Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-2.4014.272.2018.2.MZ
z 22 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomościjest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o., Spółka) zarejestrowany jako podatnik VAT czynny planuje realizację inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo -biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami, oferującego powierzchnie magazynowe, a także pomieszczenia biurowe i produkcyjne (dalej jako „Inwestycja”). Inwestycja będzie w przyszłości wykorzystywana przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, polegającej przede wszystkim na świadczeniu usług najmu (co do zasady opodatkowanych stawką 23%). Spółka nie zamierza realizować czynności zwolnionych od podatku VAT.

Zgodnie z przyjętymi założeniami,. Inwestycja zlokalizowana zostanie m.in. na nieruchomościach stanowiących obecnie własność miasta, oznaczonych numerami 168/7 i 171/13 (dalej jako „Działki Miasta”) oraz działkach, które Spółka nabędzie od osób trzecich w ramach odrębnych transakcji (na moment składania niniejszego wniosku zostały w tej sprawie podpisane z osobami trzecimi stosowne umowy przedwstępne sprzedaży lub zamiany). Działka nr 168/7, powstała w wyniku podziału działki o nr 168/3, z której wydzielone zostały działki o numerach 168/6, 168/7, 168/8. Działka 171/13 powstała w wyniku podziału działki o numerze 171/1, z której wydzielone zostały działki nr 171/12, 171/13 i 171/14. Powyższe podziały zostały dokonane na podstawie stosownej decyzji Prezydenta Miasta.

Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji, Miasto planuje budowę infrastruktury drogowej, która przebiegać będzie m.in. przez nieruchomości, które Spółka nabędzie od osób trzecich w ramach odrębnych transakcji, tj. działek oznaczonych numerami 154/5, 155/5, 158/5, 159/5, 162/5, 163/4, 167/2, 171/11, 170/7, 172/11, 173/3, 175/9, 174/3, 176/9, 177/3, 179/5, 178/3, 180/7, 181/3, 183/5, 182/3, 185/5, 186/5, 189/5, 190/5. Na moment składania niniejszego wniosku zostały w tej sprawie podpisane z osobami trzecimi stosowne umowy przedwstępne sprzedaży lub zamiany (dalej jako „Działki Spółki”). Analogicznie jak w przypadku Działek Miasta, Działki Spółki powstały w wyniku podziału działek, na podstawie stosownych decyzji podziałowych wydanych przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę interpretacjami podatkowymi, Spółka nabędzie Działki Spółki w ramach transakcji, do których znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%. Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Działek Spółki.

Zarówno Działki Spółki jak i Działki Miasta stanowią grunty, które na moment składania niniejszego wniosku nie są zabudowane. Ponadto na Działkach Spółki nie są posadowione jakiekolwiek obiekty budowlane trwale związane z gruntem. Przez Działki Miasta przebiega nieczynny gazociąg, jednakże Miasto nie jest jego właścicielem.

Przedmiotowe nieruchomości są jednakże przeznaczone pod zabudowę m.in. na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 30 października 2017 r. w przedmiocie realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu parkingów oraz decyzji z 8 marca 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno -magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Ł.

Ze względu na fakt, iż Spółka w związku z realizacją Inwestycji zainteresowana jest nabyciem Działek Miasta, zaś Miasto w związku z realizacją infrastruktury drogowej – Działek Spółki, strony porozumiały się w sprawie dokonania zamiany przedmiotowych nieruchomości (dalej jako „Transakcja”). W chwili składania niniejszego wniosku, Spółka oraz Miasto ustaliły już istotne elementy Transakcji, m.in. świadczenia należne każdej ze stron w związku ze wzajemnym przeniesieniem praw własności.

W związku z planowaną Transakcją w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę „w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta na nieruchomości, które będą stanowiły własność osoby prawnej oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta” (dalej jako „Uchwała”). W załącznikach do Uchwały została określona wartość poszczególnych działek oraz ich cena brutto. Ponieważ określona w Uchwale, łączna wartość brutto Działek Miasta przewyższa łączną wartość brutto Działek Spółki, rozliczenie Transakcji przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Spółka przeniesie własność Działek Spółki na Miasto, a także dopłaci w formie pieniężnej różnicę pomiędzy wartością Działek Spółki a wartością Działek Miasta.
 2. Miasto przeniesie własność Działek Miasta na Spółkę.

Niezależnie od przeprowadzenia Transakcji, Spółka zamierza, zgodnie z treścią powołanej powyżej uchwały Rady Miasta, dokonać darowizny na rzecz Miasta innych nieruchomości znajdujących się w okolicy planowanej infrastruktury drogowej, tj. działek o numerach 154/6, 155/6, 158/6, 159/6, 162/6, 163/5, 167/4, 170/8, 173/4, 174/4, 178/4, 181/4, 182/4, 185/6, 186/6, 189/6, 190/6. Czynność ta nie jest jednak przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej a Spółka wspomina o niej mając na uwadze chęć wyczerpującego przedstawienia wszystkich okoliczności stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4):

Czy nabycie przez Spółkę Działek Miasta w ramach Transakcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Działek Miasta w ramach Transakcji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Transakcja będzie w całości podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem stawki w wysokości 23%. W rezultacie, planowana zamiana Nieruchomości będzie wyłączona w całości z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), w zw. z art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

Przepis art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC wskazuje, że czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany), w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że norma przewidziana w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC znajdzie zastosowanie w przypadku Transakcji i w rezultacie, nabycie Nieruchomości nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 9 stycznia 2019 r. Znak: 0113-KDIPT1 -1.4012.883.2018.1.MSU.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem. Nie zawierają zatem definicji pojęcia „zamiana”. Dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Na podstawie art. 603 Kodeksu cywilnego – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W myśl art. 604 Kodeksu cywilnego – do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 2 ww. ustawy – obowiązek podatkowy – przy umowie zamiany – ciąży na stronach czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania stanowi przy umowie zamiany:

 1. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
 2. w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – stawki podatku od umowy zamiany wynoszą:

 1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa zamiany podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na stronach czynności.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.


Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy zamiany a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.) planuje realizację inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno -magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami, oferującego powierzchnie magazynowe, a także pomieszczenia biurowe i produkcyjne (dalej jako „Inwestycja”). Inwestycja zlokalizowana zostanie m.in. na nieruchomościach stanowiących obecnie własność miasta, oznaczonych numerami 168/7 i 171/13 (dalej jako „Działki Miasta”). Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji, Miasto planuje budowę infrastruktury drogowej, która przebiegać będzie m.in. przez nieruchomości, które Spółka nabędzie od osób trzecich w ramach odrębnych transakcji, tj. działek oznaczonych numerami 154/5, 155/5, 158/5, 159/5, 162/5,163/4, 167/2, 171/11, 170/7, 172/11, 173/3, 175/9, 174/3, 176/9, 177/3, 179/5, 178/3, 180/7, 181/3, 183/5, 182/3, 185/5, 186/5, 189/5, 190/5. Na moment składania niniejszego wniosku zostały w tej sprawie podpisane z osobami trzecimi stosowne umowy przedwstępne sprzedaży lub zamiany (dalej jako „Działki Spółki”). W celu realizacji Inwestycji, Wnioskodawca zamierza nabyć od Miasta w drodze zamiany Działki Miasta, zbywając w zamian Działki Spółki (dalej jako „Transakcja”). W związku z planowaną Transakcją w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę „w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta na nieruchomości, które będą stanowiły własność osoby prawnej oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta” (dalej jako „Uchwała”). W załącznikach do Uchwały została określona wartość poszczególnych działek oraz ich cena brutto. Ponieważ określona w Uchwale, łączna wartość brutto Działek Miasta przewyższa łączną wartość brutto Działek Spółki, rozliczenie Transakcji przebiegać będzie w następujący sposób:

 • Spółka przeniesie własność Działek Spółki na Miasto, a także dopłaci w formie pieniężnej różnicę pomiędzy wartością Działek Spółki a wartością Działek Miasta.
 • Miasto przeniesie własność Działek Miasta na Spółkę.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy zamiany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy planowana transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy zamiany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2019 r. Znak: 0113-KDIPT1 -1.4012.883.2018.1.MSU, wydanej dla Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: „(…) czynność transakcji dostawy, w drodze zamiany przedmiotowych działek, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy. (…) W przedmiotowej sprawie, do dostawy w drodze zamiany, działek nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. (…) dostawa przez Wnioskodawcę działek w drodze zamiany, nie będzie korzystała także ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione warunki przedstawione w tym przepisie. W konsekwencji dostawa działek przez Wnioskodawcę w drodze zamiany będzie opodatkowana przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%.”

A zatem, skoro omawiana transakcja zamiany nieruchomości będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Planowana transakcja zamiany nieruchomości nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj