Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.531.2018.4.MG
z 13 lutego 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 9 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 7 listopada 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.531.2018.1.MG oraz pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (data wpływu 15 stycznia 2019 r.) na wezwanie organu znak 0114-KDIP3-2.4011.531.2018.1.MG z dnia 20 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą członkom zespołów tematycznych wynagrodzenia Nr 1, 2, 3 i 4 - jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej uznania, że wynagrodzenie Nr 4 w odniesieniu do członków zespołów tematycznych nie będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz braku po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia Nr 4,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.


UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą członkom zespołów tematycznych wynagrodzenia Nr 1, 2, 3 i 4.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

I.1. Wnioskodawca („Wnioskodawca” „K.”) - jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego, posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) w Polsce. Wnioskodawca funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy, która weszła w 2016 r.


I.2. Wnioskodawca wskazuje, że nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym także nie jest wpisany w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego). Niemniej jednak zgodnie z ustawą o zawodzie...„Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest... (…)”.


I.3. Samorząd zawodowy, reprezentuje osoby wykonujące zawód oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.


I.4. Do zadań samorządu zawodowego należy w szczególności:

 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu;
 2. reprezentowanie;
 3. działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 4. ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych;
 5. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 6. ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie;
 7. obrona godności zawodowej.

I.5. Samorząd zawodowy wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 2. prowadzenie rejestrów na podstawie przepisów ustawy;
 3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodu;
 4. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 5. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 6. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 7. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 9. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
 10. współpracę ze stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 11. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami za granicą oraz samorządami innych zawodów medycznych w kraju;
 12. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla;
 13. zarządzanie majątkiem własnym;
 14. uznawanie kwalifikacji zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. uznawanie tytułu specjalisty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


I.6. Zgodnie z ustawą o zawodzie… organami Wnioskodawcy są: (i) Krajowy Zjazd, (ii) Krajowa Rada, (iii) Komisja Rewizyjna, (iv) Wyższy Sąd Dyscyplinarny, (v) Sąd Dyscyplinarny oraz (vi) Rzecznik Dyscyplinarny.


I.7. W dniu 28 marca 2017 r. Krajowa Rada („R.”) podjęła uchwałę w sprawie powołania 18 zespołów tematycznych Krajowej Rady („Uchwała”). Zadaniem zespołów tematycznych jest wspomaganie R. w wykonywaniu zadań samorządu zawodowych, które spoczywają na R.

Zarówno zespoły tematyczne, jak i członkowie zespołów tematycznych powołanych przez R. nie są organami stanowiącymi Wnioskodawcy i nie posiadają osobowości prawnej.


I.8. Następnie, w dniu 29 maja 2018 r., R. podjęła na podstawie ustawy o zawodzie ...uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych („Uchwała”).


I.9. Z § 2 ust. 1 Uchwały wynika, że w przypadku opracowania przez zespół tematyczny dokumentu do 4 stron A4 (do 2.000 wyrazów) członkom zespołu tematycznego łącznie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto („Wynagrodzenie nr 1”). O podziale Wynagrodzenia nr 1 na poszczególnych członków zespołów tematycznych decyduje przewodniczący zespołu tematycznego na podstawie karty pracy członka zespołu tematycznego, której wzór stanowi załącznik do Uchwały.


I.10. Ponadto, w przypadku opracowania przez zespół tematyczny innych dokumentów niż wskazane w § 2 ust. 1 Uchwały, w szczególności wytycznych, planów szkoleń, katalogów zabiegów, budżetu, organizacji pracy regionu, członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 zł brutto za każdą godzinę pracy (Uchwały...), („Wynagrodzenie nr 2”).

I.11. Dodatkowo, zgodnie z § 4 Uchwały nr 229/I R. w przypadku, gdy zespół tematyczny obraduje na posiedzeniach, każdemu z członków zespołu tematycznego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za godzinę posiedzenia, nie więcej jednak niż 500 zł brutto za dzień posiedzenia („Wynagrodzenie nr 3”).


I.12. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje Biuro Wnioskodawcy:

 1. w przypadku, Wynagrodzenia nr 1 i Wynagrodzenia nr 2 - na podstawie zaakceptowanych przez przewodniczącego zespołu tematycznego kart pracy,
 2. w przypadku, Wynagrodzenia nr 3 - na podstawie protokołu z posiedzenia i listy obecności - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przedłożone wszystkie wymagane dokumenty.

I.13. Członkom zespołów tematycznych przysługuje także zwrot kosztów podróży oraz zwrot innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zespołów tematycznych („Wynagrodzenie nr 4”); w tym zakresie stosuje się odpowiednio Uchwałę z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów K. oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz K.


I.14. Członkowie zespołów tematycznych nie są pracownikami Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.). Ponadto, Wnioskodawca nie zawarł z członkami zespołów tematycznych umów zlecenia lub umów o dzieło w związku z pełnieniem funkcji członka zespołu tematycznego. Natomiast przed powołaniem w skład zespołu tematycznego osoby mające być członkami zespołu wyrażają zgodę na udział w jego pracach oraz składają oświadczenia i przekazują dane wymagane odrębnymi przepisami w celu wypłaty wynagrodzenia.


Wniosek zawierał braki formalne w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 7 listopada 2018 r. wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie, czy członkowie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę są członkami Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 14 listopada 2018 r. wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zawodzie ..., („ustawa o zawodzie”) K. tworzą ... wpisani do Krajowego Rejestru. Niemniej jednak zgodnie z § 3 Uchwały w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady („Uchwała ”) w skład zespołu tematycznego wchodzą… lub inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w sprawach będących przedmiotem działania zespołu tematycznego. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezes Krajowej Rady. Stąd może się zdarzyć, że członkowie zespołów tematycznych nie są / nie będą członkami K. Doprecyzowując Wnioskodawca wskazał, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczy jedynie wynagrodzenia członków K., którzy to otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych („Uchwała ”). W przypadku osób występujących jako eksperci wchodzący w skład zespołów tematycznych, nie będących jednocześnie członkami K. nie znajdzie zastosowania Uchwała ; osoby te otrzymują albowiem wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy, co nie jest przedmiotem wniosku.


Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. organ podatkowy ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie, czy członkowie zespołów tematycznych pełnią funkcje w organach stanowiących Wnioskodawcy, tj.: Krajowym Zjeździe, Krajowej Radzie, Komisji Rewizyjnej, Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, Sądzie Dyscyplinarnym.


Wnioskodawca w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 r. (data wpływu 15 stycznia 2019 r.) wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zawodzie..., („ustawa o zawodzie”) K. tworzą... wpisani do Krajowego Rejestru. Niemniej jednak zgodnie z § 3 Uchwały w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady („Uchwała ”) w skład zespołu tematycznego wchodzą… lub inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w sprawach będących przedmiotem działania zespołu tematycznego. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezes Krajowej Rady. Do zadań zespołów tematycznych należy rozpatrywanie spraw znajdujących się we właściwości danych zespołów tematycznych poprzez opracowanie dokumentów o charakterze opinio-dawczo-doradczym dla Krajowej Rady, Prezydium Krajowej Rady, Prezesa Krajowej Rady lub innych organów K. (załącznika do Uchwały). Prace zespołów tematycznych nadzoruje wiceprezes Krajowej Rady właściwy w zakresie zadań zespołu tematycznego (załącznika do Uchwały). Oznacza to, że osoby pełniące funkcje w Krajowej Radzie nadzorują prace zespołów tematycznych pod kątem formalno-administracyjnym, niemniej jednak osoby pełniące funkcje w Krajowej Radzie nie są członkami zespołów.


Członkowie zespołów tematycznych nie pełnią funkcji w organach stanowiących Wnioskodawcy, tj.: Krajowym Zjeździe, Krajowej Radzie, Komisji Rewizyjnej, Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, Sądzie Dyscyplinarnym. Jednakże niektórzy członkowie zespołów tematycznych będą członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, tj.: Krajowego Zjazdu, Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego - jednakże w takim przypadku tacy członkowie zespołów tematycznych będą mieli określone odrębnie wynagrodzenie (i) z tytułu członkostwa w zespole tematycznym oraz (ii) z tytułu członkostwa w organie stanowiącym Wnioskodawcy, co jednocześnie będzie wynikało z różnych tytułów określających wysokość danego wynagrodzenia. Nadmienić należy, że zakres obowiązków członków zespołów tematycznych będących jednocześnie członkami organów stanowiących Wnioskodawcy nie będzie się pokrywał.


Dokumenty wytworzone przez zespoły tematyczne muszą w określony sposób zostać usankcjonowane przez Krajową Radę, np. poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Dopiero uchwała podjęta przez R. wywołuje określone w niej skutki na działalność Wnioskodawcy, co oznacza, że dopiero Krajowa Rada jako organ stanowiący Wnioskodawcy ma wpływ na działalność Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, członkowie zespołów tematycznych w związku z wykonywaniem funkcji członka zespołu tematycznego wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.), („ustawa o PIT”), a tym samym (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku uznania, że wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz członków zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (odpowiedź pozytywna na pytanie nr 1), na Wnioskodawcy w związku z wypłacaniem członkom zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenia nr 1, (ii) Wynagrodzenia nr 2, (iii) Wynagrodzenia nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenia nr 4 nie spoczywają obowiązki płatnika podatku PIT wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. pytanie Nr 1 i 2.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, członkowie zespołów tematycznych w związku z wykonywaniem funkcji członka zespołu tematycznego wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, a tym samym (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku w przypadku uznania, że wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz członków zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, na Wnioskodawcy w związku z wypłacaniem członkom zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenia nr 1, (ii) Wynagrodzenia nr 2, (iii) Wynagrodzenia nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenia nr 4 nie spoczywają obowiązki płatnika podatku PIT wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.
 3. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), („ustawa o PIT”) „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT wynika, że jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście. W myśl art. 13 pkt 5 ustawy o PIT „za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (ustawy o PIT), uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 (ustawy o PIT)”.


 1. Użyte w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT pojęcia „obowiązków społecznych i obywatelskich” nie zostały w prawie podatkowym zdefiniowane. W konsekwencji należy odwołać się do językowego znaczenia tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pojęcie „społeczny” oznacza m.in.: 1. odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, 2. wytworzony przez społeczeństwo i będący jego wspólną własnością, 3. przeznaczony do obsługiwania społeczeństwa, 4. pracujący bezinteresownie dla dobra jakiejś społeczności, 5. dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa, 6. zorganizowany przez jakąś społeczność samodzielnie, bez udziału państwa.

W związku z tym „obowiązki społeczne” to obowiązki wykonywane w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz społeczeństwa lub jego części.


 1. Z kolei „obywatelski” oznacza: 1. dotyczący obywateli jakiegoś państwa lub regionu, 2. właściwy dobremu obywatelowi, pożądany społecznie. Tym samym obowiązki obywatelskie to obowiązki odnoszące się do obywateli państwa lub regionu państwa.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, należy więc przyjąć, że z pełnieniem „obowiązków społecznych i obywatelskich” mamy do czynienia wówczas, gdy realizowane w ramach tych obowiązków cele służą społeczeństwu, jako całości albo jakiejś jego części, jakiejś określonej społeczności.
 3. Ponadto wskazać także należy, iż „obowiązki” w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT muszą mieć charakter obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy w tym sensie, że funkcja, z pełnieniem której obowiązki te się wiążą, jest funkcją unormowaną ustawowo, na co wskazał Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 25 listopada 1997 r., („Wyrok TK”). Określenie, iż chodzi o obowiązki o charakterze „obywatelskim” bądź „społecznym”, wprowadza kryterium sytuujące daną funkcję w płaszczyźnie relacji państwo - obywatel państwa albo społeczność - członek tej społeczności. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Tak rozumiane obowiązki społeczne lub obywatelskie można pełnić nie tylko na podstawie wyboru, lecz także w wyniku powołania przez właściwy organ, wyznaczenia przez upoważnioną organizację społeczną lub na skutek podobnych zdarzeń określonych prawem. Trybunał Konstytucyjny w Wyroku TK wymienił zatem uczestnictwo w samorządzie zawodowym jako modelowy przykład pełnienia obowiązków społecznych, nie stawiając wcale wymogu, aby obowiązki te były pełnione na rzecz ogółu społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, wskazano, że chodzi o reprezentację „pewnej społeczności” i działanie w jej tylko interesie.
 4. Dla stwierdzenia, czy Wnioskodawca realizuje cele społeczne miarodajne jest odwołanie się do ustawy o zawodzie. Jak wskazano we Wniosku, do zadań samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o zawodzie, należy w szczególności:
  1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu;
  2. reprezentowanie;
  3. działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  4. ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych;
  5. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
  6. ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie;
  7. obrona godności zawodowej.

Analiza celów istnienia Wnioskodawcy i podejmowanych przez Wnioskodawcę działań wskazuje, że Wnioskodawca realizuje cele społeczne o zasięgu szerszym niż tylko dotyczące zrzeszonych w nim osób. Przykładowo, cele związane z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia służą ogółowi społeczeństwa. Ponadto, zadaniem zespołów tematycznych powołanych przez R. jest wspomaganie R. w wykonywaniu zadań samorządu zawodowego, które spoczywają na R.

 1. Oznacza to, że członkostwo w samorządzie zawodowym i praca na jego rzecz (w tym w ramach zespołów tematycznych powołanych przez R. na podstawie Uchwały ) wiąże się z pełnieniem obowiązków społecznych zarówno na rzecz społeczności osób zrzeszonych w samorządzie, jak również innych osób, dla których edukacja zdrowotna i promocja zdrowia przynoszą wymierne korzyści (w postaci prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego).
 2. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, członkowie zespołów tematycznych w związku z wykonywaniem funkcji członka zespołu tematycznego wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT.
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT „wolne od podatku PIT są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł”.
 4. Podobnie jak w przypadku pojęć „społeczny” i „obywatelski” w ustawach podatkowych nie zdefiniowano pojęcia „diety”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego z „dietą” mamy do czynienia w przypadku, gdy jest ona wypłacana w związku z realizacją celów na rzecz ogółu społeczeństwa albo jakiejś jego części, jakiejś określonej społeczności.
 5. W orzecznictwie administracyjnym wskazuje się, że decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT ma to, czy otrzymywane świadczenia związane są z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (tak np. wyrok NSA (i) z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 475/10, (ii) z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 72/10).


NSA we wskazanych wyrokach nie rozważa albowiem szczegółowo problemu znaczenia pojęcia „dieta” i nie formułuje tezy, że dla zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT niezbędne jest to, aby wypłacane świadczenia zostały określone mianem diety w ustawie stanowiącej podstawę prawną do ich wypłaty. NSA uznał, iż o tym, że wypłacane świadczenia mają charakter diety decydujące znaczenie ma to, czy są one konsekwencją pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Zasadniczym przedmiotem rozważań NSA w powołanych wyżej wyrokach była kwestia uznania, w jakiej sytuacji dochodzi do pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. NSA w obydwu wyrokach uznał, że działalność w samorządzie zawodowym stanowi wypełnianie obowiązków społecznych.


 1. Rozważając zakres zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, NSA odniósł się do dalszych szczególnych okoliczności związanych z systematyką budowy ustawy o PIT, które w jego przekonaniu wpływają na zakres przedmiotowego zwolnienia (wykładnia systemowa). W powołanych wyrokach NSA zwrócił uwagę, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT odnosi się do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Z kolei art. 13 pkt 7 ustawy o PIT wymienia przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.


Oznacza to, że zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania podatkiem PIT wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT odnosi się tylko i wyłącznie do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT i nie obejmuje przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Takie stanowisko zostało także potwierdzone w wyroku NSA z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3224/14 „skoro zwolnienie podatkowe z art. 21 ust. 1 pkt 17 (ustawy o PIT) dotyczy przychodów - diet i kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych za pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich, a art. 13 (ustawy o PIT) wyłącza z kategorii tych przychodów określone w (art. 13) pkt 7 (ustawy o PIT) przychody związane z pełnieniem funkcji w zarządach, radach nadzorczych, komisjach lub innych organach stanowiących osób prawnych, to oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie (wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT) nie dotyczy przychodów określonych w art. 13 pkt 7 (ustawy o PIT)”.

Odnosząc się do art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, należy zauważyć, że wymienia on przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jak wynika z ugruntowanego już orzecznictwa sądów administracyjnych organami stanowiącymi osoby prawnej można uznać te organy, które mają kompetencje do wpływania na działalność tej osoby prawnej, poprzez nadawanie kierunków tej działalności, w tym poprzez możliwość rozpatrywania spraw dyscyplinarnych na poziomie organizacyjnym, któremu towarzyszy wyposażenie jednostki organizacyjnej w osobowość prawną.


 1. Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego, posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o zawodzie organami Wnioskodawcy są: (i) Krajowy Zjazd, (ii) Krajowa Rada, (iii) Komisja Rewizyjna, (iv) Wyższy Sąd Dyscyplinarny, (v) Sąd Dyscyplinarny oraz (vi) Rzecznik Dyscyplinarny. W dniu 28 marca 2017 r., R. podjęła Uchwałę w sprawie powołania 18 zespołów tematycznych Krajowej Rady. Zadaniem zespołów tematycznych jest wspomaganie R. w wykonywaniu zadań samorządu zawodowych, które spoczywają na R.. Jednakże zespoły tematyczne nie mają kompetencji zarządczych, nadzorczych czy stanowiących u Wnioskodawcy. Zarówno zespoły tematyczne, jak i członkowie zespołów tematycznych powołanych przez R. nie są organami stanowiącymi Wnioskodawcy i nie posiadają osobowości prawnej.


W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro zarówno zespoły tematyczne, jak i członkowie zespołów tematycznych powołanych przez R. nie są organami stanowiącymi Wnioskodawcy, to należy stwierdzić, iż (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 otrzymywane przez członków zespołów tematycznych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, a w konsekwencji czego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od (i) Wynagrodzenia nr 1, (ii) Wynagrodzenia nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 zaliczek na podatek PIT (tak np. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2013 r. nr IPTPB1/415-338/13-5/AG).


 1. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, członkowie zespołów tematycznych w związku z wykonywaniem funkcji członka zespołu tematycznego wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, a tym samym (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.


Ponadto, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku w przypadku uznania, że wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz członków zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenie nr 1, (ii) Wynagrodzenie nr 2, (iii) Wynagrodzenie nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenie nr 4 podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, na Wnioskodawcy w związku z wypłacaniem członkom zespołów tematycznych (i) Wynagrodzenia nr 1, (ii) Wynagrodzenia nr 2, (iii) Wynagrodzenia nr 3 oraz (iv) Wynagrodzenia nr 4 nie spoczywają obowiązki płatnika podatku PIT wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej uznania, że wynagrodzenie Nr 4 w odniesieniu do członków zespołów tematycznych nie będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy oraz braku po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia Nr 4, natomiast w pozostałej części nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako osobne źródło przychodu wyróżnił działalność wykonywaną osobiście.


Stosownie do treści art. 13 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.


Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym przepisie, odnosi się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).


W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Konsekwencją zakwalifikowania uzyskiwanych przychodów jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa m.in. w art. 13 pkt 5 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika - na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.

Należy podkreślić, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, dotyczy wyłącznie przychodów ze źródła określonego w art. 13 pkt 5 cytowanej ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 13 wyodrębnia i różnicuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w taki sposób, że przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (pkt 7) nie mogą być utożsamiane z wyodrębnionymi w punkcie 5 tego przepisu przychodami otrzymywanymi przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Zakresy pojęciowe obu tych przepisów (pkt 7 i 5) wzajemnie się wyłączają. Przychody otrzymywane przez osoby z tytułu uczestnictwa w ww. organach osób prawnych nie mogą być zakwalifikowane do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, do których ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie „obowiązki” w rozumieniu wykładanego przepisu muszą mieć charakter obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy w tym sensie, że funkcja, z pełnieniem której obowiązki te się wiążą, jest funkcją unormowaną ustawowo. Dookreślenie, że chodzi o obowiązki o charakterze „obywatelskim” bądź „społecznym” wprowadza kryterium dodatkowe, sytuujące daną funkcję w płaszczyźnie relacji państwo - obywatel państwa albo społeczność - członek tej społeczności. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Tak rozumiane obowiązki społeczne lub obywatelskie można pełnić na podstawie wyboru, w wyniku powołania przez właściwy organ, wyznaczenia przez upoważnioną organizację społeczną lub na skutek podobnych prawem określonych zdarzeń.

Jak wynika z powyższego, obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji, np. radnego, posła, czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Do pojęcia „pełnienia obowiązków społecznych” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego, posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie. Wnioskodawca reprezentuje osoby wykonujące zawód oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa. Zgodnie z ustawą o zawodzie, organami Wnioskodawcy są: Krajowy Zjazd, Krajowa Rada, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik Dyscyplinarny. W dniu 28 marca 2017 r. Krajowa Rada (R.) podjęła uchwałę w sprawie powołania 18 zespołów tematycznych Krajowej Rady. Zadaniem zespołów tematycznych jest wspomaganie R. w wykonywaniu zadań samorządu. Zarówno zespoły tematyczne, jak i członkowie zespołów tematycznych powołanych przez R. nie są organami stanowiącymi Wnioskodawcy i nie posiadają osobowości prawnej. Członkowie zespołów tematycznych nie pełnią funkcji w organach stanowiących Wnioskodawcy, tj.: Krajowym Zjeździe, Krajowej Radzie, Komisji Rewizyjnej, Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, Sądzie Dyscyplinarnym. Niektórzy członkowie zespołów tematycznych będą członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, tj. Krajowego Zjazdu, Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, jednakże w takim przypadku członkowie zespołów tematycznych będą mieli określone odrębnie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zespole tematycznym oraz z tytułu członkostwa w organie stanowiącym Wnioskodawcy, co jednocześnie będzie wynikało z różnych tytułów określających wysokość danego wynagrodzenia. Zakres obowiązków członków zespołów tematycznych będących jednocześnie członkami organów stanowiących Wnioskodawcy nie będzie się pokrywał. W dniu 29 maja 2018 r., na podstawie ustawy o zawodzie R. podjęła uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych. Z § 2 ust. 1 Uchwały wynika, że w przypadku opracowania przez zespół tematyczny dokumentu do 4 stron A4 (do 2.000 wyrazów) członkom zespołu tematycznego łącznie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto (Wynagrodzenie nr 1). O podziale tego Wynagrodzenia na poszczególnych członków zespołów tematycznych decyduje przewodniczący zespołu tematycznego na podstawie karty pracy członka zespołu tematycznego. W przypadku opracowania przez zespół tematyczny innych dokumentów niż wskazane w § 2 ust. 1 Uchwały, w szczególności wytycznych, planów szkoleń, katalogów zabiegów, budżetu, organizacji pracy regionu, członkom zespołu przysługuje wynagrodzenia w wysokości 40 zł brutto za każdą godzinę pracy (Wynagrodzenie nr 2). Zgodnie z § 4 Uchwały, w przypadku, gdy zespół tematyczny obraduje na posiedzeniach, każdemu z członków zespołu tematycznego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za godzinę posiedzenia, nie więcej jednak niż 500 zł brutto za dzień posiedzenia (Wynagrodzenie nr 3). Członkom zespołów tematycznych przysługuje także zwrot kosztów podróży oraz zwrot innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zespołów tematycznych (Wynagrodzenie nr 4), stosownie do Uchwały z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów K. oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wnioskodawcy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje Biuro Wnioskodawcy, w przypadku Wynagrodzenia nr 1 i 2, na podstawie zaakceptowanych przez przewodniczącego zespołu tematycznego kart pracy, natomiast w przypadku Wynagrodzenia nr 3, na podstawie protokołu z posiedzenia i listy obecności. Członkowie zespołów tematycznych nie są pracownikami Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy oraz nie mają zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło z Wnioskodawcą, w związku z pełnieniem funkcji członka zespołu tematycznego.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia są wynagrodzenia członków zespołów tematycznych będących jednocześnie członkami Wnioskodawcy, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych.


Zgodnie z ustawą o zawodzie..., ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego oraz prawa i obowiązki jego członków.


W myśl ustawy, przynależność do samorządu jest obowiązkowa.


Jak stanowi ust. 4 art. 3 cytowanej ustawy, jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest K., zwana dalej „K.”.

Zgodnie z ustawą, K. tworzą... wpisani do Krajowego Rejestru.

Stosownie do ustawy o zawodzie, organami K. są:

 1. Krajowy Zjazd;
 2. Krajowa Rada;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
 5. Sąd Dyscyplinarny;
 6. Rzecznik.

W myśl art. 69 ust. 1 ww. ustawy, na wniosek Krajowej Rady albo Prezesa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu K. lub wykonującego czynności na rzecz K., bez zachowania prawa do wynagrodzenia.


Zgodnie z ust. 2 art. 69 ww. ustawy, Krajowa Rada określa zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu na czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka w związku z wykonywaniem czynności na rzecz K., biorąc pod uwagę przepisy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Artykuł 70 ust. 1 ustawy stanowi, że organy kolegialne K. podejmują uchwały. Po podjęciu uchwały organy K. są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia jej tekstu na piśmie.

Do zakresu działania Krajowej Rady należy wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych (ustawa o zawodzie).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że członkowie zespołów tematycznych nie będący jednocześnie członkami organu stanowiącego Wnioskodawcy otrzymują wynagrodzenie związane z pełnieniem obowiązków społecznych w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdy członkowie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę są jednocześnie członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, wynagrodzenie tych członków zespołów tematycznych należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w powołanym powyżej art. 13 pkt 7 ww. ustawy, a więc przychodów otrzymywanych przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych.

W związku z powyższym nie można potwierdzić stanowiska Wnioskodawcy, że wszystkie wynagrodzenia otrzymywane przez członków zespołów tematycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawia art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak bowiem Wnioskodawca sam wskazał we własnym stanowisku odnośnie sformułowanych pytań, zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy odnosi się tylko i wyłącznie do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 5 ww. ustawy i nie obejmuje przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, co potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W pierwszej kolejności organ podatkowy odniesie się do Wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 członków zespołów tematycznych.


Wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 członków zespołów tematycznych, zarówno będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy, jak i nie będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy nie mogą zostać zakwalifikowane do przychodów korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, ponieważ wynagrodzenia te nie mogą być utożsamiane z dietą i zwrotem kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, są to bowiem świadczenia pieniężne - rodzaj wynagrodzenia za wykonywane na rzecz Wnioskodawcy czynności.

Wnioskodawca wskazał bowiem we wniosku, że w przypadku opracowania przez zespół tematyczny dokumentu do 4 stron A4 (do 2.000 wyrazów) członkom zespołu tematycznego łącznie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto (Wynagrodzenie Nr 1), gdzie przewodniczący zespołu, na podstawie karty pracy członka zespołu tematycznego decyduje o podziale tego wynagrodzenia na poszczególnych członków. W przypadku opracowania innych dokumentów, w szczególności wytycznych, planów szkoleń, katalogów zabiegów, budżetu, organizacji pracy regionu, członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 zł brutto za każdą godzinę pracy (Wynagrodzenie nr 2). Natomiast w przypadku, gdy zespół tematyczny obraduje na posiedzeniach, każdemu z członków zespołu tematycznego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za godzinę posiedzenia, nie więcej niż 500 zł brutto za dzień posiedzenia (Wynagrodzenie nr 3), wypłacanego na podstawie protokołu z posiedzenia i listy obecności.

Tym samym Wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 nie stanowią diet ani kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez członków zespołów tematycznych wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ tylko tego rodzaju przychody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, natomiast Wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 stanowią rodzaj wynagrodzenia za pełnione funkcje, ustalane m.in. na podstawie karty pracy i listy obecności.

W konsekwencji Wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 członków zespołów tematycznych nie będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy stanowią dla tych osób świadczenia podlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy stanowią dla tych osób świadczenia podlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru od tych wynagrodzeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej wynagrodzenia Nr 1, 2 i 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Ustosunkowując się natomiast do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia z opodatkowania Wynagrodzenia Nr 4 organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Jak już wyżej wyjaśniono ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają tylko przychody stanowiące diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych czy obywatelskich i to wyłącznie do wysokości 3.000 zł miesięcznie. W sytuacji uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej 3.000 zł miesięcznie, nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do uznania określonego świadczenia za „dietę” bądź „kwotę stanowiącą zwrot kosztów” nie wystarczy takie nazwanie tego świadczenia przez świadczeniobiorcę lub stronę świadczącą, lecz konieczne jest, aby świadczenie było w taki właśnie sposób nazwane przez ustawę i następowało w wykonaniu ustawowego uprawnienia do tego rodzaju świadczenia. Może się okazać, że otrzymywany przychód (nazywany dietą) stanowi dla podatnika zwykłe wynagrodzenie za pełnioną funkcję i w tym przypadku przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego członkom zespołów tematycznych przysługuje zwrot kosztów podróży oraz zwrot innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zespołów tematycznych, zwany Wynagrodzeniem nr 4, do którego stosuje się odpowiednio Uchwałę Krajowej Rady w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Wnioskodawcy oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wnioskodawcy, co wynika z Uchwały Krajowej Rady w sprawie zasad wynagradzania członków zespołów tematycznych.

W związku z powyższym, kierując się uregulowaniami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie, tj. w szczególności postanowieniami art. 69 ust. 2 cytowanej ustawy oraz uchwały Krajowej Rady w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Wnioskodawcy oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wnioskodawcy, która to uchwała ma odpowiednie zastosowanie do Wynagrodzenia Nr 4 członków zespołów tematycznych, powołanych przez Krajową Radę, wynagrodzenie Nr 4 korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do członków zespołów tematycznych niebędących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy. Do wynagrodzenia członków zespołów tematycznych będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania nie ma zastosowania, ponieważ wynagrodzenie Nr 4 należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, do których zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy nie znajduje zastosowania.

W konsekwencji na Wnioskodawcy w związku z wypłacanym członkom zespołów tematycznych Wynagrodzeniem Nr 4, w sytuacji gdy dotyczy ono członków nie będących członkami organów stanowiących Wnioskodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile wynagrodzenie to nie przekroczy miesięcznie kwoty 3.000 zł. Nadwyżka ponad 3.000 zł (tj. kwotę zwolnioną na podstawie ww. przepisu), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast gdy członkowie zespołów tematycznych są członkami organów stanowiących Wnioskodawcy na Wnioskodawcy spoczywają obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacanym przez Wnioskodawcę wynagrodzeniem Nr 4.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wynagrodzenia Nr 4 należało uznać w części za prawidłowe i w części za nieprawidłowe.


Ponadto, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj