Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL4.4012.294.2018.1.TKU
z 14 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii dla Detalistów oraz w zakresie ustalenia momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii dla Detalistów oraz w zakresie ustalenia momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1. Uwagi ogólne/wstęp:

Grupa S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji i sprzedaży napojów. Transakcje realizowane przez Spółkę w ramach ww. działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) i są generalnie opodatkowane według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%). W związku z powyższym Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Towary znajdujące się w ofercie Spółki, o których mowa powyżej i których dotyczy niniejszy wniosek (dalej: Produkty), są przez nią dystrybuowane na rynku polskim w szczególności w ramach następującego schematu:

  1. Wnioskodawca sprzedaje Produkty do dystrybutorów, z którymi ma zawarte umowy dystrybucyjne dotyczące Produktów (dalej: Dystrybutorzy), a następnie
  2. Dystrybutorzy sprzedają Produkty do podmiotów prowadzących punkty sprzedaży detalicznej (dalej: Detaliści), którzy sprzedają je z kolei finalnym konsumentom.

W praktyce mogą również występować sytuacje, w których w łańcuchu dystrybucji danego Produktu/Produktów uczestniczy więcej niż jeden Dystrybutor.

Dystrybutorzy oraz Detaliści także są/będą podatnikami VAT, zarejestrowanymi jako VAT czynni. Tym niemniej Spółka nie może wykluczyć, iż niektórzy Detaliści nie są/będą czynnymi podatnikami VAT, np. ze względu na korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy VAT (jednakże okoliczność ta jest irrelewantna z perspektywy przedmiotu niniejszego wniosku).

Sprzedaż Produktów przez Spółkę w każdym przypadku stanowi dostawę towarów, która jest opodatkowana według właściwej stawki VAT i dokumentowana za pomocą faktur wystawianych na Dystrybutorów, z wykazaną kwotą VAT. Z kolei Dystrybutorzy będący czynnymi podatnikami VAT – z tytułu odsprzedaży Produktów – wystawiają faktury na rzecz Detalistów (lub, ewentualnie, na rzecz kolejnych Dystrybutorów – w przypadku więcej niż jednego Dystrybutora uczestniczącego w procesie dystrybucji). Jednocześnie Dystrybutorom oraz, odpowiednio, Detalistom (będącym czynnymi podatnikami VAT) przysługuje na zasadach ogólnych prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie Produktów.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka inicjuje szereg działań o charakterze marketingowym, których celem jest wsparcie/zintensyfikowanie sprzedaży Produktów i, w rezultacie, zwiększenie jej przychodów z tytułu ich sprzedaży, opodatkowanej VAT. Działania te są w szczególności nakierowane na zachęcanie Detalistów do zwiększania/utrzymywania wolumenu sprzedaży (wartościowego lub ilościowego lub asortymentowego) Produktów nabywanych od Dystrybutorów.

Wnioskodawca jest członkiem grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Zgodnie z podziałem funkcji w ramach Grupy kompleksowa obsługa procesów sprzedaży i dystrybucji Produktów oraz ich marketingu zapewniana jest na zlecenie i na rzecz Spółki przez wyspecjalizowany podmiot, również należący do Grupy (dalej: Spółka dystrybucyjna). Dotyczyć to będzie także akcji promocyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku. Spółka dystrybucyjna świadczy ww. usługi w zamian za ustalone wynagrodzenie należne od Wnioskodawcy, dokumentując je za pomocą faktur wystawianych na Spółkę.

2. Opis Promocji – założenia:

Jednym z działań marketingowych nakierowanych na wsparcie sprzedaży Produktów mają być akcje promocyjne organizowane na niżej opisanych zasadach, w ramach których Spółka będzie wypłacała na rzecz Detalistów określone kwoty (dalej: Promocje). Kwoty te będą przekazywane Detalistom, a więc podmiotom, z którymi Wnioskodawcy nie łączą umowy na dostawy Produktów, tytułem bonusów/premii pieniężnych/rabatów (dalej łącznie: Premie).

Zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi dotyczącymi Promocji, w ich obsługę oraz wypłatę Premii nie będą zaangażowani Dystrybutorzy. W rezultacie, rozliczenia z tego tytułu nie będą w jakikolwiek sposób wpływały na cenę Produktów sprzedanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów.

Z uwagi na powyższe oraz (i) dużą ilość Detalistów, którzy będą mogli przystępować do Promocji, (ii) konieczność zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Promocji i wypłat Premii oraz (iii) wymaganą w związku z tym informatyzację (automatyzację) procesów, podjęta została decyzja o nawiązaniu współpracy z podmiotem trzecim – spółką z branży IT – Sp. z o.o. (dalej: Usługodawca). Współpraca ta będzie się odbywać na podstawie umowy o współpracy (dalej: Umowa o współpracy), która połączyła już Spółkę dystrybucyjną oraz Usługodawcę. Do Umowy o współpracy, w celu ułatwienia przebiegu współpracy oraz zwiększenia jej efektywności, przystąpił w charakterze strony również Wnioskodawca, a także podmioty należące do grupy Usługodawcy. Podział funkcji między podmiotami z danej grupy oraz wynikające stąd rozliczenia są/będą dokonywane w ramach wewnętrznych ustaleń między tymi podmiotami. Kwestia ta pozostaje poza zakresem niniejszego wniosku.

Zgodnie z założeniami Umowy o współpracy, Usługodawca zobowiązany został do:

  • przygotowania i wdrożenia narzędzia informatycznego, które umożliwi obsługę Promocji (w tym wypłatę Premii do Detalistów) (dalej: Platforma);
  • zapewnienia – przy wykorzystaniu Platformy – bieżącej obsługi Promocji, w szczególności poprzez (i) obliczanie wysokości Premii należnych poszczególnym Detalistom w ramach danej Promocji oraz (ii) przekazywanie poszczególnym Detalistom środków pieniężnych tytułem Premii.

W zamian za ww. usługi Usługodawcy należne będzie od Spółki dystrybucyjnej określone wynagrodzenie, wypłacane na podstawie faktur wystawianych przez Usługodawcę na jej rzecz. Z uwagi na charakter ww. usług (administracyjne, techniczne, IT i pokrewne), są/będą one opodatkowane VAT, według podstawowej stawki.

Platforma będzie w szczególności pełnić funkcję środka komunikacji z Detalistami, za pośrednictwem którego:

    1. możliwe będzie określenie warunków danej Promocji i ich komunikowanie Detalistom;
    2. Detaliści – jeśli podejmą taką decyzję – będą deklarować (ogólnie) wolę udziału w Promocjach, akceptować warunki poszczególnych Promocji i zgłaszać swój udział/przystąpienie do danej Promocji (oraz określać zakres/ramy tego uczestnictwa, w szczególności poprzez wskazanie punktów sprzedaży biorących udział w Promocji); następnie
    3. będą zbierane dane służące do określenia wysokości Premii należnej danemu Detaliście w ramach danej Promocji (pochodzące z punktów sprzedaży Detalistów) i na ich podstawie będzie określana wysokość Premii należnej danemu Detaliście za dany okres rozliczeniowy;
    4. Detaliści będą otrzymywać odpowiednią notę księgową (uznaniową) potwierdzającą wypłatę Premii.

3. Mechanizm Promocji (w tym kalkulacji Premii):

Wdrożenie ww. procesu będzie możliwe z uwagi na ustalenie parametrów Promocji w odniesieniu do danych dotyczących sprzedaży Produktów przez Detalistów. Funkcjonalność Platformy umożliwiać bowiem będzie automatyczną komunikację z urządzeniami rejestrującymi Detalistów, tj. kasami rejestrującymi (fiskalnymi) zainstalowanymi w punktach sprzedaży prowadzonych przez Detalistów (dalej: Urządzenia). Dzięki temu, dane dotyczące sprzedaży Produktów przez Detalistów (na podstawie których każdorazowo określana będzie wysokość Premii należnej danemu Detaliście) będą automatycznie przekazywane na Platformę, co z kolei umożliwi automatyczną kalkulację Premii należnej danemu Detaliście za dany okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym określane przez Spółkę dystrybucyjną – w relacji z Usługodawcą – parametry Promocji będą w szczególności obejmować:

    1. nazwę oraz typ promocji,
    2. moment (datę) jej rozpoczęcia oraz zakończenia (dalej: Okres Promocji),
    3. rodzaje Produktów (identyfikowane w szczególności za pomocą unikatowego identyfikatora EAN) objętych Promocją,
    4. rekomendowaną maksymalną cenę Produktu objętego Promocją (dalej: Cena) – sprzedaż przez Detalistę Produktu w Okresie Promocji za cenę nie wyższą (tj. równą lub niższą) od Ceny skutkować będzie uwzględnieniem tej sprzedaży w kalkulacji Premii,
    5. wysokość Premii, tj. jednostkowo określoną kwotę (per sztuka Produktu), którą może uzyskać Detalista w ramach Promocji.

Przykładowo, ogólny mechanizm Promocji będzie polegać na tym, iż w przypadku sprzedaży przez Detalistę na rzecz klienta końcowego (konsumenta) w Okresie Promocji Produktu X za cenę nie wyższą niż 3,5 zł, Detaliście należna będzie Premia w wysokości 10 groszy.

W zależności od typu Promocji jej warunki mogą również/dodatkowo przewidywać, że Premia będzie należna Detaliście, jeśli:

  • w ramach jednej transakcji Detalista sprzeda klientowi końcowemu, np. trzy Produkty (różne lub tego samego rodzaju), każdy za cenę nie wyższą niż określona w warunkach Promocji (Promocja typu „Zestaw”);
  • w ramach jednej transakcji Detalista sprzeda klientowi końcowemu grupę Produktów ściśle określonych w warunkach Promocji, np. trzy produkty X w cenie łącznej nie wyższej niż N zł (Promocja typu „PromoSztuka”);
  • w ramach jednej transakcji Detalista sprzeda klientowi końcowemu określoną liczbę Produktów danego rodzaju, uprawniającą klienta do zakupu określonego (dodatkowego) Produktu za określoną ceną promocyjną (nie wyższą niż N zł). W takim przypadku Premia będzie ustalana w odniesieniu do Produktu sprzedanego po cenie promocyjnej (Promocja typu „PromoSztuka z produktem promocyjnym”);
  • możliwe będą również Promocje typu „Procentowa”, w przypadku których wypłata Premii będzie Detaliście należna, jeśli w odniesieniu do sprzedawanych przez siebie Produktów zastosuje on wobec klientów określony rabat procentowy (nie mniejszy niż X procent od ceny regularnej/wyjściowej). Mimo określenia warunków Promocji w ten sposób, Premia należna Detaliście nadal określona będzie jako ustalona kwota (bezwzględna) przysługująca Detaliście w stosunku do każdego Produktu sprzedanego przez niego w cenie promocyjnej (komunikat „Procentowa” w nazwie Promocji będzie miał znaczenie marketingowe/komunikacyjne i będzie do klientów końcowych/konsumentów). Przykładowo, jeśli Detalista sprzeda dany Produkt z rabatem 20%, przysługiwać mu będzie 40 groszy tytułem Premii od Wnioskodawcy – przy tym owa kwota nie musi odpowiadać faktycznej wartości obniżki (rabatu) udzielonego przez Detalistę przy sprzedaży Produktów w ramach tej Promocji.

W celu maksymalnego uproszczenia procesu przystępowania i uczestniczenia przez Detalistów w Promocjach, funkcjonalność Platformy będzie umożliwiać wprowadzanie parametrów Promocji, o których mowa powyżej, bezpośrednio na Urządzeniach Detalistów (wszystkich lub tylko wybranych/w ramach danego punktu sprzedaży w przypadku posiadania przez Detalistę większej liczby takich punktów). Przykładowo, jeśli Detalista podejmie decyzję o przystąpieniu do danej Promocji, będzie mógł zaimportować parametry tej Promocji na swoje Urządzenia. Będzie to możliwe poprzez wybranie przez Detalistę odpowiedniej opcji w jego Koncie (vide niżej pkt 4 ppkt 2).

Przykładowo, jeśli Detalista (i) wyrazi chęć przystąpienia do Promocji, w ramach której Cena sprzedaży danego Produktu wynosi 3,5 zł oraz (ii) wybierze na swoim Koncie opcję automatycznego zaimportowania parametrów Promocji na swoje Urządzenia, cena tego Produktu na Urządzeniach Detalisty zostanie automatycznie ustawiona na poziomie 3,5 zł (w takim przypadku, jeśli Detalista nie wprowadzi samodzielnie ex post zmian w tym zakresie, ww. cena będzie obowiązywać do Produktów sprzedawanych przez Detalistę do końca Okresu Promocji. Dodatkowo, na paragonie dokumentującym sprzedaż tych Produktów może być umieszczana dodatkowa informacja (w przypadku wybranych typów Promocji), wskazująca nazwę/typ Promocji i/lub kwotę korzyści uzyskanej przez klienta.

Po zakończeniu Promocji (z chwilą upływu Okresu Promocji) cena danego Produktu na Urządzeniach Detalisty wróci do ustawienia początkowego (sprzed Promocji).

Przy tym, mimo zgłoszenia przez Detalistę przystąpienia do danej Promocji, a nawet zaimportowania parametrów Promocji na swoje Urządzenia, Detalista nie będzie zobowiązany do sprzedaży Produktów na warunkach uprawniających do uzyskania Premii i będzie mógł swobodnie określać cenę danego Produktu, wprowadzając odpowiednie dane do Urządzenia, na którym sprzedaż Produktów jest ewidencjonowana (dla celów fiskalnych). W rezultacie, w trakcie trwania Promocji Detalista będzie mógł zmieniać cenę Produktu, co może skutkować sytuacją, w której część takich Produktów sprzedanych w Okresie Promocji będzie uprawniać Detalistę do Premii, a część – nie. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie będzie, aby cena danego Produktu na Urządzeniach znajdujących się w jednym punkcie sprzedaży należącym do Detalisty była w tym samym czasie taka sama (dla wszystkich klientów).

4. Przebieg Promocji:

W ramach organizacji/przeprowadzania Promocji będzie można wyróżnić następujące etapy:

  1. mając na uwadze, że rozliczenia w ramach Promocji będą obsługiwane przy wykorzystaniu Platformy, udział danego Detalisty w Promocjach będzie uzależniony od uzyskania i posiadania przez niego statusu użytkownika Platformy. Weryfikacja Detalisty, który zgłosi chęć udziału w Promocjach/zostania użytkownikiem Platformy, pod kątem spełniania przezeń warunków technicznych i formalnych, należeć będzie – w ramach ustaleń wynikających z Umowy o współpracy – do Usługodawcy jako właściciela i administratora Platformy. Po stwierdzeniu, iż Detalista spełnia wspomniane warunki, pozwalające mu (potencjalnie) na udział w Promocjach, Usługodawca nada Detaliście status użytkownika Platformy – w tym celu zawrze z nim odpowiednią umowę określającą relacje na linii Usługodawca-Detalista wynikające z korzystania przez tego ostatniego z Platformy oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki stron (dalej: Umowa ramowa). Umowa ramowa będzie mieć charakter typowo techniczno-administracyjny i nie będzie przewidywać w tym zakresie wynagrodzenia dla którejkolwiek ze stron;
  2. na podstawie/w następstwie zawarcia Umowy ramowej Urządzenia/-e Detalisty będzie rejestrowane na Platformie, a dla Detalisty będzie na Platformie tworzone jego indywidualne konto (WebPanel) (dalej: Konto). Informacja o dołączeniu Detalisty do Platformy będzie udostępniana organizatorowi Promocji (tj. Spółce dystrybucyjnej, działającej w tym zakresie na zlecenie Wnioskodawcy) oraz Wnioskodawcy, poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w interfejsie Platformy przeznaczonym dla tego organizatora (dalej: Portal Producenta).
    W początkowym okresie funkcjonowania Platformy (tzw. etap pilotażowy) rejestrowane na niej/dostęp do niej będzie możliwy jedynie za pomocą niektórych Urządzeń (posiadających określone/wymagane funkcjonalności), wskazane przez Usługodawcę.
    Detaliści, którzy nie będą posiadać Urządzeń umożliwiających współpracę z Platformą, a którzy będą zainteresowani udziałem w Promocjach, będą zobowiązani do zakupu takiego Urządzenia (kompatybilnego z Platformą).
    Urządzenia takie będzie w stanie dostarczyć im m.in. spółka z grupy Usługodawcy, która przystąpiła również do Umowy o współpracy, o czym była wyżej mowa;
  3. w celu uruchomienia danej Promocji jej parametry (o których mowa była wyżej w punkcie 3) będą definiowane na Portalu Producenta. Równocześnie na Platformie będzie umieszczany regulamin Promocji oraz ewentualnie inne związane z nią materiały, np. materiały promocyjne. W parametrach Promocji będzie m.in. określana docelowa grupa Detalistów (tj. Detali, dla których dana Promocja będzie widoczna na ich Koncie i którzy w związku z tym będą mogli wziąć w niej udział);
  4. od momentu opublikowania Promocji oraz w dowolnym momencie jej trwania Detalista będzie mógł przystąpić do Promocji, wyrażając zgodę poprzez Konto (co wymagać będzie w szczególności potwierdzenia, że Detalista zapoznał się z warunkami Promocji i akceptuje je). Jak zostało wskazane z punkcie 3. powyżej, Detalista będzie mógł również wybrać opcję, aby parametry Promocji zostały automatycznie zaimportowane do jego Urządzeń;
  5. Urządzenia cyklicznie będą przesyłać informacje o sprzedaży Produktów objętych Promocjami do tzw. systemu centralnego Platformy obsługiwanego przez Usługodawcę. Dane te (odzwierciedlające dane zarejestrowane na paragonach wydrukowanych przez dane Urządzenie) będą odpowiednio filtrowane, stanowiąc podstawę do ustalenia Premii należnej za dany okres danemu Detaliście (zgodnie z zasadą: jeden raport dla jednego Detalisty za jeden Okres rozliczeniowy). Dane te będą przygotowywane za ustalone okresy rozliczeniowe (np. tygodniowe, od poniedziałku do niedzieli) (dalej: Okres rozliczeniowy);
  6. na podstawie danych, o których mowa w punkcie 5) powyżej, Usługodawca będzie przygotowywał notę księgową (obciążeniową) i przesyłał ją do Spółki dystrybucyjnej, która po weryfikacji zawartych w niej danych przekaże ją Wnioskodawcy (do realizacji). Do noty tej dołączany będzie raport, będący zbiorczym zestawieniem raportów, o których mowa w punkcie 5) powyżej (zgodnie z zasadą: jeden raport dla wszystkich Detalistów za jeden Okres rozliczeniowy). Z raportu tego będzie więc wynikać, jaką łącznie kwotę tytułem Premii Wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić na rzecz wszystkich Detalistów za dany Okres rozliczeniowy. Kwota wynikająca z tego zbiorczego raportu będzie odpowiadała kwocie wykazanej na nocie obciążeniowej wystawionej przez Usługodawcę;
  7. w oparciu o ww. dokumenty otrzymane od Usługodawcy (nota obciążeniowa wraz ze zbiorczym raportem) na rachunek bankowy Usługodawcy z rachunku bankowego Wnioskodawcy będą przekazywane środki pieniężne w wysokości wynikającej z ww. noty obciążeniowej, które będą przeznaczone na wypłatę Premii dla Detalistów;
  8. Usługodawca będzie generował polecenia przelewu, w ramach których Premie będą przekazywane z rachunku bankowego Usługodawcy na rachunki bankowe poszczególnych Detalistów. Kwoty Premii będą przekazywane/wypłacane przez Usługodawcę Detalistom w imieniu Wnioskodawcy;
  9. wypłata Premii na rzecz Detalistów będzie dokumentowana notami księgowymi (uznaniowymi), wystawianymi osobno dla każdego Detalisty przez Usługodawcę, działającego w tym zakresie także w imieniu Wnioskodawcy (dalej: Nota dla Detalisty). Nota dla Detalisty będzie w szczególności zawierać następujące dane/informacje:
    1. datę wystawienia i kolejny numer,
    2. dane Spółki (jako wystawcy dokumentu) oraz Detalisty (jako odbiorcy/adresata dokumentu),
    3. Okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego Premia jest wypłacana (przy czym niniejsza informacja może być oznaczona na Nocie dla Detalisty w różny sposób, w tym poprzez/w polu: „Dotyczy”),
    4. datę wypłaty Premii na rzecz Detalisty (przy czym niniejsza informacja może być oznaczona na Nocie dla Detalisty w różny sposób, w tym – z przyczyn technicznych – w polu: „Data sprzedaży”; w każdym razie Detalista będzie jednak poinformowany, np. w przypisie do samej noty, o takim znaczeniu danego pola w ramach Noty dla Detalisty),
    5. kwotę Premii za dany Okres rozliczeniowy, z podziałem na (i) kwotę netto Premii, (ii) kwotę VAT oraz (iii) kwotę brutto Premii. Gdyby Produkty podlegające Promocji były objęte różnymi stawkami VAT, ww. wartości zostałyby wykazane z podziałem na poszczególne stawki.
      Kwota brutto Premii będzie odpowiadać kwocie przekazanej na rachunek bankowy Detalisty;
    6. adnotację, iż w związku z otrzymaniem Premii na Detaliście ciąży obowiązek odpowiedniego rozliczenia jej kwoty na gruncie VAT, w szczególności dokonania odpowiedniej korekty in minus VAT naliczonego, odliczonego przez Detalistę przy zakupie Produktów. Analogiczna informacja będzie umieszczana w regulaminie dotyczącym Promocji, akceptowanym przez Detalistę przystępującego do danej Promocji (vide etap nr 4) powyżej).
      Integralną częścią Noty dla Detalisty będzie załącznik, którym będzie raport wskazany w ramach etapu 5) powyżej, przygotowany dla danego Detalisty. Z załącznika tego będzie więc wynikać, w jaki sposób Premia za dany Okres rozliczeniowy została skalkulowana (tj. które transakcje sprzedaży Produktów zrealizowane w Okresie Promocji przez Detalistę i w jakim zakresie zostały uwzględnione przy kalkulacji Premii).
      Nota dla Detalisty będzie umieszczana i dostępna dla danego Detalisty na jego Koncie. W ramach dostępnych opcji/funkcjonalności Platformy, każdy z Detalistów będzie mógł zdefiniować domyślne przekazywanie wystawionej na jego rzecz Noty dla Detalisty na wskazany przez niego adres e-mail oraz oznaczyć domyślne potwierdzenie otrzymania ww. noty;
  10. Noty dla Detalistów będą przekazywane do Spółki.

Odnosząc się do powyższego, Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na przyjętą chronologię, wypłata Premii na rzecz Detalistów będzie miała miejsce przed wystawieniem dokumentujących je Not dla Detalistów. Mając na uwadze, że będzie mogło się zdarzyć, że kwota Premii finalnie nie zostanie skutecznie przekazana/przelana do Detalisty (np. z uwagi na błędnie podany rachunek bankowy Detalisty) i kwota Premii wróci na rachunek Usługodawcy, wówczas Nota dla Detalisty nie zostanie wystawiona. W takim przypadku, co do zasady, Usługodawca powinien zwrócić „niewykorzystaną” kwotę na rzecz Spółki. Niemniej, w celu ograniczenia ilości przelewów realizowanych między Spółką i Usługodawcą oraz uproszczenia rozliczeń z tym związanych, Wnioskodawca będzie mógł przekazać do Usługodawcy zalecenie, aby środki te nie były zwracane na rzecz Spółki, ale zostały uwzględnione/wykorzystane przez Usługodawcę przy wypłacie Premii za kolejny Okres rozliczeniowy – w takim przypadku kwoty przekazane Usługodawcy przez Spółkę na podstawie noty obciążeniowej, o której mowa wyżej w punkcie 6), będą mogły być odpowiednio niższe. Przy tym w każdym momencie, bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków, Wnioskodawca będzie uprawniony do żądania zwrotu ww. środków, a Usługodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego ich przekazania do Spółki. Powyższe wynikać będzie z faktu, że Usługodawca nie będzie mógł swobodnie dysponować kwotami przekazanymi mu przez Spółkę na wypłatę Premii, tj. wykorzystywać ich w jakimkolwiek innym celu (w tym również wypłaty Premii za inne okresy rozliczeniowe). Do momentu wypłaty Premii Detalistom to Spółka będzie bowiem pozostawać właścicielem ww. środków.

Końcowo Wnioskodawca podkreślił, że uczestnictwo Detalistów w Promocjach będzie dobrowolne i nie będzie wiązać się z nałożeniem na nich jakichkolwiek zobowiązań innych niż przedstawione powyżej (tj. o charakterze formalnym i techniczno-administracyjnymi), w szczególności mogących skutkować po stronie Spółki roszczeniami pod adresem Detalistów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia Premii w swoich rozliczeniach VAT poprzez odpowiednie obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego?
  2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 – w którym momencie Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego o kwoty wynikające z przyznanych Premii?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mając na względzie przedstawione okoliczności, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

  1. będzie uprawniony do uwzględnienia Premii w swoich rozliczeniach VAT, poprzez odpowiednie obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego;
  2. będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego z tytułu Premii w rozliczeniu za okres, w którym kwota Premii zostanie przekazana/wypłacona Detaliście, co następnie zostanie potwierdzone Notą dla Detalisty, w treści której jednoznacznie będzie wskazane, iż analogiczny obowiązek w zakresie podatku naliczonego – odliczonego przy nabyciu Produktów objętych Promocją – ciąży na Detaliście.

Ad pytanie 1)

Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w niniejszych okolicznościach:

Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami są zaś w myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje m.in. kwot: udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Jednocześnie ust. 10 pkt 1 ww. artykułu ustawy VAT stanowi, że podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zastosowanie powyższych przepisów do okoliczności będących przedmiotem niniejszego wniosku:

Zestawiając wskazane powyżej przepisy z okolicznościami opisanego zdarzenia przyszłego należy przede wszystkim stwierdzić, że: (i) Produkty to towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy VAT, (ii) zaś ich sprzedaż przez Spółkę do Dystrybutorów stanowi niewątpliwie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, należne Spółce z tego tytułu od Dystrybutorów kwoty, odpowiadające cenie (netto) Produktów, stanowią podstawę opodatkowania, od której Spółka nalicza podatek należny od tej sprzedaży, zgodnie z art. 29a ust. 1 i nast. ustawy VAT.

Natomiast z art. 29a ust. 7 pkt 2 i ust. 10 pkt 1 ustawy VAT wynika, że kwoty wszelkich udzielonych przez podatnika opustów i obniżek cen (tj. rabatów/premii) nie podlegają wliczeniu do podstawy opodatkowania VAT, względnie – jeżeli są udzielane po dokonaniu sprzedaży – obniżają one podstawę opodatkowania VAT u podatnika udzielającego takiego rabatu/premii.

Na gruncie powyższej regulacji powstaje pytanie, czy za upusty i obniżki cen obniżające podstawę opodatkowania mogą być uznane rabaty/premie, które są przyznawane przez podatnika nie bezpośredniemu nabywcy jego towarów, lecz także kolejnemu (lub jeszcze dalszemu) nabywcy tych towarów w łańcuchu następujących po sobie dostaw.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przepisy powinny znaleźć zastosowanie zarówno do sytuacji, gdy rabat/premia udzielany jest przez podatnika bezpośredniemu nabywcy towarów, jak i w przypadku, gdy jest on udzielany kolejnemu (lub jeszcze dalszemu) nabywcy tych towarów w łańcuchu następujących po sobie dostaw. Przepisy ustawy VAT, w tym przede wszystkim art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy VAT, nie wskazują bowiem, iż do obniżenia podstawy opodatkowania dochodzi na skutek udzielenia rabatu (opustu lub obniżki ceny) wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy to bezpośredniego nabywcy towarów od podatnika. Ergo, ograniczenie zakresu zastosowania ww. przepisu tylko do takich sytuacji byłoby sprzeczne z jego literalnym brzmieniem (wykładnią językową). Ponadto byłoby również nie do pogodzenia z ogólnymi regułami VAT, w szczególności zasadą proporcjonalności.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustawy VAT, w tym te dotyczące obniżania podstawy opodatkowania, powinny być interpretowane m.in. w świetle zasady proporcjonalności. Zgodnie z niniejszą zasadą kwota VAT powinna być obliczana na podstawie ostatecznej kwoty wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika, a także powinna być proporcjonalnie obniżona w przypadku, gdy obniżeniu ulega kwota tego wynagrodzenia. Również zgodnie z podstawową dla systemu VAT zasadą neutralności opodatkowania, obciążenie podatkowe z tytułu VAT powinno dotyczyć jedynie ostatecznego konsumenta towaru lub usługi, zaś podatnik VAT nie powinien ponosić faktycznego ciężaru tego podatku, o ile nie dochodzi do konsumpcji przez ten podmiot towarów/usług.

Znaczenie tych zasad było wielokrotnie podkreślane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), m.in. w sprawach analogicznych do sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Szczególnie znaczący jest tu wyrok w sprawie C-317/94 pomiędzy Elida Gibbs Ltd a Commissioners of Customs and Excise, w którym TSUE stwierdził, iż m.in. „(...) producent, który zrefundował wartość kuponu zniżkowego detaliście lub wartość kuponu uprawniającego do zwrotu gotówki klientowi końcowemu, otrzymuje, po zakończeniu transakcji, kwotę odpowiadającą cenie sprzedaży zapłaconej przez hurtowników lub detalistów za jego towary, pomniejszoną o wartość przedmiotowych kuponów. Nie byłoby zatem zgodne z dyrektywą, gdyby podstawa opodatkowania użyta do obliczenia podatku należnego od producenta jako podatnika, przekraczała kwotę ostatecznie przez niego otrzymaną. Gdyby bowiem tak było, zasada neutralności VAT w stosunku do podatników, do których należy przecież także producent, nie byłaby spełniona” (...). W celu zapewnienia realizacji zasady neutralności należy, obliczając podstawę opodatkowania dla celów VAT, uwzględnić sytuacje, w których podatnik, nie pozostając w stosunkach umownych z konsumentem końcowym, ale będąc pierwszym ogniwem łańcucha transakcji kończącego się na tym konsumencie, udziela takiemu konsumentowi zniżki za pośrednictwem detalistów lub poprzez bezpośredni zwrot wartości kuponów. W przeciwnym razie, organy podatkowe otrzymałyby z tytułu VAT kwotę większą niż rzeczywiście zapłacona przez konsumenta ostatecznego, kosztem podatnika (...)”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do obniżenia o wysokość udzielonych Detalistom Premii podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu sprzedaży Produktów.

Premie będą bowiem stanowiły w swej istocie rabat/bonus, który Spółka przyzna Detalistom z tytułu sprzedaży przez nich Produktów z oferty Spółki na zasadach określonych w warunkach Promocji. W rezultacie, koszty poniesione przez Detalistów na zakup Produktów będą efektywnie niższe o wartość otrzymanych przez nich Premii.

Okoliczność, iż Premie nie będą udzielane Dystrybutorom, a więc podmiotom, na rzecz których nastąpi bezpośrednio sprzedaż Produktów przez Spółkę, a dopiero kolejnym podmiotom w łańcuchu dostawy Produktów Spółki (tu: Detalistom) nabywającym Produkty od Dystrybutorów w świetle przytoczonych wyżej przepisów o VAT, w szczególności zaś art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy VAT, jawi się jako irrelewantna z podatkowego punktu widzenia. Przesądzająca jest bowiem okoliczność, iż poprzez wypłatę Premii na rzecz Detalistów dojdzie do obniżenia kwoty wynagrodzenia, które uzyskiwane jest przez Spółkę z tytułu sprzedaży Produktów.

Za prawem Spółki do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT naliczonego, o których mowa powyżej przemawia także okoliczność, iż Detaliści (poza Detalistami, których sprzedaż jest zwolniona z VAT i którym w konsekwencji w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie Produktów) będą mieli obowiązek obniżyć podstawę opodatkowania i VAT naliczony w kwotach odpowiadających otrzymanej Premii, zgodnie z odpowiednim zastrzeżeniem umieszczanym na Nocie dla Detalisty. Spowoduje to, że transakcja ta będzie neutralna z punktu widzenia budżetu Państwa.

Na powyższe konkluzje nie wpływa proces obsługi Promocji, tj. w szczególności fakt, że środki pieniężne na wypłatę Premii będą przekazywane za pośrednictwem Usługodawcy czy też okoliczność, że to Usługodawca będzie wystawiał faktycznie Noty dla Detalistów. Wszystkie te funkcje/czynności będą bowiem realizowane przez Usługodawcę na zlecenie Spółki dystrybucyjnej, która z kolei będzie je realizować na zlecenie Wnioskodawcy. Okoliczności te są irrelewantne z punktu widzenia właściwego ujęcia kwot Premii do celów VAT, zaprezentowanego powyżej.

Prawidłowy sposób dokumentowania Premii do celów VAT:

W dalszej kolejności należy zauważyć, iż, co do zasady, opusty i obniżki cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy VAT, powinny być dokumentowane za pomocą faktur korygujących in minus (art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy VAT).

Ww. przepisy, co wynika z ich brzmienia oraz zasad VAT, mogą mieć jednak zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy opust/obniżka ceny udzielana jest podmiotowi, na rzecz którego, po pierwsze, podatnik sprzedał bezpośrednio towar lub usługę (tj. bezpośredniemu nabywcy), po drugie – podatnik wystawił na rzecz tego podmiotu fakturę pierwotnie dokumentującą tą sprzedaż (faktura korygująca zawsze musi bowiem referować do faktury pierwotnej). Krąg sytuacji, w których przepisy te mają zastosowanie, jest zatem istotnie węższy niż krąg sytuacji objętych art. 29a ust. 10 ustawy VAT. Ponadto mają one charakter materialno-techniczny i podporządkowany względem art. 29a ust. 10 ustawy VAT. W rezultacie, przez pryzmat tych przepisów nie może być definiowany sam zakres zastosowania art. 29a ust. 10 ustawy VAT, w tym jego pkt 1, a jedynie konsekwencje zastosowania tego przepisu. Innymi słowy, fakt, iż w danym przypadku nie ma podstaw prawnych do wystawienia faktury korygującej, a co za tym idzie uzyskania potwierdzenia jej otrzymania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy VAT, nie wyklucza możliwości zastosowania art. 29a ust. 10 ustawy VAT.

Z uwagi na fakt, że Spółka sprzedaje swoje Produkty bezpośrednio Dystrybutorom, to na ich rzecz wystawia faktury dokumentujące sprzedaż tychże Produktów. To jednak nie Dystrybutorzy będą otrzymywać od Spółki Premie, o których mowa w niniejszym wniosku. Stąd udzielenie Premii nie będzie mogło być dokumentowane przez Spółkę fakturami korygującymi do faktur wystawionych na rzecz Dystrybutorów. Jednocześnie, Spółka nie wystawia faktur dokumentujących sprzedaż Produktów na rzecz Detalistów (faktury te są bowiem wystawiane przez Dystrybutorów), w konsekwencji też Spółka nie będzie mogła dokumentować udzielonych Premii fakturami korygującymi wystawianymi na rzecz Detalistów.

W świetle powyższych uwag, w niniejszych okolicznościach, to Noty dla Detalisty (wystawiane przez Usługodawcę w imieniu Wnioskodawcy) będą wyznaczały prawidłowy sposób udokumentowania przyznanej Premii i będą stanowiły podstawę do obniżenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania i VAT należnego w kwotach na nich wyrażonych. Należy w tym zakresie zwrócić uwagę, że informacje umieszczane każdorazowo na Notach dla Detalisty będą określały wartość Premii z podziałem na kwoty netto i VAT. Co więcej, na dokumentach tych będzie umieszczana jednoznaczna informacja, wskazująca na prawidłowy sposób ich ujęcia w rozliczeniach VAT Detalistów (wskazująca na konieczność obniżenia przez nich kwoty odliczonego VAT). Jakkolwiek brak jest przepisów nakazujących umieszczanie tego rodzaju informacji, to ich uwzględnienie na Notach dla Detalisty jest wyrazem dążenia Spółki do zagwarantowania, aby Detaliści rozliczali Premie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

W konsekwencji, należy uznać, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT z tytułu udzielenia Premii, powstanie po stronie Spółki niezależnie od/pomimo braku wystawienia przez Spółkę faktury korygującej i uzyskania potwierdzenia otrzymania tej faktury przez Detalistów, a prawidłowym sposobem udokumentowania faktu ich udzielenia, rodzącym analogiczne co faktura korygująca skutki w VAT, będzie Nota dla Detalisty.

Stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych:

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z dnia 13 stycznia 2010 r. (sygn. akt I FSK 600/09) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż: „(...) podatnik zmniejsza obrót nie tylko o kwoty rabatów udzielonych swoim bezpośrednim kontrahentom, lecz także kolejnym w łańcuchu obrotu odbiorcom jego towaru, o ile fakt udzielenia takiego rabatu znajduje stosowne udokumentowanie, które w takim przypadku nie mogąc przybrać formy faktury korygującej, może przybrać inną dopuszczalną prawnie formę dokumentacyjną, np. noty księgowej (...)”.

Wnioskodawca podkreślił, że jego stanowisko znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych wydanych w analogicznych stanach faktycznych. Tytułem przykładu można wskazać:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) z 26 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.446.2017.1.KR), z której wynika, że:
    „W opisanej sprawie w przypadku otrzymania przez Detalistów bezpośrednio od Wnioskodawcy zwrotu części ceny zakupionych towarów, dla Detalistów nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny tych towarów. W tej sytuacji podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży nie będzie hurtownia (Hurtownicy), która otrzyma od Detalistów cenę należną w pełnej wysokości, ale Wnioskodawca, który dokona sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzieli rabatu. Zatem u Wnioskodawcy nastąpi obniżenie podstawy opodatkowania.
    W związku z tym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT. W takim kształcie sprawy udzielany rabat pośredni stanie się opustem – obniżką (rabatem), o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług”;
  • interpretację indywidualną DKIS z dnia 10 marca 2017 r. (sygn. 0461-ITPP1.4512. 23.2017.1.MN), w której organ stwierdził, iż:
    „(…) w przypadku udzielania zniżki podmiotowi niebędącemu bezpośrednim nabywcą towarów/usług, sprzedawca powinien obniżyć obrót z tytułu sprzedaży. Przy czym zaznaczyć należy, że rzeczywisty obrót gospodarczy winien mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji. Do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie dokonanych transakcji. Podmiot udzielający rabatu powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o udzielonym rabacie na rzecz finalnego odbiorcy. Posiadanie takich dokumentów jest warunkiem potwierdzającym prawo do obniżenia podatku należnego po stronie udzielającego rabat. (...) przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie, którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota uznaniowa. W konsekwencji, wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu (...)”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej (dalej: DIS) w Katowicach z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. 2461-IBPP1.4512.707.2016.1.BM), w której wskazano, że: „(...) rabat wypłacany aptekom będzie obniżał kwotę należną Wnioskodawcy, zatem obniżenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie zarówno w wysokości podstawy opodatkowania jak i kwocie podatku należnego. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedawane towary, która jest kwotą brutto, zatem i kwota rabatu winna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie podzielić na kwotę podstawy opodatkowania i kwotę podatku VAT należnego”;
  • interpretację indywidualną z dnia 4 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPP2/443-631/14/EB), w której DIS w Bydgoszczy potwierdził, że:
    „(...) nie dokonując zbycia towarów na rzecz klientów detalicznych Spółka nie może skorygować wystawionej na ich rzecz faktury, gdyż takowej po prostu nie było. Jak wynika z powyższego, wypłacane przez Spółkę premie/bonusy nie powinny być dokumentowane fakturą, czy fakturą korygującą. Tym samym Spółka będzie miała prawo udokumentować udzielenie premii bonusów notą księgową (...)”;
  • interpretację indywidualną DIS w Warszawie z 17 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPP2/443-87/14-4/DG), z której wynika, że:
    „(...) wystawienie faktury korygującej jest możliwe wyłącznie w sytuacji udzielenia rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług (...) przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak żadne przepisy nie wskazują, że nie może nim być np. nota. Wobec tego tut. Organ stwierdza, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca zarówno w okresie do końca 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r. nie jest zobowiązany wystawiać faktury korygującej na rzecz Sprzedawcy, a udzielony rabat pośredni może udokumentować np. notą księgową (...)”.

Reasumując, Premie udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Detalistów, udokumentowane Notami dla Detalisty, będą stanowiły obniżkę ceny, o której mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy VAT. Wobec powyższego Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego uwzględnienia Premii w swoich rozliczeniach poprzez stosowne obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego z tytułu sprzedaży Produktów.

Ad pytanie 2)

W ustawie VAT brak jest przepisów wskazujących moment/okres rozliczeniowy, w którym Spółka powinna uwzględnić skutki udzielenia Premii, w postaci obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego.

Jedynym przepisem ustawy VAT, który odnosi się do kwestii momentu obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielenia opustu/obniżenia ceny po dokonaniu sprzedaży, jest wspomniany już art. 29a ust. 13 ustawy VAT. Jak jednakże wykazano wcześniej, w rozpatrywanym przypadku powołany przepis nie będzie mieć zastosowania, bowiem procedura w nim opisana została przewidziana jedynie dla sytuacji, w których dochodzi do wystawienia faktur korygujących, które w zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku nie będą mogły być wystawiane.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dla obniżenia podstawy opodatkowania (i kwoty VAT należnego) zasadnicze znaczenie będzie mieć moment udzielenia Premii, który powinien być tu utożsamiany z momentem wypłaty Premii przez Usługodawcę działającego w imieniu Wnioskodawcy (ze środków otrzymanych wcześniej od Spółki), na rzecz Detalistów. W tym momencie materializują się bowiem skutki Premii, tj. wywiera ona rzeczywiste i ostateczne konsekwencje gospodarcze/ekonomiczne, zarówno po stronie Spółki, jak i Detalisty.

Na moment obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego nie powinien mieć natomiast wpływu moment wypłaty środków pieniężnych przez Spółkę na rzecz Usługodawcy. Moment ten nie wywiera bowiem jakichkolwiek skutków w relacji z Detalistami, a tylko w odniesieniu do tej relacji skutki związane z wypłatą Premii mogą być rozpatrywane. Czynność ta ma jedynie charakter techniczny i ma dopiero umożliwić Usługodawcy wypłatę Premii na rzecz Detalistów.

Ponadto, z tej perspektywy za irrelewantny powinien zostać również uznany moment wystawienia Noty dla Detalisty, jak i tym bardziej/wcześniej zbiorczej noty obciążeniowej, przygotowywanych przez Usługodawcę. Dokumenty te mają bowiem charakter wtórny wobec samego faktu wypłaty Premii, który to moment powinien determinować moment uwzględniania skutków podatkowych wynikających z wypłaty Premii.

Stanowisko organów podatkowych:

Wnioskodawca podkreślił, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych wydanych w analogicznych stanach faktycznych. Tytułem przykładu można wskazać:

  • interpretację indywidualną z dnia 16 stycznia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.594. 2017.1.KM), w której DKIS wskazał, że:
    „Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Spółkę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli dokonania płatności na rzecz Klienta Pośredniego.
    Mając powyższe na względzie Spółka winna obniżyć podatek należny i podstawę opodatkowania wykazywane z tytułu dostaw Produktów w momencie faktycznej wypłaty udzielonego rabatu na rzecz Klienta Pośredniego”.
  • interpretację indywidualną DKIS z dnia 10 marca 2017 r. (sygn. 0461-ITPP1.4512.23. 2017.1.MN), w której uznano, że:
    „(...) Spółka będzie uprawniona do odpowiedniego obniżenia (o wartość rabatu udzielonego aptece) podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów Spółki, za okres rozliczeniowy, w którym faktycznie zostanie udzielony rabat – nastąpi wypłata bonusu pieniężnego, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową (...)”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego z tytułu przyznania Premii będzie jej przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym kwota Premii zostanie wypłacona Detaliście przez Usługodawcę ze środków przekazanych przez Spółkę, tj. Premia zostanie Detaliście faktycznie udzielona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Z uwagi na powyższe unormowania, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 347 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Wskazać należy, że podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne/rabaty nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych/rabatów nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne/rabaty zostały wypłacone, tzn. czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonaniem dodatkowych czynności, czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W praktyce występują również sytuacje, w których w zamian za udzielenie premii/rabatu ma miejsce świadczenie innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, bądź zobowiązanie się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premie, czy zobowiązanie się do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta itp. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna/rabat związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię/rabat, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady, ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia „premia pieniężna” czy też „rabat”. Zatem celem dokonania prawidłowej kwalifikacji premii pieniężnych (bonusów pieniężnych, rabatów) w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji i sprzedaży napojów. Transakcje realizowane przez Spółkę w ramach ww. działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Produkty, są przez Spółkę dystrybuowane na rynku polskim w szczególności w ramach następującego schematu:

  1. Wnioskodawca sprzedaje Produkty do Dystrybutorów (mogą występować sytuacje, w których w łańcuchu dystrybucji uczestniczy więcej niż jeden Dystrybutor), z którymi ma zawarte umowy dystrybucyjne, a następnie
  2. Dystrybutorzy sprzedają Produkty do Detalistów, którzy sprzedają je z kolei finalnym konsumentom.

Sprzedaż Produktów przez Spółkę w każdym przypadku stanowi dostawę towarów, która jest opodatkowana według właściwej stawki VAT i dokumentowana za pomocą faktur wystawianych na Dystrybutorów, z wykazaną kwotą VAT. Z kolei Dystrybutorzy, którzy są czynnymi podatnikami VAT – z tytułu odsprzedaży Produktów – wystawiają faktury na rzecz Detalistów (lub, ewentualnie, na rzecz kolejnych Dystrybutorów). Jednocześnie Dystrybutorom oraz, odpowiednio, Detalistom (którzy są czynnymi podatnikami VAT) przysługuje na zasadach ogólnych prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie Produktów.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka inicjuje szereg działań o charakterze marketingowym, których celem jest wsparcie/zintensyfikowanie sprzedaży Produktów i zwiększenie jej przychodów z tytułu ich sprzedaży. Działania te są w szczególności nakierowane na zachęcanie Detalistów do zwiększania/utrzymywania wolumenu sprzedaży Produktów nabywanych od Dystrybutorów.

Wnioskodawca jest członkiem grupy kapitałowej. Zgodnie z podziałem funkcji w ramach Grupy kompleksowa obsługa procesów sprzedaży i dystrybucji Produktów oraz ich marketingu (w tym akcji promocyjnych) zapewniana jest na zlecenie i na rzecz Spółki przez wyspecjalizowany podmiot, również należący do Grupy – Spółkę dystrybucyjną, która świadczy ww. usługi w zamian za ustalone wynagrodzenie należne od Wnioskodawcy, dokumentując je za pomocą faktur wystawianych na Spółkę.

Jednym z działań marketingowych nakierowanych na wsparcie sprzedaży Produktów mają być Promocje, w ramach których Spółka będzie wypłacała na rzecz Detalistów określone kwoty. Kwoty te będą przekazywane Detalistom, a więc podmiotom, z którymi Wnioskodawcy nie łączą umowy na dostawy Produktów, tytułem bonusów/premii pieniężnych/rabatów (Premii).

Zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi dotyczącymi Promocji, w ich obsługę oraz wypłatę Premii nie będą zaangażowani Dystrybutorzy. W rezultacie, rozliczenia z tego tytułu nie będą w jakikolwiek sposób wpływały na cenę Produktów sprzedanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów.

Z uwagi na powyższe oraz (i) dużą ilość Detalistów, którzy będą mogli przystępować do Promocji, (ii) konieczność zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi Promocji i wypłat Premii oraz (iii) wymaganą w związku z tym informatyzację (automatyzację) procesów, podjęta została decyzja o nawiązaniu współpracy z podmiotem trzecim – Usługodawcą. Współpraca ta będzie się odbywać na podstawie Umowy o współpracy, która połączyła już Spółkę dystrybucyjną oraz Usługodawcę. Do Umowy o współpracy, w celu ułatwienia przebiegu współpracy oraz zwiększenia jej efektywności, przystąpił w charakterze strony również Wnioskodawca, a także podmioty należące do grupy Usługodawcy. Podział funkcji między podmiotami z danej grupy oraz wynikające stąd rozliczenia są/będą dokonywane w ramach wewnętrznych ustaleń między tymi podmiotami.

Zgodnie z założeniami Umowy o współpracy, Usługodawca zobowiązany został do:

  • przygotowania i wdrożenia Platformy – narzędzia informatycznego, które umożliwi obsługę Promocji (w tym wypłatę Premii do Detalistów);
  • zapewnienia – przy wykorzystaniu Platformy – bieżącej obsługi Promocji, w szczególności poprzez (i) obliczanie wysokości Premii należnych poszczególnym Detalistom w ramach danej Promocji oraz (ii) przekazywanie poszczególnym Detalistom środków pieniężnych tytułem Premii.

W zamian za ww. usługi Usługodawcy należne będzie od Spółki dystrybucyjnej określone wynagrodzenie, wypłacane na podstawie faktur wystawianych przez Usługodawcę na jej rzecz. Z uwagi na charakter ww. usług (administracyjne, techniczne, IT i pokrewne), są/będą one opodatkowane VAT, według podstawowej stawki.

Platforma będzie w szczególności pełnić funkcję środka komunikacji z Detalistami, za pośrednictwem którego:

  • możliwe będzie określenie warunków danej Promocji i ich komunikowanie Detalistom;
  • Detaliści – będą mogli deklarować (ogólnie) wolę udziału w Promocjach, akceptować warunki poszczególnych Promocji i zgłaszać swój udział/przystąpienie do danej Promocji (oraz określać zakres/ramy tego uczestnictwa, w szczególności poprzez wskazanie punktów sprzedaży biorących udział w Promocji); następnie
  • będą zbierane dane służące do określenia wysokości Premii należnej danemu Detaliście w ramach danej Promocji (pochodzące z punktów sprzedaży Detalistów) i na ich podstawie będzie określana wysokość Premii należnej danemu Detaliście za dany okres rozliczeniowy;
  • Detaliści będą otrzymywać odpowiednią notę księgową (uznaniową) potwierdzającą wypłatę Premii.

Funkcjonalność Platformy umożliwiać będzie automatyczną komunikację z Urządzeniami rejestrującymi Detalistów, tj. kasami rejestrującymi (fiskalnymi) zainstalowanymi w punktach sprzedaży prowadzonych przez Detalistów. Dzięki temu, dane dotyczące sprzedaży Produktów przez Detalistów (na podstawie których każdorazowo określana będzie wysokość Premii należnej danemu Detaliście) będą automatycznie przekazywane na Platformę, co z kolei umożliwi automatyczną kalkulację Premii należnej danemu Detaliście za dany okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym określane przez Spółkę dystrybucyjną – w relacji z Usługodawcą – parametry Promocji będą w szczególności obejmować: nazwę oraz typ promocji, Okres Promocji, rodzaje Produktów objętych Promocją, rekomendowaną maksymalną Cenę Produktu objętego Promocją – sprzedaż przez Detalistę Produktu w Okresie Promocji za cenę nie wyższą (tj. równą lub niższą) od Ceny skutkować będzie uwzględnieniem tej sprzedaży w kalkulacji Premii, wysokość Premii, tj. jednostkowo określoną kwotę (per sztuka Produktu), którą może uzyskać Detalista w ramach Promocji.

W zależności od typu Promocji jej warunki mogą również/dodatkowo przewidywać, że Premia będzie należna Detaliście, jeśli w ramach jednej transakcji Detalista sprzeda klientowi końcowemu określony „Zestaw” Produktów, „PromoSztukę” lub „PromoSztukę z produktem promocyjnym”. Możliwe będą również Promocje typu „Procentowa”.

W celu maksymalnego uproszczenia procesu przystępowania i uczestniczenia przez Detalistów w Promocjach, funkcjonalność Platformy będzie umożliwiać wprowadzanie parametrów Promocji, bezpośrednio na Urządzeniach Detalistów. Przykładowo, jeśli Detalista podejmie decyzję o przystąpieniu do danej Promocji, będzie mógł zaimportować parametry tej Promocji na swoje Urządzenia poprzez wybranie przez Detalistę odpowiedniej opcji w jego Koncie.

W trakcie trwania Promocji Detalista będzie mógł zmieniać cenę Produktu, co może skutkować sytuacją, w której część takich Produktów sprzedanych w Okresie Promocji będzie uprawniać Detalistę do Premii, a część – nie. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie będzie, aby cena danego Produktu na Urządzeniach znajdujących się w jednym punkcie sprzedaży należącym do Detalisty była w tym samym czasie taka sama (dla wszystkich klientów).

Po zakończeniu Promocji (z chwilą upływu Okresu Promocji) cena danego Produktu na Urządzeniach Detalisty wróci do ustawienia początkowego (sprzed Promocji).

W ramach organizacji/przeprowadzania Promocji będzie można wyróżnić następujące etapy:

  1. po stwierdzeniu przez Usługodawcę, że Detalista spełnia warunki pozwalające mu (potencjalnie) na udział w Promocjach, Usługodawca nada Detaliście status użytkownika Platformy – zawrze z nim Umowę ramową, która będzie mieć charakter typowo techniczno-administracyjny i nie będzie przewidywać w tym zakresie wynagrodzenia dla którejkolwiek ze stron;
  2. na podstawie/w następstwie zawarcia Umowy ramowej Urządzenia/-e Detalisty będzie rejestrowane na Platformie, a dla Detalisty będzie utworzone indywidualne Konto (WebPanel). Informacja o dołączeniu Detalisty do Platformy będzie udostępniana organizatorowi Promocji (tj. Spółce dystrybucyjnej, działającej w tym zakresie na zlecenie Wnioskodawcy) oraz Wnioskodawcy – w interfejsie Platformy, w Portalu Producenta;
  3. parametry danej Promocji będą definiowane na Portalu Producenta. Równocześnie na Platformie będzie umieszczany regulamin Promocji oraz ewentualnie inne związane z nią materiały, np. materiały promocyjne. W parametrach Promocji będzie m.in. określana docelowa grupa Detalistów, dla których dana Promocja będzie widoczna na ich Koncie i którzy w związku z tym będą mogli wziąć w niej udział);
  4. od momentu opublikowania Promocji oraz w dowolnym momencie jej trwania Detalista będzie mógł przystąpić do Promocji, wyrażając zgodę poprzez Konto. Będzie mógł również automatycznie zaimportować parametry Promocji do jego Urządzeń;
  5. Urządzenia cyklicznie będą przesyłać informacje o sprzedaży Produktów objętych Promocjami do tzw. systemu centralnego Platformy obsługiwanego przez Usługodawcę. Dane te (odzwierciedlające dane zarejestrowane na paragonach wydrukowanych przez dane Urządzenie) będą odpowiednio filtrowane, stanowiąc podstawę do ustalenia Premii należnej za dany okres danemu Detaliście (zgodnie z zasadą: jeden raport dla jednego Detalisty za jeden Okres rozliczeniowy). Dane te będą przygotowywane za ustalone Okresy rozliczeniowe;
  6. na podstawie powyższych danych, Usługodawca będzie przygotowywał notę księgową (obciążeniową) i przesyłał ją do Spółki dystrybucyjnej, która po weryfikacji zawartych w niej danych przekaże ją Wnioskodawcy (do realizacji). Do noty tej dołączany będzie raport, z którego będzie więc wynikać, jaką łącznie kwotę tytułem Premii Wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić na rzecz wszystkich Detalistów za dany Okres rozliczeniowy. Kwota wynikająca z tego zbiorczego raportu będzie odpowiadała kwocie wykazanej na nocie obciążeniowej wystawionej przez Usługodawcę;
  7. w oparciu o ww. dokumenty otrzymane od Usługodawcy (nota obciążeniowa wraz ze zbiorczym raportem) na rachunek bankowy Usługodawcy z rachunku bankowego Wnioskodawcy będą przekazywane środki pieniężne w wysokości wynikającej z ww. noty obciążeniowej, które będą przeznaczone na wypłatę Premii dla Detalistów;
  8. Usługodawca będzie generował polecenia przelewu, w ramach których Premie będą przekazywane z rachunku bankowego Usługodawcy na rachunki bankowe poszczególnych Detalistów. Kwoty Premii będą przekazywane/wypłacane przez Usługodawcę Detalistom w imieniu Wnioskodawcy;
  9. wypłata Premii na rzecz Detalistów będzie dokumentowana uznaniowymi Notami dla Detalisty, wystawianymi osobno dla każdego Detalisty przez Usługodawcę, działającego w tym zakresie także w imieniu Wnioskodawcy. Nota dla Detalisty będzie w szczególności zawierać następujące dane/informacje:
    • datę wystawienia i kolejny numer,
    • dane Spółki (jako wystawcy) oraz Detalisty (jako odbiorcy/adresata dokumentu),
    • Okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego Premia jest wypłacana,
    • datę wypłaty Premii na rzecz Detalisty,
    • kwotę Premii za dany Okres rozliczeniowy, z podziałem na (i) kwotę netto Premii, (ii) kwotę VAT oraz (iii) kwotę brutto Premii. Gdyby Produkty podlegające Promocji były objęte różnymi stawkami VAT, ww. wartości zostałyby wykazane z podziałem na poszczególne stawki. Kwota brutto Premii będzie odpowiadać kwocie przekazanej na rachunek bankowy Detalisty;
    • adnotację, że w związku z otrzymaniem Premii na Detaliście ciąży obowiązek odpowiedniego rozliczenia jej kwoty na gruncie VAT, w szczególności dokonania odpowiedniej korekty in minus VAT naliczonego, odliczonego przez Detalistę przy zakupie Produktów. Analogiczna informacja będzie umieszczana w regulaminie dotyczącym Promocji, akceptowanym przez Detalistę przystępującego do danej Promocji. Integralną częścią Noty dla Detalisty (udostępnionej na Koncie) będzie załącznik, z którego będzie wynikać, w jaki sposób Premia za dany Okres rozliczeniowy została skalkulowana. Noty dla Detalistów będą przekazywane do Spółki.

Z uwagi na przyjętą chronologię, wypłata Premii na rzecz Detalistów będzie miała miejsce przed wystawieniem dokumentujących je Not dla Detalistów. Mając na uwadze, że będzie mogło się zdarzyć, że kwota Premii finalnie nie zostanie skutecznie przekazana/przelana do Detalisty (np. z uwagi na błędnie podany rachunek bankowy Detalisty) i kwota Premii wróci na rachunek Usługodawcy, wówczas Nota dla Detalisty nie zostanie wystawiona. W takim przypadku, co do zasady, Usługodawca powinien zwrócić „niewykorzystaną” kwotę na rzecz Spółki. Niemniej, w celu ograniczenia ilości przelewów realizowanych między Spółką i Usługodawcą oraz uproszczenia rozliczeń z tym związanych, Wnioskodawca będzie mógł przekazać do Usługodawcy zalecenie, aby środki te nie były zwracane na rzecz Spółki, ale zostały uwzględnione/wykorzystane przez Usługodawcę przy wypłacie Premii za kolejny Okres rozliczeniowy – w takim przypadku kwoty przekazane Usługodawcy przez Spółkę na podstawie noty obciążeniowej, będą mogły być odpowiednio niższe. Przy tym w każdym momencie, bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków, Wnioskodawca będzie uprawniony do żądania zwrotu ww. środków, a Usługodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego ich przekazania do Spółki. Powyższe wynikać będzie z faktu, że Usługodawca nie będzie mógł swobodnie dysponować kwotami przekazanymi mu przez Spółkę na wypłatę Premii, tj. wykorzystywać ich w jakimkolwiek innym celu (w tym również wypłaty Premii za inne okresy rozliczeniowe). Do momentu wypłaty Premii Detalistom to Spółka będzie bowiem pozostawać właścicielem ww. środków.

Uczestnictwo Detalistów w Promocjach będzie dobrowolne i nie będzie wiązać się z nałożeniem na nich jakichkolwiek zobowiązań innych niż przedstawione powyżej (tj. o charakterze formalnym i techniczno-administracyjnymi), w szczególności mogących skutkować po stronie Spółki roszczeniami pod adresem Detalistów.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia Premii w swoich rozliczeniach VAT poprzez odpowiednie obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Jak już wcześniej wspomniano, przepisy ustawy nie definiują pojęcia „rabat”, „opust”, czy „premia” zatem, pojęcia te należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. I tak, zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r.), „rabat” to „zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów”. Natomiast definicję „premii” określono jako „nagrodę za coś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagradzaną”.

Zatem, rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi. Podobnie definiowany jest „opust” jako zniżka ceny kupna przyznawana przy zakupach hurtowych. Skutkiem udzielania rabatów i opustów są w rozpatrywanej sprawie Premie dla Detalistów.

W świetle powołanej wyżej definicji „rabatu”, „opustu” czy „premii” należy uznać, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z pomniejszeniem, czyli odstępstwem od ustalonej ceny towarów przez Wnioskodawcę, który co prawda nie sprzedaje bezpośrednio towarów na rzecz Detalistów, ale na podstawie odpowiednich indywidualnych ustaleń udziela im opustu w formie przyznawanych Premii. Powoduje to w istocie zwrot części ceny towarów.

W przypadku, kiedy dany Detalista, któremu Wnioskodawca przyzna Premię, otrzyma zwrot części ceny zakupionego towaru, wówczas dla Wnioskodawcy i dla Detalisty nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny towaru. Takie obniżenie ceny nie dotyczy bezpośrednich kontrahentów – Dystrybutorów (którzy zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi dotyczącymi Promocji, nie będą zaangażowani w obsługę oraz wypłatę Premii), od których Detaliści nabywają towary. Podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego jest w tym przypadku Wnioskodawca, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił rabatu w formie wypłaty Premii.

Zatem otrzymywane przez Detalistów Premie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży Produktów Wnioskodawcy, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym (Detaliści nie świadczą na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług), stanowią rabat pośredni.

W treści wniosku wskazano bowiem, że udzielenie biorącemu udział w Promocji Detaliście Premii (tytułem bonusów/premii pieniężnych/rabatów) uzależnione będzie tylko od wielkości sprzedaży Produktów Wnioskodawcy i nie będzie uzależnione od świadczenia jakichkolwiek dodatkowych usług (świadczeń na rzecz Wnioskodawcy) – uczestnictwo Detalistów w Promocjach będzie dobrowolne i nie będzie wiązać się z nałożeniem na nich jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności mogących skutkować po stronie Spółki roszczeniami pod adresem Detalistów. Zatem nie dojdzie do świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy przez Detalistów.

Zauważyć należy, że obniżka ceny, opust (rabat, bonus) udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Natomiast, jeżeli obniżenie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie art. 106j ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy, faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

(…)

Natomiast zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z kolei art. 106j ust. 2 ustawy stwierdza, że faktura korygująca powinna zawierać:

  1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
  2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
    1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
    2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
  4. przyczynę korekty;
  5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Wystawienie faktury korygującej jest możliwe wyłącznie w sytuacji udzielenia opustu/obniżki ceny bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług. W rozpatrywanej sprawie ze względu na brak bezpośredniej transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a Detalistą udokumentowanej fakturą, faktu przyznania przez Wnioskodawcę Premii nie można potwierdzić fakturą korygującą, o której mowa w art. 106j ust. 2 ustawy.

Niemniej jednak treść art. 29a ust. 10 ustawy, wyraźnie wskazuje, że obrót zmniejsza się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
  2. wartość zwrotów towarów,
  3. zwrotu całości lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (zaliczek), jeśli do sprzedaży nie doszło,
  4. wartość zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze.

Zatem każda z tych pozycji stanowi odrębną podstawę zmniejszenia podstawy opodatkowania i każda z wymienionych wyżej czynności powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Powyższe stanowisko jest zgodne z ww. Dyrektywą 2006/112/WE Rady, która w art. 73 oraz 90 ust. 1 określa podstawę opodatkowania, przewidując uprawnienia do jej obniżenia w przypadku każdorazowego, faktycznego zmniejszenia obrotu. Przesłanką wystarczającą dla ustalenia podstawy opodatkowania jest zaistnienie samego faktu zmniejszenia obrotu, bez konieczności wykazywania go w jeden konkretny sposób. Jednocześnie przepisy ustawy jak i dyrektywy wyraźnie wskazują, że rzeczywiste kwoty rabatów mają być udokumentowane – podatnik winien przedstawić dowód rzeczywistej kwoty poniesionych kosztów.

Konstrukcja podstawy opodatkowania w ustawie, odpowiadająca w swej istocie konstrukcji określonej w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady, oparta jest na założeniu proporcjonalności VAT do ceny towarów i usług. Każda bowiem transakcja podlega podatkowi od towarów i usług obliczonemu w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi z uwzględnieniem stawki, jaka ma zastosowanie do dostawy takich towarów lub świadczenia usług.

Należy mieć na uwadze, że konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować fundamentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku.

Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, stwierdzając, że podstawą opodatkowania dla producenta jako podatnika musi być kwota odpowiadająca cenie, po jakiej sprzedał on towary hurtownikom lub detalistom, pomniejszona o wartość rabatów na podstawie których wypłacone zostało wynagrodzenie ostatecznym nabywcom towarów.

Również w sprawie C-427/98 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt omawianej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który zwróci danemu Detaliście wartość przyznanego rabatu pośredniego (w formie Premii), otrzyma po zakończeniu transakcji, kwotę odpowiadającą cenie sprzedaży, pomniejszoną o wartość ww. rabatu. Nie byłoby zatem zgodne z Dyrektywą 2006/112/WE Rady, że podstawa opodatkowania służąca do wyliczenia VAT Wnioskodawcy jako podatnika, jest wyższa niż kwota ostatecznie przez niego otrzymana. Stanowiłoby to naruszenie zasady proporcjonalności podatku.

W opisanej sprawie w przypadku otrzymania Premii przez Detalistów bezpośrednio od Wnioskodawcy – jako zwrotu części ceny zakupionych Produktów – dla Detalistów nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny tych towarów.

W tej sytuacji podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży nie będzie Dystrybutor, który otrzyma od Detalistów cenę należną w pełnej wysokości, ale Wnioskodawca, który dokona sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzieli rabatu. Zatem u Wnioskodawcy nastąpi obniżenie podstawy opodatkowania.

W związku z tym, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT. W takim kształcie sprawy udzielane Premie staną się opustem – obniżką (rabatem), o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia Premii w swoich rozliczeniach VAT poprzez odpowiednie obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego o kwoty wynikające z przyznanych Premii.

W tym miejscu należy wskazać, że rzeczywisty obrót gospodarczy winien mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji. Do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie dokonanych transakcji. Wnioskodawca udzielający Premii (bonusu) powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o udzielonym rabacie na rzecz finalnego odbiorcy – w tym przypadku Detalistów. Posiadanie takich dokumentów jest warunkiem potwierdzającym prawo do obniżenia podatku należnego po stronie sprzedawcy.

Jeżeli rabat (bonus) został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

Należy wskazać, że noty lub inne dokumenty nie są dokumentami uregulowanymi w przepisach dotyczących podatku VAT, tj. w ustawie o podatku od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Premie (rabaty) udzielone przez Wnioskodawcę zostaną udokumentowane notami księgowymi wystawionymi osobno dla każdego Detalisty przez Usługodawcę, działającego w tym zakresie w imieniu Spółki. Noty dla Detalistów będą również przekazywane Spółce. Skoro Wnioskodawca udziela Premii (rabatu) obniżając tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej przez niego sprzedaży to będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Detalistom rabatu.

Zatem Spółka nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem udzielenia Premii danemu Detaliście, udokumentowanej wystawioną przez Usługodawcę notą na tego Detalistę.

Z opisu sprawy wynika m.in, że Noty dla Detalistów będą zawierać następujące elementy:

  • datę wystawienia i kolejny numer,
  • dane Spółki (jako wystawcy) oraz Detalisty (jako odbiorcy/adresata dokumentu),
  • Okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego Premia jest wypłacana,
  • datę wypłaty Premii na rzecz Detalisty,
  • kwotę Premii za dany Okres rozliczeniowy, z podziałem na (i) kwotę netto Premii, (ii) kwotę VAT oraz (iii) kwotę brutto Premii. Gdyby Produkty podlegające Promocji były objęte różnymi stawkami VAT, ww. wartości zostałyby wykazane z podziałem na poszczególne stawki. Kwota brutto Premii będzie odpowiadać kwocie przekazanej na rachunek bankowy Detalisty;
  • adnotację, że w związku z otrzymaniem Premii na Detaliście ciąży obowiązek odpowiedniego rozliczenia jej kwoty na gruncie VAT, w szczególności dokonania odpowiedniej korekty in minus VAT naliczonego, odliczonego przez Detalistę przy zakupie Produktów. Analogiczna informacja będzie umieszczana w regulaminie dotyczącym Promocji, akceptowanym przez Detalistę przystępującego do danej Promocji. Integralną częścią Noty dla Detalisty (udostępnionej na Koncie) będzie załącznik, z którego będzie wynikać, w jaki sposób Premia za dany Okres rozliczeniowy została skalkulowana. Noty dla Detalistów będą przekazywane do Spółki.

Zatem Wnioskodawca będzie posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania Detaliście należnego rabatu w formie Premii.

W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie Premii nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca powinien obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym Premia została faktycznie udzielona. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanej Premii dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu (Premii).

Samo wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie Premii nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia Premii dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Detalistów.

W rozpatrywanej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, „dla obniżenia podstawy opodatkowania (i kwoty VAT należnego) zasadnicze znaczenie będzie mieć moment udzielenia Premii, który powinien być tu utożsamiany z momentem wypłaty Premii przez Usługodawcę działającego w imieniu Wnioskodawcy (ze środków otrzymanych wcześniej od Spółki), na rzecz Detalistów. W tym momencie materializują się bowiem skutki Premii, tj. wywiera ona rzeczywiste i ostateczne konsekwencje gospodarcze/ekonomiczne, zarówno po stronie Spółki, jak i Detalisty”.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego o kwoty wynikające z przyznanych Premii w momencie faktycznej wypłaty Premii.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy lub własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W interpretacji udzielono odpowiedzi tylko w zakresie zadanych pytań, które dotyczyły kwestii prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii dla Detalistów oraz ustalenia momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności. Zatem kwestia poprawności wystawiania not księgowych nie była przedmiotem merytorycznej analizy.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zatem niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj