Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/443-1233/11/AL
z 7 listopada 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP1/443-1233/11/AL
Data
2011.11.07Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług

Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania

Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
obrót
podstawa opodatkowania
przekazanie nieodpłatne
przekazanie towarów
sprzedaż


Istota interpretacji
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.Wniosek ORD-IN 3 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2011r. (data wpływu 26 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2011r. (data wpływu 28 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 października 2011r. (data wpływu 28 października 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 października 2011r. znak: IBPP1/443-1233/11/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej Spółka) prowadzi sieć sklepów delikatesowych na terenie kraju. W celu zachęcenia swoich klientów do zakupu towarów, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne. Działania te są kierowane do klientów indywidualnych (sprzedaż detaliczna). Jednym z działań promocyjnych jest akcja działająca na zasadzie „kup trzy produkty w cenie dwóch”. Polega ona na tym, że klient, który zdecyduje się na zakup określonej liczby towarów objętych promocją (przykładowo - dwóch, jednakże w zależności od promocji może to być też inna liczba towarów), otrzyma dodatkowo o jeden towar więcej (trzeci), płacąc za wszystkie trzy cenę odpowiadającą wartości dwóch towarów. Oznacza to, że liczba towarów, które otrzyma klient zostaje zwiększona (dodany zostaje towar), nie zwiększa się natomiast kwota należności (obrotu) z tytułu ich sprzedaży. Innymi słowy, promocja ta daje klientom możliwość zakupu większej liczby towarów po cenie jednostkowej niższej, niż gdyby np. zdecydowali się na zakup tylko jednej sztuki towaru. Cena tych dwóch towarów rozkłada się bowiem wówczas na trzy towary, przez co cena każdego z nich jest proporcjonalnie niższa od jednostkowej ceny tych towarów w regularnej sprzedaży.

Działaniami promocyjnymi tego typu mogą być objęte różne towary znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy takie jak produkty spożywcze, środki chemiczne, kosmetyki etc. W promocji, dodatkowym towarem może być taki sam towar (np. trzy żele pod prysznic w cenie dwóch), lub inny towar (np. w cenie dwóch herbat klient dodatkowo otrzymuje kawę).

Przekazanie dodatkowego (we wskazanym przypadku - trzeciego) towaru objętego promocją odbywa się w następujący sposób: towary objęte promocją są sprzedawane w zestawie. Są one wówczas razem zapakowane (np. w opakowaniu foliowym) lub połączone ze sobą (np. za pomocą taśmy klejącej). Klient, decydując się na promocyjny zakup, bierze z półki sklepowej gotowy zestaw trzech produktów w cenie dwóch.

Opisane akcje promocyjne mają charakter jednorazowy, tj. wprowadzane są przez Spółkę na określony asortyment i trwają przez określony czas (np. do wyczerpania zapasów, albo w określonym przedziale czasowym). Informacje o promocjach są udostępniane klientom Wnioskodawcy na banerach, w ofertach, ulotkach, przy półkach z towarami, a także przekazywane ustnie przez pracowników Spółki (kasjerów).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 października 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż,

 1. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. W stosunku do towarów, które objęte są promocją, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), Spółce przysługiwało przy ich nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 3. Towary przekazywane klientom w ramach opisanych we wniosku akcji promocyjnych nie stanowią prezentów o małej wartości ani próbek w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.
 4. Spółka nabywała towary z zamiarem przeznaczenia ich do regularnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności. W konsekwencji, w momencie nabycia towarów Spółka nie wiedziała, czy towary te zostaną przekazane nieodpłatnie ani czy zostaną sprzedane po obniżonej cenie.
 5. Przekazywanie towarów odbywa się w ramach akcji promocyjnych i związane jest wyłącznie z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w opisanej sytuacji dochodzi do udzielenia opustu (na skutek udzielenia „rabatu towarowego”), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, Poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), w związku z czym nie wystąpi nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT...
 2. Czy prawidłowym jest, iż w przypadku transakcji sprzedaży po udzieleniu rabatu towarowego, podstawą opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT będzie kwota jaką Spółka faktycznie uzyska od klienta (kupującego), tj. w przypadku sprzedaży trzech towarów w cenie dwóch będzie to równowartość ceny za dwa towary...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl z art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota ta obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej, przy czym obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z kolei zgodnie z ust. 4 tego artykułu, podstawę opodatkowania zmniejsza się m. in. o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). W opinii Spółki, z perspektywy oceny prawnopodatkowej zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego wniosku istotnym jest, iż kwota należna z tytułu sprzedaży, będąca podstawą opodatkowania podatkiem VAT, obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Pojęcie kwoty należnej z tytułu sprzedaży łączy się ściśle z pojęciem „wynagrodzenia”, które jest sprzedawcy należne z tytułu jego świadczenia (dostawy towarów lub świadczenia usług) na rzecz nabywcy. Zgodnie z doktryną, wynagrodzenie jako świadczenie wzajemne stanowi wartość subiektywną, ponieważ podstawą opodatkowania jest świadczenie (wynagrodzenie) faktycznie otrzymane (należne), a nie wartość ustalana według kryteriów obiektywnych (tak m. in. J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2010, wydawnictwo Unimex). Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m. in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej: TS lub Trybunał) z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic G#229;sabäck AB przeciwko Riksskatteverket. W wyroku tym TS odniósł się do nieco odmiennego stanu faktycznego, niż ten będący przedmiotem mniejszego wniosku - dotyczył on bowiem możliwości opodatkowania posiłków dostarczanych dla pracowników po cenie niższej niż koszt ich wytworzenia jako nieodpłatnego przekazania oraz podstawy opodatkowania. Niemniej tezy w nim postawione mają zastosowanie również w omawianym przypadku. Trybunał bowiem, powołując się na swoje wcześniejsze orzeczenia stwierdził, że podstawą opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych odpłatnie jest świadczenie wzajemne otrzymane z tego tytułu przez podatnika (wspomniana powyżej „wartość subiektywna”).

Niemniej istotnym jest również to, iż zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania VAT obniża się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). W opinii Wnioskodawcy, jednym z takich rabatów obniżających podstawę opodatkowania jest tzw. rabat towarowy (zwany także rabatem naturalnym). W obrocie gospodarczym, ten rodzaj rabatu (a dokładnie - opustu) funkcjonuje na zasadach, w myśl których kontrahent (klient) nabywa określoną (zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) liczbę towarów płacąc za nią ustaloną cenę, co w efekcie skutkuje obniżeniem ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości towaru. Takie działania promocyjne polegające na udzieleniu rabatu towarowego są powszechnie znane i podejmowane przez podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym. Ich celem jest bowiem uatrakcyjnienie oraz intensyfikacja sprzedaży i taki właśnie efekt z założenia działania te przynoszą. W tym miejscu należy podkreślić, iż prawidłowość takiego rozumienia pojęcia rabatów towarowych oraz ich klasyfikacji do rabatów obniżających podstawę opodatkowania VAT, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, potwierdzają wydawane przez organy podatkowe interpretacje. W interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2007r., nr 1471/VTR1/443-459/06/AW, wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowej Warszawie, wyraźnie stwierdzono, iż: „... przyznawane przez Stronę «rabaty towarowe» należy traktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4, gdyż prowadzi to de facto do obniżenia ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości tego towaru”. Analogiczne stanowisko zajął także m. in. Naczelnik Izby Skarbowej w Krakowie, w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2006r., nr PP-3/4407/18/06.

Zważając na powyższe nie sposób zaprzeczyć, iż w ramy pojęcia rabatu towarowego idealnie wpasowują się działania promocyjne podejmowane przez Wnioskodawcę. Polegają one bowiem na tym, że klient dokonujący u Wnioskodawcy zakupu towarów objętych promocją, w rzeczywistości za określoną cenę otrzymuje większą ilość towaru. Jak już wspomniano wcześniej, tym dodatkowym towarem dla klienta może być zarówno taki sam towar (np. trzeci żel pod prysznic w cenie dwóch) jak i towar zupełnie innego rodzaju (np. dodatkowa kawa w cenie dwóch herbat). A zatem promocja ta skutkuje tym, że dodatkowy trzeci towar liczony jest w cenie odpowiadającej równowartości dwóch towarów. Z ekonomicznego punku widzenia klient ma więc możliwość nabycia określonej liczby towarów po cenie niższej niż ich cena regularna, co oznacza, że ich cena jednostkowa jest wówczas odpowiednio mniejsza, niż cena, jaką należałoby zapłacić przy zakupie tych samych towarów nieobjętych promocją (czyli w przypadku zakupu każdego z towarów oddzielnie).

W opinii Wnioskodawcy, konsekwencją literalnej wykładni przytoczonych przepisów, jak również stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe oraz doktrynę, będzie stwierdzenie, iż w przypadku akcji promocyjnej, przeprowadzanej na opisanych zasadach, podstawą opodatkowania z tytułu sprzedaży określonej liczby towarów (np. trzech towarów w cenie dwóch, ale również dwóch towarów w cenie jednego, czterech towarów w cenie dwóch etc. - liczba towarów objętych tego typu promocją pozostaje bez znaczenia) będzie kwota należna z tytułu ich sprzedaży odpowiadająca ustalonej przez Wnioskodawcę łącznej cenie za te towary. Wynika to z faktu, że kwota ta (cena za dwa towary) będzie świadczeniem (wynagrodzeniem) faktycznie otrzymanym (należnym) przez Spółkę z tytułu sprzedaży trzech towarów. Będzie ona także stanowiła całość świadczenia należnego Spółce od kupującego już po uwzględnieniu wartości rabatu towarowego. Z tego też względu, kwota ta będzie stanowiła podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu sprzedaży trzech towarów w cenie dwóch.

Uwzględniając powyższe Spółka pragnie także zauważyć, iż w omawianej sytuacji nie będzie miało miejsca nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Przepis ten, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011r., stanowi, iż przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT, rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Spółka jest zdania, że przywołany przepis nie może znaleźć zastosowania w omawianej sytuacji, gdyż charakter akcji promocyjnej „kup trzy w cenie dwóch” wyraźnie wskazuje, że nie występuje tutaj nieodpłatne przekazanie towarów. Jak już bowiem dowiedziono powyżej, klient dokonujący zakupu towarów objętych promocją, nie otrzymuje od Wnioskodawcy żadnego towaru nieodpłatnie - za określoną liczbę towarów promocyjnych uiszcza należną cenę. Udzielenie rabatu towarowego oznacza, że dodatkowy towar jest „liczony” w cenie odpowiadającej równowartości dwóch towarów. Twierdzenie takie jest zgodne m. in. z interpretacją indywidualną wydaną przez Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2010r., nr IPPP2/443-648/10-2/IG, w której organ podatkowy odnosząc się do stanu faktycznego analogicznego jak w niniejszym wniosku, stwierdził: „... należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu - obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu”.

Spółka pragnie się w tym miejscu jeszcze raz odwołać się do powołanego już wyroku TS w sprawie Hotel Scandic. W wyroku tym bowiem Trybunał zauważył, iż okoliczność, w której transakcja zostaje dokonana po cenie niższej lub wyższej od kosztów produkcji, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania danej transakcji jako „transakcji odpłatnej”. Pojęcie „transakcji odpłatnej” wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem rzeczywiście otrzymanym przez podatnika. W konsekwencji, to że Spółka zdecyduje się sprzedać określoną liczbę towarów po niższej cenie, nie oznacza, że jeden z tych towarów - trzeci - będzie przedmiotem transakcji „nieodpłatnej”. Transakcja jest bowiem jedna - jest to sprzedaż trzech towarów i ma ona właśnie charakter odpłatny. Jedynie cena należna z tytułu sprzedaży jest tak skalkulowana (obniżona), aby klient miał poczucie, że otrzymuje dodatkowy towar gratis. Oznacza to zatem, że istnieje bezpośredni związek między dostawą (trzech) towarów na rzecz klienta, a świadczeniem rzeczywiście otrzymanym przez podatnika (należnością odpowiadającą wartości dwóch towarów).

Spółka pragnie także podkreślić, iż w jej opinii, opisany w stanie faktycznym sposób przekazania klientowi dodatkowego (trzeciego) towaru, nie będzie miał wpływu na ocenę prawnopodatkową transakcji, jak również nie wpłynie na zmianę wysokości podstawy opodatkowania z tytułu tej transakcji. W szczególności sposób przekazania towaru nie może decydować o tym, czy w opisanej sytuacji dojdzie do nieodpłatnego przekazania towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT czy też nie.

W opinii Spółki oczywistym jest bowiem, że to, czy klient sięgnie po trzy towary zapakowane razem (połączone ze sobą), czy też weźmie ze sklepowej półki dwa osobne towary, a trzeci otrzyma oddzielnie, np. po okazaniu paragonu dokumentującego zakup, nie zmienia taktu, że cały czas uczestniczy w promocji „kup trzy w cenie dwóch”. Przekazanie trzeciego towaru, nawet jeżeli będzie miało miejsce już po dokonaniu zapłaty przez klienta, odbywa się cały czas w ramach jednej transakcji. W obu przypadkach bowiem klient kupuje, a Wnioskodawca sprzedaje, trzy towary - tyle że w promocyjnej cenie (udzielenie rabatu towarowego).

Należy także podkreślić, iż z punku widzenia klienta najważniejsze jest, że już w momencie podejmowania decyzji o dokonaniu zakupu, posiada on informacje o promocyjnej sprzedaży (otrzyma dodatkowy towar w cenie towarów zakupionych). Informacje te są bowiem przekazywane do wiadomości klientów za pośrednictwem ulotek, banerów, oznaczeń na regałach sklepowych etc. Na podjęcie przez klienta Wnioskodawcy decyzji o zakupie nie ma wpływu to, czy towary objęte promocją są razem zapakowane czy też nie, ani to czy udaje się do kasy już z trzema towarami, czy trzeci otrzymuje już po dokonaniu zapłaty za nie. Jest to zatem jedynie forma przekazania klientowi sprzedawanego towaru, nie mająca wpływu na ocenę prawnopodatkowej transakcji oraz wysokości podstawy opodatkowania VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 października 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż w opinii Spółki w przypadku sprzedaży towarów promocyjnych w zestawie - w opakowaniu foliowym lub połączonych ze sobą taśmą klejącą, dochodzi do udzielenia opustu (na skutek „rabatu towarowego”), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca jest zdania, iż udzielając rabatów towarowych Wnioskodawca udziela opustu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w związku z czym nie dochodzi do nieodpłatnego przekazania towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT będzie kwota jaką Spółka faktycznie uzyska od klienta (kupującego), tj. w przypadku sprzedaży trzech towarów w cenie dwóch, będzie to równowartość ceny za dwa towary.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3).

Zauważyć jednocześnie należy, iż stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z kolei przez próbkę, na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 29 ust. 4 podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. sieci sklepów delikatesowych, w celu zachęcenia klientów indywidualnych do zakupu towarów podejmuje działania promocyjne. Jednym z takich działań jest akcja „kup trzy produkty w cenie dwóch”. Polega ona na tym, że klient, który zdecyduje się na zakup określonej liczby towarów (np. dwóch) objętych promocją otrzyma dodatkowo o jeden towar więcej (trzeci), płaci za wszystkie trzy towary, ale w wysokości odpowiadającej wartości dwóch towarów.

Działaniami promocyjnymi tego typu mogą być objęte różne towary znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy takie jak produkty spożywcze, środki chemiczne, kosmetyki etc. W promocji dodatkowym towarem może być taki sam towar (np. trzy żele pod prysznic w cenie dwóch), lub inny towar (np. w cenie dwóch herbat klient dodatkowo otrzymuje kawę).

Przekazanie dodatkowego (we skazanym przypadku - trzeciego) towaru objętego promocją odbywa się w następujący sposób: towary objęte promocją są sprzedawane w zestawie. Są one wówczas razem zapakowane (np. w opakowaniu foliowym) lub połączone ze sobą (np. za pomocą taśmy klejącej). Klient, decydując się na promocyjny zakup, bierze z półki sklepowej gotowy zestaw trzech produktów w cenie dwóch.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, iż towary przekazywane klientom nie stanowią prezentów o małej wartości ani próbek. Wnioskodawca nabywał te towary z zamiarem przeznaczenia ich do regularnej sprzedaży w ramach ww. działalności. W momencie nabycia towarów Wnioskodawca nie miał wiedzy czy towary te zostaną przekazane nieodpłatnie czy zostaną sprzedane po obniżonej cenie.

W stosunku do tych towarów Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego i przekazywanie tych towarów związane jest wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, wydanie w ramach promocji trzech towarów (w zestawie) za kwotę odpowiadającą cenie dwóch towarów, nie oznacza, iż mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem (trzeciego) towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, które to przekazanie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Klient decydując się na zakup zestawu złożonego z trzech towarów płaci bowiem kwotę odpowiadającą cenie dwóch towarów, co oznacza, iż Wnioskodawca udziela klientowi zniżki od ustalonej ceny określonych towarów kupowanych pojedynczo, nie dokonuje natomiast nieodpłatnego przekazania towaru. Sytuacja taka oznacza udzielenie w momencie zakupu trzech towarów rabatu transakcyjnego, który nie ma wpływu dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia. Podstawą opodatkowania w takiej sytuacji jest, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu sprzedaży.

W związku powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku sprzedaży towarów promocyjnych w zestawie (trzech towarów w cenie dwóch) podstawą opodatkowania będzie kwota należna z tytułu ich sprzedaży odpowiadająca ustalonej przez Wnioskodawcę łącznej cenie za te towary, oraz że nie będzie miało miejsca nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj