Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


740/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-157/15/19-3/S/MZ
     ∟Potwierdzono stanowisko Wnioskodawcy, że zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem aportu w postaci akcji w spółce akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.279.2019.2.ASZ
     ∟Czy w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzeń przyszłych planowanego wniesienia do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział, zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, zmiana umowy Wnioskodawcy związana z aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych i dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki w tym podatku (zapłaty podatku, złożenia deklaracji, inne)?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.155.2019.2.DK
     ∟Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.156.2019.2.PM
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i przeniesienie do Wnioskodawcy w jego wyniku Składników Majątkowych wchodzących w skład Zakładu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.148.2019.3.PM
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku GO w formie środków pieniężnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.41.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do nowoutworzonej spółki kapitałowej.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.464.2018.4.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.253.2018.2.HS
     ∟Zasadność wyłączenia z opodatkowania umów pożyczki oraz zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem dopłat.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.127.2018.2.HS
     ∟wniesienie składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.102.2018.1.AR
     ∟Czy w przypadku podwyższeń kapitału Banku i objęcia przez X Bank S.A. akcji Banku po cenie emisyjnej wyższej niż ich wartość nominalna oraz przekazania nadwyżki ceny emisyjnej na kapitał zapasowy Banku, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Banku stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony jego kapitał zakładowy, a wyłączona z opodatkowania będzie ta część wkładów do Banku, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, bez względu na jej wysokość i proporcję w stosunku do wartości nominalnej akcji Banku, wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.198.2018.1.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego oraz będące jego skutkiem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.170.2018.1.LB
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.196.2018.1.MD
     ∟Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółek Dzielonych przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z wydzieleniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem składników majątkowych Spółek Dzielonych w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-202/14/18-7/S/AK1
     ∟Jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, określona w umowie spółki osobowej suma wkładów wspólników do spółki osobowej odpowiadająca sumie kapitałów własnych Wnioskodawcy, nie będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.26.2018.1.MSI
     ∟ustalenie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.19.2018.2.KC
     ∟SPV nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Aport i nie znajdzie zastosowania zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.86.2018.1.MD
     ∟Wydzielenie (tj. opisany we wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Zakupów Technicznych i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.19.2018.2.KB
     ∟Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego następującym jako element podziału innej spółki kapitałowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty PCC w myśl art. 1 ust. pkt 1 lit. k) (winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC oraz ust. 3 pkt 2-3 tego samego artykułu??

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.28.2018.1.PM
     ∟Czy Wydzielenie (tj. opisany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.159.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.158.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.105.2017.2.LS
     ∟Podwyższenie kapitału zakładowego Nabywcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.109.2017.2.LS
     ∟Skoro opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, który zostanie wniesiony do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowił będzie wydzielony i wyodrębniony w sposób funkcjonalny, organizacyjny i finansowy zespół składników materialnych i niematerialnych, który może samodzielnie funkcjonować jako odrębne i niezależne od Spółki przedsiębiorstwo, to stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej. W konsekwencji powyższego w analizowanej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej będzie wniesiona w zamian za udziały/akcje w innej spółce kapitałowej. Powyższe oznacza, że planowane wniesienie zespołu składników materialnych i niematerialnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowane na gruncie analizowanej ustawy jako umowa spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; będzie wyłączone z opodatkowania tym podatkiem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj