Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.227.2017.2.EC
z 26 września 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 20 września 2017 r. (data nadania 20 września 2017 r., data wpływu 21 września 2017 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 9 września 2017 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.227.2017.2.EC (data nadania 9 września 2017 r., data odbioru 13 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.


Spółka prowadzi działalność obejmującą dystrybucję na polskim rynku produktów marki z zakresu dwóch głównych segmentów działalności: (i) środków ochrony zdrowia, (ii) środków ochrony roślin. Niniejszy wniosek dotyczy segmentu działalności związanego ze środkami ochrony roślin.


W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów (np. nasion lub środków ochrony roślin) do:

 • dystrybutorów - natomiast dystrybutorzy dokonują odprzedaży towarów na rzecz rolników lub dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw (dalej razem jako: dystrybutorzy), którzy ostatecznie dokonują odsprzedaży towarów na rzecz rolników lub
 • bezpośrednio na rzecz rolników.

W ramach prowadzonej działalności sprzedażowej w tym zakresie Spółka organizuje akcje promocyjne skierowane do rolników.


W ramach przedmiotowych akcji w przypadku dokonania zakupu od dystrybutora lub Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów, rolnicy będą uprawnieni do uzyskania (i) dodatkowego produktu(ów) bezpośrednio od Spółki (dodatkowy produkt może stanowić produkt znajdujący się w ofercie Spółki lub towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji). W rezultacie, dodatkowy produkt(y) przekazywany jest bezpośrednio przez Spółkę w przypadku zakupów towarów za pośrednictwem dystrybutorów lub bezpośrednio od Spółki.


Zarówno towary nabywane przez rolników od dystrybutorów lub od Spółki jak i dodatkowy towar(y) otrzymywany w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi są wykorzystywane w prowadzonej przez rolników działalności rolniczej.


Bez prowadzenia działalności rolniczej nie wystąpiłaby zarówno sprzedaż towarów przez dystrybutorów lub Spółkę jak i otrzymanie przez rolnika dodatkowego towaru.


W odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 września 2017 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.227.2017.2.EC Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz przedstawiła jednoznaczne stanowisko.


Uzupełniając stan faktyczny/zdarzenie przyszłe Spółka wskazała, że:

 1. W złożonym wniosku opisując na czym polega akcja promocyjna Spółka wskazała m.in., że w przypadku dokonania zakupu od Spółki lub dystrybutora (zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dystrybutora należy rozumieć podmiot, któremu Spółka dokonuje sprzedaży towarów (np. nasion lub środków ochrony roślin) oraz dalsze podmioty w łańcuchu dostaw, które ostatecznie dokonują odsprzedaży towarów na rzecz rolników, np. hurtownia, sklep) odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów, rolnicy będą uprawnieni do uzyskania (i) dodatkowego produktu(ów) bezpośrednio od Spółki (dodatkowy produkt może stanowić produkt znajdujący się w ofercie Spółki lub towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji). W rezultacie, dodatkowy produkt(y) przekazywany jest bezpośrednio przez Spółkę w przypadku zakupów towarów za pośrednictwem dystrybutorów lub bezpośrednio od Spółki. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki przedstawiono we wniosku na czym polega akcja promocyjna organizowana przez Spółkę.
  Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji rabatów towarowych. Tym niemniej, pojęcie rabatu towarowego jest w praktyce przedmiotem wykładni dokonywanej przez organy podatkowe. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wskazują, że udzielenie rabatu towarowego polega na dodaniu do zakupionego towaru określonej ilości dodatkowego towaru. Realizowany jest więc równocześnie z nabyciem określonego towaru, a warunkiem jego otrzymania jest dokonanie zakupu określonej ilości tego towaru (np. interpretacja z dnia 9.12.2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB, interpretacja z dnia 2.12.2016 r.. sygn. 0461-ITPB3.4510.591.2016.1.AD, interpretacja z dnia 28.11.2016 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.543.2016.1.AW).

  Przyjęcie tak rozumianej definicji rabatów towarowych pozwala uznać, że organizowana przez Spółkę akcja spełnia ww. przesłanki, tj. w przypadku dokonania zakupu od dystrybutora lub Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów, rolnicy będą uprawnieni do uzyskania dodatkowego produktu(ów) bezpośrednio od Spółki.
  Jednak z uwagi na brak definicji legalnej uznania za jedną z form akcji marketingowych (sprzedaż premiowa lub rabat towarowy) nie wyłącza jednocześnie możliwości uznania za drugą. Innymi słowy z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę rodzaje organizowanej akcji marketingowej mogą się wzajemnie przenikać. Jednocześnie, Spółka w złożonym wniosku o interpretację uzupełnionym o niniejszą odpowiedź na wezwanie wskazała wszystkie istotne okoliczności i zasady na jakich organizowana jest akcja marketingowa przez co wyczerpująco przedstawiła stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe.
 1. W ocenie Spółki celem akcji jest zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez promocję produktów znajdujących się w ofercie Spółki.
 2. Dodatkowy produkt jest przekazywany w przypadku dokonania zakupu od dystrybutora lub bezpośrednio od Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów. Zatem może on być wydawany (alternatywnie) w zamian za (i) dokonanie określonej ilości zakupów danego towaru, np. 10 worków lub (ii) określonej wartości zakupów, np. 100 złotych lub (iii) zakupu określonych towarów, np. zakup nowego produktu grzybobójczego będzie premiowany dodatkowym produktem.
 3. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dodatkowy produkt może stanowić produkt znajdujący się w ofercie handlowej Spółki lub towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji. W tym zakresie Spółka pragnie wyjaśnić, że dodatkowy produkt może stanowić:
  • ten sam produkt znajdujący się w ofercie Spółki, który rolnik nabył w ramach promocji, a mający zastosowanie w rolnictwie, np. przy zakupie środka ochrony roślin wydawany jest dodatkowo ten sam środek ochrony roślin lub
  • inny produkt znajdujący się w ofercie Spółki, a mający zastosowanie w rolnictwie, np. przy zakupie środka ochrony roślin wydawany jest dodatkowo produkt nasienny (nasiona);
  • produkt nieznajdujący się w ofercie Spółki nabyty przez Spółę dla celów promocji, a mający zastosowanie w rolnictwie np. przy zakupie produktu z oferty Spółki wydawany jest dodatkowy produkt związany z branżą rolniczą, np. sekator, grabie, łopata, rękawice ochronne, odzież ochronna/robocza.
 4. Określenie „towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji” oznacza towar, który Spółka nabyła, aby przekazać go w ramach organizowanej akcji promocyjnej w przypadku dokonania zakupu od dystrybutora lub bezpośrednio od Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów.

Towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji jest to towar, który nie znajduje się w ofercie handlowej Spółki i nabyty wyłącznie w celu przekazania w ramach promocji. Co do zasady produkt nieznajdujący się w ofercie Spółki nabyty przez Spółę dla celów promocji stanowią towary mające zastosowanie w rolnictwie, np. sekator, grabie, łopata.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w związku z przekazaniem przez Spółkę na rzecz rolnika dodatkowych produktów na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki rozliczeniowe i informacyjne związane z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w tym zakresie, gdyż po stronie rolnika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, „Brak nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”. Poniżej ponownie przedstawiono stanowisko Spółki oraz argumentację w tym zakresie.


Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego:

W związku z przekazaniem przez Spółkę na rzecz rolnika dodatkowych produktów na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki rozliczeniowe i informacyjne związane z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w tym zakresie, gdyż po stronie rolnika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. z dnia 2016.12.15, dalej jako: ustawa o PIT) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o PIT nie wskazuje co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Tym niemniej, zarówno w doktrynie podatkowej jak i w praktyce prezentowanej przez organy podatkowe za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować wszystkie zdarzenia prawne oraz gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. W rezultacie, aby dane świadczenie można było zaliczyć do przychodów podatkowych w postaci nieodpłatnych świadczeń musi wystąpić taka relacja, w której jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, a drugi podmiot to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie.


W ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych w przypadku dokonania zakupu od dystrybutorów lub Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów, rolnicy będą uprawnieni do uzyskania dodatkowego produktu(ów) bezpośrednio od Spółki.


W rezultacie nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie występuje taka relacja, w której Spółka dokonuje określonego świadczenia (wydania dodatkowego produktu), a rolnik świadczenie to otrzymuje nieodpłatnie. Wynika to przede wszystkim z okoliczności, iż dodatkowy produkt jest przyznawany przez Spółkę jedynie za określone zachowanie, które ma dla Spółki wymierną (ekwiwalentną) korzyść, tzn. produkt zostanie wydany na rzecz rolnika tyko w przypadku zakupu odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów. W rezultacie, dodatkowy produkt jest wydawany rolnikowi za ekwiwalentne świadczenie w postaci zakupów dokonanych przez rolnika u dystrybutorów lub bezpośrednio od Spółki. Jednocześnie, nie można w tym zakresie nie uwzględnić okoliczności, iż zakupy dokonywane przez rolnika dotyczą produktów będących w ofercie Spółki, tj. takich które są sprzedawane za pośrednictwem dystrybutorów rolnikom lub które są sprzedawane bezpośrednio dla rolników przez Spółkę. Tym samym, świadczenie, za które wydawany jest dodatkowy produkt polega na dokonaniu określonych zakupów od dystrybutorów, którzy w ostatecznym rozrachunku nabywają towary od Spółki. Biorąc zatem pod uwagę występujący związek przyczynowo skutkowy nie można uznać, że świadczenie w postaci dodatkowego produktu ma nieodpłatny charakter i powoduje po stronie rolnika osiągniecie przychodu podatkowego. W tym bowiem przypadku bezpośrednią przyczyną uzyskania dodatkowego produktu jest określone zachowanie rolnika na rzecz Spółki (zarówno wobec dystrybutora lub bezpośrednio wobec Spółki).

W tak przedstawionej sytuacji, mamy więc do czynienia z udzieleniem przez Spółkę swoistego rodzaju rabatu towarowego (naturalnego) o charakterze pośrednim lub bezpośrednim. Udzielenie rabatu towarowego polega na dodaniu do zakupionego towaru określonej ilości dodatkowego towaru. Ów rabat realizowany jest więc równocześnie z nabyciem określonego towaru, a warunkiem jego otrzymania jest dokonanie zakupu określonej ilości/wartości tego towaru. Jednocześnie, co wskazano we wcześniejszej części uzasadnienia, następuje zachowanie ekwiwalentności w tak dokonywanej transakcji. W ocenie Spółki nie ma wpływu na przedstawioną konkluzję okoliczność, iż rabat naturalny może być udzielany przez Spółkę, podczas gdy sprzedaż jest dokonywana również pomiędzy dystrybutorem a rolnikiem. Wynika to z faktu, iż nie zmienia to okoliczności, iż wydanie produktów przez Spółkę rolnikowi ma charakter ekwiwalentny związany z realizacją określonych zakupów (w ostatecznym rozrachunku zwiększeniem obrotów ze sprzedaży Spółki).


Reasumując wydanie dodatkowych produktów rolnikom przez Spółkę nie powoduje obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki rozliczeniowe i informacyjne związane z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego w tym zakresie.


Przedstawione stanowisko znajduje uzasadnienie w następujących interpretacjach podatkowych, które pomimo, iż dotyczą sytuacji gdy dodatkowe produkty są otrzymywane bezpośrednio od sprzedawcy, to konkluzje w nich przedstawione znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie: interpretacji z dnia 09.12.2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB, interpretacji z dnia 02.12.2016 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.591.2016.1.AD, interpretacji z dnia 28.11.2016 r, sygn. 0461-ITPB3.4510.543.2016.1.AW, interpretacji z dnia 28.11.2016 r. sygn. 0461-ITPB3.4510.544.2016.1.AW, interpretacji z dnia 19.09.2014 r„ sygn. ILPB3/423-291/14-4/PR.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.


Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Jednakże stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy – wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby:

 • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł,
 • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.


W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.


Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.


Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.


Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast, zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego – świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.


Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru lub usługi, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów/usług). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (PIT-8C).

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność obejmującą dystrybucję na polskim rynku produktów marki z zakresu dwóch głównych segmentów działalności: (i) środków ochrony zdrowia, (ii) środków ochrony roślin.


W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów (np. nasion lub środków ochrony roślin) do:

 • dystrybutorów - natomiast dystrybutorzy dokonują odprzedaży towarów na rzecz rolników lub dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw (dalej razem jako: dystrybutorzy), którzy ostatecznie dokonują odsprzedaży towarów na rzecz rolników lub
 • bezpośrednio na rzecz rolników.

W ramach prowadzonej działalności sprzedażowej w tym zakresie Spółka organizuje akcje promocyjne skierowane do rolników.


W ramach przedmiotowych akcji w przypadku dokonania zakupu od dystrybutora lub Spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów, rolnicy będą uprawnieni do uzyskania (i) dodatkowego produktu(ów) bezpośrednio od Spółki (dodatkowy produkt może stanowić produkt znajdujący się w ofercie Spółki lub towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji). Towar nabyty przez Spółkę dla celów promocji jest to towar, który nie znajduje się w ofercie handlowej spółki i nabyty został wyłącznie w celu przekazania w ramach promocji. W rezultacie, dodatkowy produkt(y) przekazywany jest bezpośrednio przez Spółkę w przypadku zakupów towarów za pośrednictwem dystrybutorów lub bezpośrednio od Spółki.

W sytuacji przedstawionej we wniosku wręczanie dodatkowych produktów przez Wnioskodawcę, w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej polegającej na zakupie od dystrybutora lub spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów będzie związane ze sprzedażą premiową.


Należy zwrócić uwagę na fakt, że w istocie z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej nie nie dochodzi do sprzedaży towaru z rabatem.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).


„Ceną” – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915, z późn. zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.


Należy zauważyć, że skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towarów lub usług. Jak wskazano we wniosku zakupu towarów rolnicy mogą dokonywać bezpośrednio od Spółki lub dystrybutorów. Spółka wydaje produkty znajdujące się w ofercie handlowej Spółki lub nabyte przez nią z celach promocji. Tak więc w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do obniżenia ceny towaru, tylko do wydania nagrody w sprzedaży premiowej.


W związku z powyższym, nagrody przyznawane rolnikom w ramach akcji promocyjnej będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wskazać należy, że wartość nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług, w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.


Natomiast w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, gdy ich jednorazowa wartość przekracza 760 zł a więc nie korzysta z ww. zwolnienia, na płatniku ciążą obowiązki o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli m.in. obowiązek sporządzania deklaracji PIT-8AR.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że po stronie rolnika nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, należało uznać za nieprawidłowe. Jak wskazano powyżej przyznane nagrody będą podlegać opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj