy data wydania przedmiotowych nieruchomości rozumiana jako faktyczne i ekonomiczne przeniesienie prawa własności, będzie wyznaczona przez datę podpisania aktu notarialnego sprzedaży. Nie można przyjąć za datę wydania dzień przekazania nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, gdyż obowiązujący na ten dzień stan prawny działek nie pozwalał na wyodrębnienie części nieruchomości, które ostatecznie zostaną sprzedane nabywcy i które będą stanowić podstawę opodatkowania. W przedmiotowym protokole oparto się wprawdzie na planie podziału działki nr 357, jednak jest to tylko planowany podział, który przed ostatecznym zaklauzulowaniem i zatwierdzeniem może ulec zmianie i w świetle ostatnich informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę, najprawdopodobniej będzie zmieniony. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstanie z datą podpisania aktu notarialnego sprzedaży gruntów niezabudowanych oraz budynku wraz z gruntem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5 ustawy).

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kwestie obowiązku podatkowego reguluje Dział IV ustawy o VAT.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.

W sposób szczególny ustawodawca określił moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są lokale i budynki.

Na mocy art. 19 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

W przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2-4 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części (art. 19 ust. 15 ustawy o VAT).

Przytoczony powyżej przepis art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, nie definiuje pojęcia „dzień wydania”. Dokonując jednak wykładni tej regulacji, należy mieć na uwadze fakt, iż określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zakres opodatkowania tym podatkiem to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Dostawa towarów zdefiniowana została w art. 7 ust. 1 ustawy, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem VAT ważne jest nie tyle przeniesienie prawa własności, lecz przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Użycie określenia „jak właściciel” oznacza, że moment powstania obowiązku podatkowego nie jest uzależniony od przeniesienia prawa własności rzeczy, ale uzyskania możliwości ekonomicznego dysponowania rzeczą przez nabywcę. Definicję „dysponowania rzeczą jak właściciel”, należy rozumieć szeroko. Wydanie należy zatem rozumieć w znaczeniu potocznym, tj. jako fizyczne umożliwienie dysponowania towarem. Niemniej jednak wydanie musi jednak nastąpić w związku dostawą towarów.

Tym samym wydanie towarów, w konsekwencji których użytkownik nabywa prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel, w sytuacji gdy przeniesienie prawa własności ma miejsce w terminie późniejszym, uznane jest za dostawę towarów.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie także w przepisach regulujących powstanie obowiązku podatkowego. Treść cytowanego art. 19 ust. 1 ustawy o VAT świadczy o tym, że zdarzeniem, z wystąpieniem którego należy wiązać powstanie obowiązku podatkowego, jest – co do zasady – wydanie towaru lub wykonanie usługi. Przepis ten odzwierciedla regulacje przepisów wspólnotowych. Zgodnie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, s. 1 ze zm.), zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Brzmienie przepisu wspólnotowego – który w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego posługuje się pojęciem „dostarczenie” – uwidocznia jeszcze silniej faktyczny charakter czynności skutkującej opodatkowaniem. Zarówno w prawie krajowym, jak w i przepisach dyrektyw, zasadniczy skutek podatkowy przypisuje się więc faktycznym, ekonomicznym aspektom czynności.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynku. Z dniem 18 listopada 2011r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży i na jej podstawie nieruchomości protokolarnie przekazane przyszłemu nabywcy. Umowa przedwstępna nie przewiduje wpłat zaliczek na poczet przedmiotowej transakcji przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Zgodnie z umową przedwstępną, zapłata ceny sprzedaży nastąpi w dacie zawarcia umowy sprzedaży, która to umowa ma zostać zawarta do 30 grudnia 2012r. pod warunkiem zaklauzulowania mapy podziału działki nr 357.

W międzyczasie nabywca ma dokonać zmian w ewidencji gruntów polegających na podziale działki nr 357. Podział działki został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w lipcu 2012 roku.

Z działki tej, na dzień przekazania stanowiącej działkę zabudowaną (stawka zwolniona VAT przy dostawie), mają zostać wyodrębnione następujące pozycje:

  • działka nr 357/1 - która pozostanie własnością Wnioskodawcy,
  • działka nr 357/2 i 357/4 - działki niezabudowane (stawka 23% VAT),
  • działka nr 357/3 - działka zabudowana budynkiem (stawka zwolniona).

Nabywca zobowiązał się do zawarcia umów z dostawcami poszczególnych mediów znajdujących się w budynku oraz do ponoszenia wszystkich kosztów wynikających z eksploatacji tych mediów. Rozpoczęte zostały ponadto prace zmierzające do przystosowania nieruchomości do potrzeb nabywcy.

Przedmiotem sprzedaży mają być działki oznaczone według planowanego podziału:

  • Działki zabudowane: nr 349, nr 357/3
  • Działki niezabudowane: nr 357/4, 348, 357/2.

Przedwstępna umowa sprzedaży obejmuje wszystkie działki wymienione powyżej wraz z budynkiem znajdującym się na działce nr 349, 357/3. W umowie tej przedmiotowe działki zostały wymienione według stanu po planowanym podziale.

W dniu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży (18 listopada 2011 roku) został podpisany protokół przejęcia nieruchomości objętych niniejszą umową, zgodnie z którym jedynie część działki 357 została przekazane nabywcy do używania, tj. działki nr 357/2, 357/3, 357/4, powstałe po planowanym podziale. Działka nr 357/1 pozostanie własnością Wnioskodawcy i nie jest objęta umową sprzedaży (umowa przedwstępna nie obejmuje działki nr 357/1). Kontrahent nie użytkuje działki nr 357/1, która nie będzie przedmiotem dostawy na jego rzecz.

Stosownie do przepisu art. 348 Kodeksu cywilnego przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy.

W myśl art. 535 K.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Z powyższych przepisów wynika, że na umowę sprzedaży składają się następujące czynności: zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy będącej przedmiotem umowy, zobowiązanie sprzedawcy do wydania tej rzeczy kupującemu, zobowiązanie kupującego do odbioru rzeczy, zobowiązanie kupującego do zapłaty sprzedawcy ceny.

Dokonując kwalifikacji pojęcia wydanie towaru, o którym mowa w powołanych przepisach normujących kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, należy mieć na uwadze, że czynność ta winna być dokonana w oderwaniu od uwarunkowań cywilistycznych i pojęcia tego nie można łączyć z wydaniem rzeczy w rozumieniu art. 348 K.c., nie jest to także pojęcie tożsame ze sprzedażą (art. 535 K.c.). A zatem wydanie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest tożsame z przeniesieniem własności rzeczy.

Zwrócić należy także uwagę na to, że konsekwencją oderwania skutków podatkowych wydania od skutków cywilnoprawnych jest uznanie, że wydanie w rozumieniu przywołanych przepisów art. 19 ustawy o VAT, może nastąpić również wówczas, gdy dana czynność na gruncie prawa cywilnego jest nieważna.

Konstruując definicję dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług, ustawodawca w art. 7 ustawy posłużył się celowo zwrotem „rozporządzania towarem jak właściciel”, wskazując, że dostawa towarów nie jest tożsama z przeniesieniem własności w rozumieniu Prawa cywilnego. Tym samym przy klasyfikacji zdarzenia gospodarczego należy przeanalizować, czy doszło do przekazania kontroli ekonomicznej nad towarem w taki sposób, że nabywca może nią rozporządzać jak właściciel.

Tym samym, w przypadku dostawy - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem i niezabudowanych, dla momentu powstania obowiązku podatkowego wydanie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług może nastąpić - wbrew ocenie Wnioskodawcy - w momencie innym niż sporządzenie aktu notarialnego.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, nieruchomości mające być przedmiotem sprzedaży zostały przekazane przyszłemu nabywcy do używania wprawdzie od dnia 18 listopada 2011r., jednak należy wskazać, że działka nr 357 w przedwstępnej umowie sprzedaży została wymieniona według planowanego podziału, który nie został zatwierdzony w dniu wydania tej nieruchomości nabywcy. Jedynie działka niezabudowana (nr 348) oraz zabudowana budynkiem (nr 349), nie były objęte planowanym podziałem.

Z powyższego wynika, że w dniu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży (18 listopada 2011r.) faktyczne wydanie nieruchomości objętych umową sprzedaży nastąpiło jedynie odnośnie działek nr 348 oraz nr 349. Tylko w stosunku do tych nieruchomości nabywca przejął bowiem na podstawie protokołu podlegające sprzedaży i ostatecznie zidentyfikowane towary, którymi mógł faktycznie dysponować jak właściciel.

Przedmiotem sprzedaży objętym umową przedwstępną z dnia 18 listopada 2011r. nie była natomiast działka 357 tylko wydzielone z niej działki nr 357/2, 357/3 i 357/4.

W umowie przedwstępnej sprzedaży działki zostały wymienione według stanu po planowanym podziale oraz wskazano w niej, że sprzedaż nieruchomości nastąpi po zaklauzulowaniu mapy podziału działki nr 357. Zatem nie można przyjąć za datę wydania objętych umową przedwstępną sprzedaży działek o nr 357/2, 357/3 i 357/4 dnia przekazania nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, gdyż na ten dzień podział działek nie był dokonany. Tym bardziej, że podział działki nr 357 mógł zostać w każdej chwili zmieniony.

Z powyższego wynika, że przekazanie objętych umową przedwstępną sprzedaży działek wydzielonych z działki nr 357 faktycznie nastąpiło w dniu dokonania podziału działki nr 357 i dopiero wtedy doszło do faktycznego wydania tych działek, co do sprzedaży której strony umówiły się w umowie przedwstępnej.

Uwzględniając powyższe nie sposób zatem podzielić zaprezentowanego we wniosku stanowiska, że „…data wydania przedmiotowych nieruchomości rozumianego jako faktyczne i ekonomiczne przeniesienie prawa własności, będzie wyznaczona przez datę podpisania aktu notarialnego sprzedaży”. Jak wykazano bowiem powyżej dla opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług nie jest istotne zachowanie wszelkich warunków stawianych tej czynności przez prawo cywilne, ale możliwość faktycznego wykorzystywania towaru przez nabywcę.

Przepis art. 19 ust. 1 i ust. 10 ustawy o VAT uzależnia moment powstania obowiązku podatkowego nie od tego kiedy doszło do przeniesienia własności, ale od chwili, w której nastąpiło faktyczne wydanie rzeczy odbiorcy.

Wobec powyższego, mając na uwadze powołane przepisy zauważyć należy, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości powstanie w odniesieniu do gruntu zabudowanego budynkiem na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania budynku.

Przy czym za dzień wydania w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów rozumieć należy dzień, w którym nabywcy zostało umożliwione prawo dysponowania nieruchomością w określonym zakresie, nie zaś - jak wskazał Wnioskodawca - dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Jeżeli zatem w oparciu o umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z dniem 18 listopada 2011r. została nabywcy faktycznie przekazana zabudowana nieruchomość nr 349 do używania, datę tą (nie zaś dzień podpisania aktu notarialnego) należy uznać za dzień wydania tej nieruchomości dla celów określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku zabudowanej działki nr 357/3 dniem faktycznego wydania nieruchomości należy uznać dzień dokonania podziału działki nr 357.

Odnośnie natomiast działek niezabudowanych obowiązek podatkowy w związku z ich dostawą powstanie na zasadach ogólnych zgodnie z cytowanym wyżej art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, tj. dla działki nr 348 dzień jej wydania tj. 18 listopada 2011r. natomiast dla działek nr 357/2 i 357/4 dzień dokonania podziału działki nr 357. W przypadku, gdy dostawa tych nieruchomości zostanie potwierdzona fakturą obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z cytowanym wyżej art. 19 ust. 4 ustawy o VAT z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania tych nieruchomości.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że dotyczą indywidualnych spraw podmiotów, które o nie wystąpiły i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj