Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


48/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO
     ∟Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.222.2017.2.AD
     ∟Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie i przeniesienie działalności do Spółek Celowych

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2017.2.BM
     ∟czy na gruncie przepisów ustawy o CIT połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi będzie neutralne dla Wnioskodawcy, a w szczególności czy wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umów pożyczek (wraz z odsetkami), które nastąpi na skutek połączenia będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NL
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.100.2017.1.JG
     ∟W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.101.2017.1.AG
     ∟W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.116.2017.1.DP
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2017.1.MST
     ∟czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.155.2017.1.AL
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.10.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości wystąpienia dochodu (przychodu) z tytułu połączenia spółek kapitałowych, sposobu ustalenia dochodu (przychodu) z tytułu ww. połączenia.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.70.2017.1.AZ
     ∟CIT - w zakresie podatkowych skutków podziału przez wydzielenie.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.35.2017.2.PC
     ∟Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który wskutek podziału przez wydzielenie zostanie przeniesiony na Spółkę 2, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki l przez wydzielenie, wskutek której część majątku Spółki 1 zostanie przeniesiona do Spółki 2, niezależnie od tego, czy podział będzie miał uzasadnienie ekonomiczne i niezależnie od tego, czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki l?

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.34.2017.2.PC
     ∟Czy podział przez wydzielenie części majątku Spółki 1 do Spółki 2 spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Spółki 2?

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2017.2.JKT
     ∟Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który wskutek podziału przez wydzielenie zostanie przeniesiony na Spółkę 2, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki 1 przez wydzielenie, wskutek której część majątku Spółki 1 zostanie przeniesiona do Spółki 2, niezależnie od tego, czy podział będzie miał uzasadnienie ekonomiczne i niezależnie od tego, czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki 1?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę całości majątku spółek przejmowanych będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.16.2017.1.JF
     ∟w zakresie uznania Działu Nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, uznania Działu Napoje za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.64.2017.2.DK
     ∟1) Czy wydzielany ze Spółki kapitałowej do Wnioskodawcy Dział Nieruchomości na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2) Czy pozostający w Spółce kapitałowej Dział Holding na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 3) Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę stanowiącego ZCP wydzielanego Działu Nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o CIT?

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.8.2017.1.DP
     ∟skutki połączenia spółek

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.9.2017.2.JKT
     ∟1. Jeżeli spółka prawa cypryjskiego udokumentuje miejsce siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej, to czy opisana powyżej transakcja podziału przez wydzielenie Spółki 2 wskutek której spółka prawa cypryjskiego otrzyma udziały w Spółce 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce – w zakresie w jakim przychód z tego tytułu może powstać dla spółki prawa cypryjskiego i czy Spółka 1 będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: umowa), a także unormowań ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)? 2. Jeżeli spółka prawa cypryjskiego nie udokumentuje miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej, to czy opisana powyżej transakcja podziału przez wydzielenie Spółki 2, wskutek której spółka prawa cypryjskiego otrzyma udziały w Spółce 1, niezależnie od tego, czy podział będzie miał uzasadnienie ekonomiczne i niezależnie od tego, czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim przychód z tego tytułu może powstać dla spółki prawa cypryjskiego i czy Spółka 1 będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu tej transakcji?

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.8.2017.2.PC
     ∟Czy podział przez wydzielenie części majątku Spółki 2 do Spółki 1 spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie Spółki 1?

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.21.2017.1.KK
     ∟W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.60.2017.1.AK
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca osiągnie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.10.2017.2.KB
     ∟Czy zarówno opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który wskutek podziału przez wydzielenie zostanie przeniesiony na Spółkę 1, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.), a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której część majątku Wnioskodawcy zostanie przeniesiona do Spółki 1, niezależnie od tego, czy podział będzie miał uzasadnienie ekonomiczne i niezależnie od tego, czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1072.2016.1.AK
     ∟w zakresie kwalifikacji działalności Serwisowej, Wydzielanej Działalności Aptecznej i Działalności Aptecznej Pozostającej w Spółce Dzielonej jako zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj