Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB2/4511-60/15/16-S/IB
z 10 sierpnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1195/15 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu – 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązku pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązku pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: „Kasa") – Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855). Działalność Kasy opiera się głównie na gromadzeniu środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielaniu im pożyczek i kredytów, przeprowadzaniu na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.).

Kasa organizuje dla obecnych lub przyszłych członków różnego rodzaju akcje promocyjne.

Celem prowadzonych akcji promocyjnych jest przede wszystkim zachęcanie obecnych oraz potencjalnych członków Kasy do skorzystania z oferty Kasy, aktywizacja w zakresie korzystania
z założonego rachunku oraz zwiększanie lojalności członków, a tym samym wzrost wartości sprzedawanych usług Kasy. Kasa zamierza w 2015 r. zorganizować akcje promocyjne o nazwie „X" oraz „Y".

Ogólne warunki tych akcji przedstawiają się następująco:

X - akcja ta ma polegać na:

„Zaciągnięcie pożyczki -i- złożenie/lub posiadanie dyspozycji przelewu wynagrodzenia = uznanie konta. Im wyższa wartość pożyczki tym większa wartość uznania, np.: pożyczka 5 000 PLN do 10 000 PLN - 50 PLN pożyczka 10 001 PLN do 30 000 PLN – 100 PLN, itd."

Y - pozyskanie wpływów - akcja ta ma być skierowana do nowych i obecnych członków Kasy.


Nowy Członek Kasy, który w okresie promocji, otworzy w Kasie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy IKS oraz dodatkowo spełni łącznie, w okresie trwania Promocji, następujące warunki:


 • podpisze umowę o kartę płatniczą …, lub
 • podpisze umowę o prowadzenie rachunku KSO (Książeczka Systematycznego Oszczędzania) lub wybraną lokatę (określoną przez Kasę) oraz
 • złoży dyspozycję przelewu wynagrodzenia lub świadczenia emerytalno-rentowego na rachunek prowadzony w Kasie otrzyma nagrodę w postaci bonu … o wartości 50 PLN lub uznania rachunku o wartości 50 PLN.


Obecny Członek Kasy, który posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy typu IKS oraz w okresie trwania niniejszej Promocji złoży dyspozycję przelewu wynagrodzenia lub świadczenia emerytalno-rentowego na rachunek IKS prowadzony w Kasie oraz dodatkowo w okresie trwania niniejszej Promocji spełni jeden z następujących warunków:


 • podpisze umowę o kartę płatniczą …, lub
 • podpisze umowę o prowadzenie lokaty terminowej na kwotę minimum 500 PLN, lub
 • podpisze umowę pożyczki na kwotę minimum 1 000 PLN, lub
 • podpisze umowę pożyczki odnawialnej LPP (preferencyjna linia pożyczkowa) na kwotę minimum 500 PLN, otrzyma nagrodę w postaci bonu … o wartości 50 PLN lub uznania rachunku, o wartości 50 PLN."


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy nagrody jakie Wnioskodawca będzie wydawał w ramach wyżej opisanych akcji promocyjnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.?


Zdaniem Wnioskodawcy nagrody jakie będzie wydawał w ramach opisanych w stanie faktycznym akcji promocyjnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o PIT") w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Od 1 stycznia 2015 r. przepis powyższy został doprecyzowany wskazaniem, iż sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług. Tym samym nie ma wątpliwości, iż organizowane przez Kasę sprzedaże premiowe mogą dotyczyć usług.

W ocenie Kasy nagrody jakie wydaje ona w związku z prowadzeniem opisanych w stanie faktycznym akcji promocyjnych stanowią nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej.

Sprzedaż premiowa jest pojęciem niezdefiniowanym w przepisach podatkowych. Zgodnie z wydawanymi interpretacjami sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów).

Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy." - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r., sygn. ITPB2/415-579/14/MM; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2014 r., sygn. IPTPB1/415-330/14-4/MD.

„(...) Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest zatem na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami" - wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. I SA/Wr 866/13.

Identycznie wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 23 sierpnia 2013 r., sygn. I SA/Wr 864/13:

„(...) premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie. (...) W przypadku sprzedaży premiowej towarów wartość premii analogicznie jest zazwyczaj uzależniona od ilości lub wartości zakupionych towarów. Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest zatem na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele pozostają zatem zbieżne z wskazanymi przez stronę przy okazji sprzedaży promocyjnej. Tym samym ocena zachowań handlowych usługodawcy oraz sprzedawcy towarów z punktu widzenia celu gospodarczego nie prowadzi do ujawnienia istotnych różnic pomiędzy premiową sprzedażą towarów oraz premiową sprzedażą (świadczeniem) usług.

Opisane we wniosku nagrody mają być, jak wynika z treści wniosku oraz interpretacji, wypłacane w ramach promocji mającej na celu uatrakcyjnienie oferty skarżącej, mają zwiększać lojalność klientów i przyznawane są w związku z określonym zachowaniem, polegającym na odpłatnym korzystaniu z określonego produktu w określonym czasie."


Powszechnie przyjmuje się, że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia jeśli spełnione są następujące przesłanki:


 1. wydana nagroda związana jest z nabyciem towaru lub usługi,
 2. nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu,
 3. nagroda nie została przyznana w formie towarów lub usługi, którą sprzedano nabywcy.


W ocenie Kasy przyznawana nagroda - mimo, iż ma postać gotówki - nie pełni roli rabatu czy obniżenia ceny. Kasa za swoje usługi będzie bowiem pobierała należne jej wynagrodzenie i to nie ulega zmianie. Będzie ono należne jej w określonym w umowie z klientem czasie.

Jak wynika z powyższego, istotą sprzedaży premiowej jest motywowanie klientów nagrodą do tego, by dokonywali zakupu jak największej ilości premiowanych towarów czy usług.


W ocenie Kasy opisane przez Nią akcje promocyjne spełniają warunki do uznania ich za sprzedaż premiową.


 1. Nagroda wydawana jest w związku z nabyciem usługi - zaciągnięciem pożyczki, korzystaniem z rachunku, korzystaniem z karty płatniczej, założeniem lokaty.
 2. Tylko spełnienie określonych warunków uprawnia do otrzymania nagrody - warunki te zostały wskazane. Przykładowo dla osób posiadających rachunek w Kasie warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie dyspozycji przelewu, podpisanie umowy o kartę płatniczą ... lub umowy o prowadzenie lokaty terminowej na kwotę minimum 500 PLN ewentualnie podpisanie umowy jednej z dwóch określonych pożyczek.
 3. Nagroda przyznawana jest w formie dodatkowej gotówki lub bonu.


Z uwagi na to, iż powyższe akcje promocyjne spełniają warunki do uznania ich za sprzedaż premiową, to tym samym, wydane w ramach tychże sprzedaży premiowych nagrody korzystają ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, o ile jednorazowa ich wartość nie przekroczy 760 zł (co z uwagi na planowaną wysokość nagród nie powinno mieć miejsca).

Jednocześnie zdaniem Kasy wydawane przez Nią w ramach sprzedaży premiowej nagrody nie będą podlegać opodatkowaniu na podstawie wchodzącego w życie od 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem 19% podatek pobiera się od świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty (art. 30 w ust. 1 pkt 4b Ustawy o PIT, w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r.).

Jak wynika z uzasadnienia do zmian w Ustawie o PIT: „Zmiana ma na celu uproszczenie zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (w tym z tytułu tzw. cashback), poprzez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym (a nie jak obecnie według skali podatkowej), tak aby maksymalnie uprościć pobór podatku.

Obecnie podmioty organizujące tego typu akcje promocyjne nie są zobowiązane do poboru należnego podatku, a jedynie do wystawiania informacji PIT-8C, a podatnik wykazuje i opodatkowuje te przychody w zeznaniu podatkowym. Zaproponowano, aby zamiast opodatkowania tych przychodów na zasadach ogólnych, nastąpił pobór 19% zryczałtowanego podatku dochodowego przez bank lub instytucję finansową. Po zakończeniu roku podatkowego bank zamiast wystawiania informacji PIT-8C byłby obowiązany jedynie do sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej PIT-8AR."

W tym miejscu należy podkreślić, iż powyżej zacytowane uzasadnienie odnosi się do nałożenia 19% zryczałtowanego podatku na te przychody, które były opodatkowane na zasadach ogólnych
(tj. progresywną skalą podatkową do 32%). W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż sprzedaż premiowa nie jest obecnie opodatkowana na zasadach ogólnych, ale zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, podlega ona opodatkowaniu 10% zryczałtowaną stawką podatkową. Powyższe oznacza, że wprowadzając art. 30 ust. 1 pkt 4b do Ustawy o PIT, ustawodawca nie miał - w ocenie Kasy - zamiaru odnosić się do sprzedaży premiowej, ale do innych akcji promocyjnych.

W ocenie Kasy należy dokonać rozróżnienia pomiędzy sprzedażą promocyjną, a świadczeniami przekazywanymi w związku z promocją oferowaną przez Kasę. Każde bowiem z tych działań jest inne, inaczej uregulowane w Ustawie o PIT i wywołuje odmienne skutki na gruncie podatku PIT. Jak wskazano wyżej, istotą sprzedaży premiowej jest motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy. Aby otrzymać nagrodę w ramach sprzedaży premiowej po stronie nabywcy musi wystąpić aktywne, określone działanie, polegające na zakupie promowanego towaru czy usługi. Innymi słowy nagroda przysługuje tylko temu kto kupi określone towary/usługi, w określonym czasie i w określonej wartości. Aktywność obdarowanego ogranicza się z reguły do zakupu towarów czy korzystania z usługi/usług. Natomiast pojęcie „promocji" jest pojęciem szerszym. W internetowym słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl/) w jednym ze znaczeń słowa "promocja" wskazano, że są to „działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań".

Natomiast w Wikipedii czytamy: „Promocja - oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.


Promocja jest elementem komunikacji marketingowej. Instrumentami promocji w mieszance marketingowej są:


 • promocja sprzedaży (aktywizacja sprzedaży),
 • reklama,
 • sprzedaż osobista, public relations."


Z powyższych definicji wprost wynika, że sprzedaż premiowa może być jednym z działań promocyjnych. Z uwagi na to, że przepisy o zwolnieniach należy traktować wąsko, jako wyjątek od powszechnej reguły opodatkowania, to w analizowanym przypadku należy uznać, iż nagroda otrzymana w ramach promocji, którą będzie sprzedaż premiowa korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, zaś pozostałe świadczenia otrzymane od Kasy w ramach innych niż sprzedaż premiowa akcji promocyjnych, będą podlegały zryczałtowanemu 19% podatkowi PIT.

W ocenie Kasy nie ma ona obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy o PIT w związku z wydawanymi przez Nią nagrodami, gdyż jak wyżej wskazano nagrody te wydawane są w ramach sprzedaży premiowej i jako takie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT.

Dodatkowym argumentem na poparcie tej tezy jest fakt, iż art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy o PIT, a tym samym stanowi wyjątek od zasady opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez instytucje finansowe.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB2/4511-60/15/IB stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe, natomiast w zakresie obowiązku pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego jest nieprawidłowe. Uznał bowiem, że w sytuacji gdy jednorazowa wartość nagrody ze strony Wnioskodawcy na rzecz klienta nie będzie przekraczała kwoty 760 zł i nie będzie przekazywana klientowi w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast od wartości nagród, do których nie ma zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe, w przypadku Wnioskodawcy występuje obowiązek pobierania i odprowadzania – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy – 19%-towego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR. Przepis ten bowiem reguluje opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w związku z promocjami oferowanymi m.in. przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, niezależnie od tego czy ww. świadczenia stanowią np. nagrody związane ze sprzedażą premiową usług.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. złożone zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 29 maja 2015 r. znak ITPB2/4511-1-38/15/MM.

W dniu 26 czerwca 2015 r. wpłynęła do tutejszego organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1195/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w części dotyczącej obowiązku pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Zdaniem Sądu analizując przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy podzielić stanowisko Skarżącej, że jeżeli Kasa będzie wypłacała nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W ocenie Sądu z treści tego przepisu wyraźnie wynika i nie było wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie co do stosowania tej regulacji do nagród wypłaconych w związku ze sprzedażą premiową, przed wprowadzeniem w życie od 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b, że dotyczy on nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68. Określony w tym przepisie 10% zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od dochodów (przychodów) z nagród otrzymanych w ramach akcji promocyjnych (sprzedaży promocyjnej), jeżeli wartość tych nagród przekroczy kwotę 760 zł.

W opinii Sądu słusznie zatem wywodzi Skarżąca, że wprowadzenie normy art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma wpływu na zakres opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy, mianowicie, że pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia. Z punktu widzenia zwolnienia z opodatkowania nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej nie ma znaczenia czy zostały one przekazane osobom fizycznym przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub instytucję finansową w rozumieniu odrębnych przepisów oraz w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. Z punktu widzenia opodatkowania uznać należy, że jest to kryterium przesądzające o opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19% świadczeń otrzymanych od tych podmiotów w związku z promocjami przez nich oferowanymi, z wyjątkiem nagród związanych ze sprzedażą premiową, bo te zostały odrębnie uregulowane w ust. 1 pkt 2 art. 30. Niewątpliwie sprzedaż premiowa jest jedną z form promocji, o których mowa w pkt 4b niemniej została przez ustawodawcę opodatkowana według zasad określonych w pkt 2 tej regulacji. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy odnosi się do ogółu promocji organizowanych m.in. przez Kasę. Nie odnosi się zaś do nagród (świadczeń) związanych ze sprzedażą premiową, bo tę materię ustawodawca uregulował odrębnie. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2, mimo wprowadzenia pkt 4b od 1 stycznia 2015 r., pozostał nie zmieniony. Według Sądu oznacza to więc, że wolą ustawodawcy jest, aby nadal był stosowany do świadczeń otrzymywanych w ramach sprzedaży premiowej, jak było to dotychczas.

Odnosząc się do zastosowania zwolnienia przedmiotowego Sąd podzielił stanowisko Skarżącej i organu podatkowego, że w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze sprzedażą premiową i w konsekwencji premia wypłacana przez Skarżącą w ramach tych sprzedaży (akcji promocyjnych) związanej z usługą prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dla obecnych lub przyszłych członków Kasy na warunkach opisanych we wniosku, korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w znowelizowanym brzmieniu, doprecyzowującym wskazaniem, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług.


W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 1195/15 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 1328) od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Stosownie natomiast do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.


W myśl art. 41 ust. 7 jeżeli przedmiotem:


 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18


 • nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.


W myśl art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a zdanie pierwsze ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem, aby:


 • nagroda otrzymana przez klienta była związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekroczyła kwoty 760 zł,
 • nagroda nie została otrzymana przez klienta w związku prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z art. 353 § 2 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W świetle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy zatem uznać, że świadczenia dokonywane przez Wnioskodawcę w związku z oferowanymi przez Niego promocjami będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową usług. W sytuacji zatem gdy jednorazowa wartość nagrody ze strony Wnioskodawcy na rzecz klienta nie będzie przekraczała kwoty 760 zł i nie będzie przekazywana klientowi w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast od wartości nagród, do których nie ma zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe, w przypadku Wnioskodawcy występuje obowiązek pobierania i odprowadzania – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – 10%-towego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR.

Wprowadzenie normy art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma bowiem wpływu na zakres opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy, mianowicie, że pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia. Przepis ten nie odnosi się do nagród (świadczeń) związanych ze sprzedażą premiową, których opodatkowanie uregulowano odrębnie w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj