Interpretacje do przepisu
art. 106a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


304/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.470.2019.2.ZD
     ∟Obowiązek dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, obowiązku dokonania przez Spółkę jawną korekty podatku naliczonego oraz dokumentowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki jawnej.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.478.2019.2.ICz
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury wystawionej na prywatne nazwisko Wnioskodawcy z podaniem numeru PESEL.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.452.2019.2.IK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu partycypacji w kosztach zatrudniania członków zarządu Organizacji

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.336.2019.3.WH
     ∟Miejsca opodatkowania usług obsługi prawnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentowanie tych usług.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.241.2019.1.MW
     ∟Opodatkowanie prac badawczych i obowiązku wystawienia faktury.

2019.05.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.18.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.36.2019.2.MJ
     ∟Opodatkowanie podziału (alokacji) kosztów oraz przychodów pomiędzy Stronami Konsorcjum i możliwości dokumentowania tej czynności notami księgowymi, opodatkowanie podziału (alokacji) przychodu uzyskanego przez Lidera od Zamawiającego i możliwości dokumentowania tej czynności notami księgowymi, prawo do pełnego odliczenia podatku przez Strony Konsorcjum z tytułu nabycia towarów i usług od stron trzecich, wykorzystywanych do realizacji Inwestycji.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.196.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie oraz dokumentowanie rekompensaty otrzymanej w związku ze świadczeniem usług zbiorowego transportu publicznego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.45.2019.2.IG
     ∟Spółka jest uprawniona do rozliczania podatku naliczonego i należnego z tytułu importu opisanych usług od Wydawców Zagranicznych na podstawie Raportów, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych usług powstał obowiązek podatkowy

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.49.2019.1.APR
     ∟Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.8.2019.1.AW
     ∟Brak obowiązku zarejestrowania dla potrzeb podatku od towarów i usług Spółki Szwedzkiej i Spółki Litewskiej, Brak posiadania przez ww. podmioty stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, Sposób dokumentowania przez Spółkę usług wykonanych na rzecz Spółki Szwedzkiej i Spółki Litewskiej.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.891.2018.2.PRP
     ∟braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z rocznej T, braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych lub płaconych kwot wynikających z kwartalnej T, braku obowiązku dokonania korekt faktur w związku z otrzymaniem/zapłatą kwot wynikających z rocznych oraz kwartalnych T

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.455.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę od współorganizatora Konkursu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.569.2018.2.RS
     ∟Brak opodatkowania prac badawczych i braku obowiązku wystawienia faktury.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.490.2018.1.RR
     ∟ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.231.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.467.2018.1.KM
     ∟Brak opodatkowania otrzymywanych lub płaconych kwot wynikających z TP Adjustment oraz brak obowiązku dokonania korekt faktur w związku z otrzymaniem lub zapłatą kwot wynikających z TP Adjustment.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2018.1.ISK
     ∟Dokumentowanie wydania towarów w związku z realizacją usług marketingowych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.384.2018.1.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego po rejestracji i zgłoszeniu rejestracyjnym jako VAT-R z faktury z wadami formalnymi.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.259.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy lokalu, obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na remont lokalu.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.191.2018.1.IT
     ∟Przechowywanie w formie elektronicznej dokumentów zdigitalizowanych przez kontrahenta oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zdigitalizowanych otrzymanych od kontrahenta.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.142.2018.1.KB
     ∟Brak opodatkowania otrzymywanych lub płaconych kwot wynikających z Compensation Payment oraz brak obowiązku dokonania korekt faktur w związku z otrzymaniem lub zapłatą kwot wynikających z Compensation Payment.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.192.2018.1.RR
     ∟Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego.

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.8.2018.1.WB
     ∟Stwierdzenie, czy rozliczenia Lidera Konsorcjum na rzecz Partnera za procentowy udział Partnera Konsorcjum w pracach wykonywanych przez Konsorcjum na rzecz Wykonawcy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT i powinny być dokumentowane fakturą; Stwierdzenie, czy prowizja dla Lidera Konsorcjum za pełnienie funkcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i powinna być dokumentowana fakturą; Stwierdzenie, czy podział kosztów wymienionych w pkt B.2 opisu sprawy pomiędzy uczestników Konsorcjum będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT i powinien być dokumentowany fakturą.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.59.2018.1.RD
     ∟W zakresie dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku z niezastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.1.2018.3.KO
     ∟w zakresie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj