Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP3-443-932/09-3/JF
z 18 stycznia 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP3-443-932/09-3/JF
Data
2010.01.18


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Dostawa towarów


Słowa kluczowe
ewidencja
odliczenie podatku
podatek naliczony
podatek od towarów i usług
próbki
przekazanie nieodpłatne
przekazanie towarów


Istota interpretacji
1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?

2. Czy nieodpłatne przekazania wskazanych towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem?Wniosek ORD-IN 988 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2009 r. (data wpływu 26.10.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny oraz związane z nim zdarzenie przyszłe.

Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych służących profilaktyce i leczeniu cukrzycy, w tym glukometrów.

Korzystanie z glukometru w celu zbadania poziomu glukozy we krwi wymaga pobrania próbki krwi i umieszczenia jej na teście paskowym, który po włożeniu do glukometru wskaże wynik badania. Produkty oferowane przez Spółkę tworzą zamknięty system: glukometry oferowane przez Spółkę nie współpracują z testami paskowymi innych firm i odwrotnie, tzn. testy paskowe Spółki nie pozwalają wykonać badania przy użyciu glukometrów innych firm.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje oraz zamierza dokonywać w przyszłości nieodpłatnych przekazań towarów w postaci:

  1. pojedynczych opakowań odczynników na rzecz laboratoriów (np. przy zakładach opieki zdrowotnej) są to próbki nowych wyrobów wprowadzanych przez Spółkę na rynek albo próbki wyrobów znajdujących się od dawna w ofercie Spółki, ale dotąd niestosowanych przez danego klienta. Celem przekazania odczynników jest umożliwienie zapoznania się potencjalnych klientów z jakością oraz właściwościami odczynników i sprawdzenie, czy odpowiadają one wymaganiom klienta;
  2. glukometrów, opakowań pasków do pomiaru glikemii oraz innych akcesoriów służących do korzystania z glukometrów na rzecz podmiotów organizujących przetargi, w celu prezentacji w postępowaniu przetargowym. Spółka bierze udział w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w szczególności przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Postępowania dotyczą zawarcia umów sprzedaży glukometrów, testów paskowych lub innych akcesoriów służących do korzystania z glukometrów. Zdarza się, iż warunkiem dopuszczenia oferty Spółki do udziału w postępowaniu, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jest dostarczenie bezpłatnie i bezzwrotnie określonej ilości próbek wyrobów medycznych, które mają być przedmiotem zamówienia. Na ogół zamawiający żąda dostarczenia pojedynczego egzemplarza (w przypadku glukometrów) albo próbnej partii wyrobów (w przypadku pasków lub akcesoriów do glukometrów)

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku...
  2. Czy nieodpłatne przekazania wskazanych towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów przekazanych nieodpłatnie w sposób opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez związek towarów z działalnością opodatkowaną. W doktrynie i orzecznictwie jednakże podkreśla się, iż wystarczy, aby związek ten miał charakter pośredni. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że nawet jeśli przekazywane przez podatnika nieodpłatnie towary nie podlegają opodatkowaniu VAT, to nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu takich towarów. Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wiąże się bowiem z towarami i usługami nabywanymi w celu wykonywania czynności podlegającymi opodatkowaniu. Kategoria ta obejmuje również towary i usługi służące wykonywaniu działalności, jednakże nie wchodzące bezpośrednio do substancji wytwarzanych towarów i usług np. różne wydatki kosztowe o charakterze ogólnym. Do tego rodzaju wydatków zaliczają się także wydatki na towary, które następnie w formie próbek i prezentów małej wartości przekazywane są różnym podmiotom w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Cel promowi, jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów medycznych spółki - a więc prowadzenia sprzedaży opodatkowanej - przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną (tak orzekł np. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10.10.2007 r. sygn. III SA/WA 1444/07).

Pośredni charakter związku z działalnością opodatkowaną podatnika jako wystarczający dla zachowania prawa do odliczenia potwierdzają także organy podatkowe. Stanowisko to odzwierciedla m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 08.05.2008 r. nr ILPP2/443-129/08-4/EN (podobnie: interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 16.10.2008 r. nr IPPP1/443-1518/08-5/RK). Podkreślić należy, iż nieodpłatne przekazanie towarów (prezentów małej wartości i próbek) służyć ma promocji lub zachęceniu do zakupu dalszych wyrobów oferowanych przez Spółkę, a przez to do zwiększenia obrotu z tytułu sprzedaży opodatkowanej. Istnieje zatem niewątpliwy związek tych towarów z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez spółkę. W związku z powyższym, należy uznać, że Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT przy zakupie wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku towarów, które potem zostają wydane nieodpłatnie.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie wskazanych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako przekazanie próbki, stosownie do art. 7 ust. 3 i ust. 7 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego Wnioskodawcy przyporządkowane pracowników, a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny. W obu przypadkach wydanie towarów jest opodatkowane, jeżeli podatnik miał prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności, w całości lub w części. Przepisu tego nie stosuje się jednak m.in. do próbek (art. 7 ust. 3 ustawy).

Przez próbkę, stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy, należy rozumieć niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

W przypadku przekazania przez Spółkę pojedynczych opakowań odczynników na rzecz laboratoriów, celem wydania jest umożliwienie potencjalnemu klientowi zapoznania oraz sprawdzenia jakości, właściwości danego odczynnika. Jednorazowo przekazywane odczynniki reprezentują niewielką ilość danego rodzaju wyrobu umożliwiającą zbadanie jego przydatności dla potrzeb klienta, zachowując przy tym wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne odczynnika oferowanego przez Spółkę w sprzedaży. Zdaniem Spółki taka ilość odczynnika oraz jego wartość, w porównaniu do wartości ilości dostarczanej przez Spółkę w ramach sprzedaży, świadczy o braku handlowego charakteru wnioskodawcy przyporządkowane takiego nieodpłatnego przekazania. Okoliczności te wskazują, iż przekazywane w powyższy sposób towary należy uznać za próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przekazywane przez Spółkę nieodpłatnie towary stanowią próbki, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy. Do nieodpłatnego ich przekazania nie będzie miał zatem zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy, a więc przekazania te nie stanowią odpłatnej dostawy towarów. W konsekwencji przedmiotowe przekazania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, iż w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów o wartości nieprzekraczającej 100 zł, dla których prowadzona jest ewidencja oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wydana została interpretacja indywidualna IPPP3-443-932/09-2/JF.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenie przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) . Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj