Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7277/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.414.2019.1.AWO
     ∟Czy zbycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem pięciu lat od chwili nabycia będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.512.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.479.2019.1.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.312.2019.2.ŁS
     ∟Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.396.2019.2.MK
     ∟Odpłatne zbycie przez Zainteresowanych nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości, minął okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym z tego tytułu na Zainteresowanych nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.490.2019.3.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-453/15/19-2/S/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego tytułem zaspokojenia roszczenia o wypłatę zachowku.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.391.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego udziału w mieszkaniu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-87/16/19-5/S/AK
     ∟Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2015 r. przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, odziedziczonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym w 2014 r. mężu, objętej wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawczyni – wdowa, musi zapłacić podatek dochodowy, w sytuacji gdy do nabycia gruntu do majątku wspólnego małżonków oraz wybudowania budynku mieszkalnego posadowionego na nabytym gruncie doszło ponad 10 lat przed sprzedażą przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.368.2019.2.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.339.2019.1.MD
     ∟Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w sytuacji, w której spadkodawcy posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w dniu 20 czerwca 2012 r. zawarli umowę ustanowienia odrębnej własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w wyniku której dokonano przeniesienia na Nich własności tego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową, po czym Wnioskodawca nabył jako współwłaściciel udział w tej nieruchomości w spadku po zmarłej matce, co potwierdzone zostało postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie pozostałą część w spadku po ojcu, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 6 maja 2015 r., stając się jej właścicielem, pięcioletni termin dla Wnioskodawcy liczy się od końca roku, w którym spadkodawcy nabyli własność tej nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym, odpłatne zbycie z dnia 19 lipca 2019 r. ww. nieruchomości nie spowodowało powstania źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 5 tej ustawy, gdyż zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie przez spadkodawców. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz złożenia formularza PIT-39 w związku ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2019.1.AK
     ∟Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu zlokalizowanego w miejscowości nadmorskiej, w której Wnioskodawca będzie mieszkał wiosną i latem każdego roku oraz, w której zamierza w przyszłości zamieszkać na stałe, spełnia definicję wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.409.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że dokonane przez Zainteresowane odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców. Analogicznie będzie w przypadku sprzedaży w 2020 roku lokalu mieszkalnego, o ile nie ulegną zmianie przepisy prawa. Odpłatne zbycie również nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2019.2.AK
     ∟Należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie i budowę dwóch nieruchomości, w których będzie realizował własne cele mieszkaniowe, mogą w całości stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać rozliczeniu przy ustalaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.363.2019.1.AK
     ∟Czy lokal mieszkalny zakupiony na własny cel mieszkaniowy może być czasowo wynajmowany?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.321.2019.2.ŁS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – zwrot nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-67/15-10/KK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości wcześniej wywłaszczonej i zwróconej spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.504.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.467.2019.2.KS1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.456.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.470.2019.1.KS1
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj