Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-1273/09-4/AA
z 18 lutego 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB1/415-1273/09-4/AA
Data
2010.02.18


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
amortyzacja jednorazowa
mały podatnik
środek trwały


Istota interpretacji
1. Czy w świetle obowiązujących przepisów i na podstawie opisanego stanu faktycznego Wnioskodawczyni spełnia kryteria małego podatnika w celu zastosowania w 2009 roku jednorazowej amortyzacji podatkowej?
2. Jakie przychody i podatek należny VAT uzyskane w 2008 roku należy uwzględnić przy ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę uznania Zainteresowanej za małego podatnika?Wniosek ORD-IN 399 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stwierdzenia:

 • czy Wnioskodawczyni spełnia kryteria do uznania jej za małego podatnika w celu zastosowania w 2009 roku jednorazowej amortyzacji podatkowej – jest prawidłowe,
 • jakie przychody i podatek należny VAT uzyskane w roku 2008 należy uwzględnić przy ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę uznania za małego podatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie definicji małego podatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów stalowych (ślusarstwo-tokarstwo). Wyroby i usługi Zainteresowana sprzedaje głównie dla firm krajowych i zagranicznych. Wnioskodawczyni prowadzi firmę w formie jednoosobowej i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatek dochodowy od osób fizycznych Zainteresowana opłaca na zasadach ogólnych wg stawki linowej 19% prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W latach 2007 i 2008 Wnioskodawczyni korzystała z jednorazowej amortyzacji podatkowej w kwotach odpowiednio 199.000 zł i 150.957,80 zł spełniając kryteria statusu małego podatnika.

W 2009 roku, w miesiącach sierpień i wrzesień, Zainteresowana zakupiła, przyjęła do użytkowania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych 2 szlifierki i obrabiarkę do metalu na łączną kwotę netto 89.901,60 zł. Maszyny te należą do 4 grupy KŚT. Ponadto jeszcze w tym roku Wnioskodawczyni zamierza zakupić z Niemiec szlifierkę do płaszczyzn o wartości ok. 70.000 zł.

Ze względu na wątpliwości co do ustalenia kwoty przychodów (wraz z należnym podatkiem VAT) za rok 2008 będącej podstawę uznania (bądź nie) za małego podatnika mogącego skorzystać z jednorazowej amortyzacji, do chwili obecnej w stosunku do ww. maszyn Wnioskodawczyni nie zastosowała żadnej metody amortyzacji.

W roku 2008 Zainteresowana uzyskała następujące przychody z podatkiem należnym VAT:

Lp.TytułNetto (księga p i r)VAT (dekl. VAT-7)
1.Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług na kraj2.674.570,17588.405,42
2.Przychód ze sprzedaży – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów742.150,75-
3.Przychód ze sprzedaży środka trwałego21.500,00-
4.Przychód z tytułu różnic kursowych2.277,39-
5.VAT należny od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów(128.850,91)28.347,21
6.VAT należny od importu usług(2.035,85)447,89
Suma kwot netto (pkt 1-4) i podatku VAT (pkt 1,5-6)3.440.498,31617.200,52
Suma przychodów z podatkiem VAT należnym 4.057.698,83


Z powyższego zestawienia przychodów (z podatkiem VAT należnym) wynika, że wykazana kwota 4.057.698,83 przekroczyła limit przychodów stanowiący podstawę uznania Wnioskodawczyni jako podatnika za „małego podatnika”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w świetle obowiązujących przepisów i na podstawie opisanego stanu faktycznego Wnioskodawczyni spełnia kryteria małego podatnika w celu zastosowania w 2009 roku jednorazowej amortyzacji podatkowej...

Jakie przychody i podatek należny VAT uzyskane w 2008 roku należy uwzględnić przy ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę uznania Zainteresowanej za małego podatnika...

Zdaniem Wnioskodawczyni, po przeprowadzonej analizie obowiązujących przepisów i przedstawionego stanu faktycznego Zainteresowana posiada status małego podatnika i ma prawo w roku 2009 dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionych w 2009 roku środków trwałych (szlifierek i obrabiarki) do łącznej kwoty o równowartości 100.000 euro.

Do ustalenia limitu przychodów będących podstawą uznania jako małego podatnika Wnioskodawczyni wzięła pod uwagę uzyskane i wykazane w księdze przychodów i rozchodów w roku 2008 przychody netto w kwocie 3.440.498,31 i podatek należny VAT od przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług na kraj w kwocie 588.405,42. Suma tych kwot wynosi 4.028.903,73 i nie przekracza limitu 4 053 000 i tym samym – w ocenie Zainteresowanej – spełnia ona kryteria definicji małego podatnika, określone w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF).

Przy ustalaniu limitu Zainteresowana nie uwzględniała należnego podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć i od importu usług w łącznej kwocie 28.795,10 (28.347,21 + 447,89), ponieważ w tych przypadkach VAT należny dotyczy nabyć wewnątrzwspólnotowych i importu usług, a nie dotyczy przychodów ze sprzedaży. Ponadto definicja małego podatnika określoną w art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF została ujednolicona z definicją małego podatnika dla potrzeb VAT, określoną w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług i stąd też Wnioskodawczyni posiłkowo skorzystała z przepisu zawartego w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, z którego wynika, że sprzedaż rozumie się jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - i tylko te czynności uważane są za sprzedaż, o której mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

Zakupione maszyny należą do 4 grupy KŚT, czyli spełniają warunki zawarte w art. 22k ust. 7-12 ustawy o PDOF i tym samym mogą być amortyzowane jednorazowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się za:

 • prawidłowe - w zakresie stwierdzenia czy Wnioskodawczyni spełnia kryteria do uznania jej za małego podatnika w celu zastosowania w 2009 roku jednorazowej amortyzacji podatkowej,
 • nieprawidłowe- w zakresie stwierdzenia jakie przychody i podatek należny VAT uzyskane w roku 2008 należy uwzględnić przy ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę uznania za małego podatnika.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.


W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Stosownie do treści art. 22 ust. 8 powołanej ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Natomiast zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednakże zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. Nr 69, poz. 587) w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi 100 000 euro w każdym z tych lat podatkowych.

Określenie „mały podatnik” zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 20 ww. ustawy, oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Powołaną powyżej ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieniono również kwotę, po przekroczeniu której podatnik utraci status „małego podatnika”. Na mocy art. 1 pkt 1 ustawy „małym podatnikiem” jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Zatem w 2009 r. za małego podatnika można uznać tego, którego przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług za 2008 rok nie przekroczył 4.053.000 zł.

Należy jednak zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „sprzedaży”. Definicja taka znajduje się w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w myśl tego przepisu przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na wartość sprzedaży składają się tylko kwoty wynikające ze sprzedaży, czyli zgodnie z definicją zawartą w cyt. wyżej art. 2 pkt 22, z odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania ustalając wartość sprzedaży należy zatem uwzględnić następujące kwoty:

 • przychód ze sprzedaży wyrobów i usług na kraj 2 674 570,17 zł
 • przychód ze sprzedaży – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 742 150,75 zł
 • przychód ze sprzedaży środka trwałego 21 500,00 zł
 • podatek VAT należny z tytułu sprzedaży wyrobów i usług na kraj 588 405,42 zł.

A zatem wartość sprzedaży w analizowanej sprawie wyniesie 4 026 626.34 zł i nie przekroczy w roku 2009 wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 200 000 euro, tj. 4 053 000 zł.

Z uwagi na powyższe należy uznać, iż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2009 Wnioskodawczyni spełnia definicję małego podatnika. w związku z tym może dokonać jednorazowej amortyzacji maszyn należących do grupy 4 Klasyfikacji Środków Trwałych.

W przedmiotowej sprawie należy podkreślić, iż w rozumieniu definicji sprzedaży, zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, na wartość sprzedaży nie będzie składać się przychód z tytułu różnic kursowych. Tytuł ten bowiem nie mieści się w definicji sprzedaży.

Ponieważ Wnioskodawczyni ten element uwzględniła przy ustalaniu ww. kwoty, stanowisko przedstawione we wniosku, w części dotyczącej stwierdzenia jakie przychody (wartość sprzedaży) i podatek należny VAT uzyskane w roku 2008 należy uwzględnić przy ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę uznania za małego podatnika, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług rozstrzygnięto w dniu 18 lutego 2010 r. interpretacją indywidualną nr ILPP1/443-1450/09-4/KG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj