Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-3.4011.22.2017.1.JK2
z 9 maja 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 10 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających z akcji promocyjnej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza umożliwiać osobom nabywającym lokal mieszkalny w konkretnych wskazanych przez Spółkę lokalizacjach korzystnie z akcji promocyjnej, w której zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych zostaną opłacone przez Wnioskodawcę (dalej: „Akcja promocyjna”).

Zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej, Wnioskodawca opłaci za uczestnika akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską (zawartą w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) wyliczane w oparciu o obowiązujący dla danej inwestycji plan gospodarczy, za okres od dnia protokolarnego odbioru przez Uczestnika lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej do dnia zawarcia przez Uczestnika aktu notarialnego, jednakże nie później niż do ostatniego dnia 12 miesięcznego okresu liczonego od dnia protokolarnego odbioru przez Uczestnika lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej. Ponadto, zgodnie z postanowieniami regulaminu, jeżeli do zawarcia aktu notarialnego dojdzie przed upływem 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru lokalu, będzie istniała możliwość dokonania zamiany uprawnienia do opłacenia przez Spółkę zaliczek eksploatacyjnych na bon wartościowy do wykorzystania za zakupy we wskazanych sklepach. Należy przy tym wskazać, że wartość bonu wartościowego do wykorzystania na zakupy będzie stanowiła wartość zbliżoną do sumy zaliczek pozostałych do uregulowania przez Wnioskodawcę w okresie od dnia zawarcia aktu notarialnego do ostatniego dnia okresu 12 miesięcy liczonego od protokolarnego odbioru lokalu.


Skorzystanie z Akcji promocyjnej umożliwione zostanie po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 PLN.


Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych.


Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Na dzień składania niniejszego wniosku Spółka wdrożyła już regulamin akcji promocyjnej, który dotyczy niniejszy wniosek, to jednak nie doszło do uiszczenia przez jakiegokolwiek uczestnika opłaty w wysokości 1 zł, jak i opłacenia za któregokolwiek uczestnika akcji promocyjnej zaliczek na poczet opłat eksploracyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską. Z tej perspektywy, opisane we wniosku zdarzenie zostało określone jako zdarzenie przyszłe.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy po stronie Uczestników (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy PIT, a tym samym czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?


Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie uczestników organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej (czy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też prowadzących taką działalność), nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy PIT, a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika na gruncie ustawy PIT. W ocenie Wnioskodawcy, Spółka nie będzie także zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C w związku z opisaną powyżej akcją promocyjną.


Uzasadnienie.


Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości, na którym działa Spółka, jest duża wrażliwość na wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że wybudowanie obiektów budownictwa mieszkaniowego wymaga dużego nakładu środków finansowych, w interesie deweloperów, zdecydowanie leży jak najszybszy zwrot inwestycji. Dlatego też strategia marketingowa dewelopera musi zakładać dobór takich metod sprzedaży i środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokal mieszkalne. Temu właśnie celowi służy organizowana przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, której dotyczy wniosek. Ma ona uatrakcyjnić ofertę handlową Wnioskodawcy, a co za tym idzie, zwiększyć przewagę konkurencyjną Spółki na rynku.

Zgodnie z treścią art. 9 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju, dochody. Z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, (...) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych i świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, zgodnie z treścią ust. 2b cytowanego artykułu, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy i wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość skorzystania przez uczestników z opłacenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę ramach organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej nie będzie stanowić dla klientów Spółki częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu Ustawy PIT, ponieważ cena skorzystania z akcji promocyjnej w rzeczywistości nie odbiega od jego wartości rynkowej. Należy podkreślić, że omawiana oferta będzie skierowana do wszystkich potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych (nie będzie ona ograniczona do jakiegoś zdefiniowanego grona) i w tym znaczeniu będzie ona miała charakter ogólnodostępny.

Dodatkowo, należy wskazać, że wartość świadczenia otrzymanego w ramach akcji promocyjnej (w postaci opłacenia składek na poczt opłat eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę/otrzymania bonu wartościowego na zakupy) w rzeczywistości zostanie wkalkulowana w cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy, a tym samym potencjalni nabywcy w rzeczywistości poniosą koszt tego świadczenia.


Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uznaniem, że uczestnictwo przez nabywców lokali mieszkalnych w akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę nie rodzi po ich stronie przychodu w rozumieniu Ustawy PIT.


Akcja promocyjna jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie, a także wykreowania zachęt do jak najszybszego protokolarnego odbioru zakupionych lokali. Niewątpliwie prowadzona przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 PLN, posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny).

Dodatkowo, należy także wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana będzie do podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z istniejących powiązań.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań korzystających z organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, obejmującej opłacenie przez Wnioskodawcę zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych lub, w szczególnych okolicznościach, polegającej na przekazaniu uczestnikom bonu wartościowego, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i prowadzącymi taką działalność, nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika jak również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C związane z opisaną transakcją.


Zaprezentowane powyżej stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdza ugruntowana linia interpretacyjna organów skarbowych, w szczególności:

  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. 3063-ILPB-2.4511.367.2016.1.JK, w której organ potwierdził, że „niewątpliwie prowadzona przez Spółkę akcja promocyjna, polegającą na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł netto posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana jest do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby możliwość nierynkowego kształtowania transakcji, wynikającą z istniejących powiązań”.
  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 września 2015 r., sygn. IPPB1/4511-920/15-2/EC, w której organ stwierdził, że: „Jeżeli klienci w ramach akcji promocyjnej zakupią towary, w cenie 1 zł, co jest uwarunkowane wcześniejszym zakupem innych towarów (w tym przypadku mieszkania) za określoną min. kwotę – to nie powstanie u nich przychód z tytułu częściowego nieodpłatnego świadczenia.
  • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r., sygn. IPPB4/415- 593/14-2/AM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) w ocenie Spółki oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania lub miejsca postojowego odzwierciedla jego rynkową wartość, w szczególności rozpatrywane w całości, łącznie z ceną za dany lokal. Pojęcie wartości rynkowej nie jest bowiem pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, obejmujących wykończenie i wyposażenie oraz/lub miejsce postojowe, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność, lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).


Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości 0 czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.


Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).


Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.


W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.


Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.


Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.


Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza umożliwiać osobom nabywającym lokal mieszkalny w konkretnych wskazanych przez Spółkę lokalizacjach korzystnie z akcji promocyjnej, w której zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych zostaną opłacone przez Wnioskodawcę. Zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej, Wnioskodawca opłaci za uczestnika akcji promocyjnej zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską (zawartą w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) wyliczane w oparciu o obowiązujący dla danej inwestycji plan gospodarczy, za okres od dnia protokolarnego odbioru przez Uczestnika lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej do dnia zawarcia przez Uczestnika aktu notarialnego, jednakże nie później niż do ostatniego dnia 12 miesięcznego okresu liczonego od dnia protokolarnego odbioru przez Uczestnika lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej. Ponadto, zgodnie z postanowieniami regulaminu, jeżeli do zawarcia aktu notarialnego dojdzie przed upływem 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru lokalu, będzie istniała możliwość dokonania zamiany uprawnienia do opłacenia przez Spółkę zaliczek eksploatacyjnych na bon wartościowy do wykorzystania za zakupy we wskazanych sklepach. Wartość bonu wartościowego do wykorzystania na zakupy będzie stanowiła wartość zbliżoną do sumy zaliczek pozostałych do uregulowania przez Wnioskodawcę w okresie od dnia zawarcia aktu notarialnego do ostatniego dnia okresu 12 miesięcy liczonego od protokolarnego odbioru lokalu. Skorzystanie z akcji promocyjnej umożliwione zostanie po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 PLN. Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

„Ceną” – – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915, z późn. zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W tym miejscu należy wskazać, że Akcja promocyjna jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie, a także wykreowania zachęt do jak najszybszego protokolarnego odbioru zakupionych lokali. Niewątpliwie prowadzona przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 PLN, posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). Dodatkowo, należy także wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana będzie do podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z istniejących powiązań.


W związku z powyższym, należy uznać, że u klientów, którzy skorzystają z Akcji promocyjnej i dokonają opłaty w wysokości 1 zł, nie powstanie przychód z tytułu częściowego nieodpłatnego świadczenia.


Zatem po stronie Uczestników (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, nie powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczą konkretnej spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcie w nich zawarte jest wiążące.


Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj