Interpretacje do przepisu
art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


123/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.554.2019.2.IK
     ∟Czy Wnioskodawca miał prawo do rozliczenia, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez niego faktur z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem lokali, przy założeniu, że nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy VAT i lokale te, po ich nabyciu, będą wykorzystywane w całości do wykonywania czynności opodatkowanych (najem), a podatek VAT należny z tytułu tych czynności będzie w całości rozliczał Wnioskodawca?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.414.2019.2.ISL
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu lokali będących pokojami hotelowymi

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.210.2019.1.WR
     ∟Brak możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej w sytuacji gdy udzielony rabat posprzedażowy dotyczy tylko jednego ze sprzedanych towarów.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.322.2019.2.RS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego i sposób dokumentowania otrzymanych kwot.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.217.2019.4.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości od małżonków.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.213.2019.5.KBR
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem Nieruchomości od osób fizycznych.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.157.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców. Stawka podatku VAT dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji na realizacje Projektu. Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją Projektu. Ustalenie, czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Ustalenie czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych przy wykorzystaniu terminala znajdującego się w punkcie informacyjnym Urzędu, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-965/15-2/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.33.2019.1.PJ
     ∟Moment powstania obowiązku wpisu do ewidencji wyrobów węglowych wystąpi, co do zasady, przy wydaniu wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku gdy faktura zaliczkowa jest jedyną fakturą wystawianą przez Spółkę, faktura ta jest fakturą, której data wystawienia i numer zawarte są w ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych, o której mowa w art. 138i ust. 1 pkt 1 ustawy.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.784.2018.2.KBR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego oraz sposób udoku-mentowania należności z tytułu świadczenia usług na rzecz Uczest-ników biznesowych oraz korekty rozliczeń pomiędzy Uczestnikami biznesowymi a Fundacją powstałych po zakończeniu zbiórki na Fundusz.

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.759.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie cesji wierzytelności i przejęcia długu oraz rozliczenia podatku należnego z tytułu zaliczki (także w przypadku usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia) w części dotyczącej niezrealizowanych i nierozliczonych prac.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR
     ∟Dokumentowanie transakcji dostawy towarów.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.558.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia korekty faktur

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.515.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.298.2018.2.KBR
     ∟rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.301.2018.1.DG
     ∟W zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie Prognozy, Faktury Rozliczeniowej z wykazaną niedopłatą oraz obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT w związku z wystawioną Fakturą Rozliczeniową z wykazaną nadpłatą.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.82.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy czy NIP nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur, prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawianych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawianych na Urząd, prawo Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.100.2018.1.KC
     ∟W zakresie uznania budynku w budowie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, odpowiedzialności za zaległości podatkowe, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz określenia podstawy opodatkowania dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży i komórek lokatorskich.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.50.2018.3.KC
     ∟W zakresie braku obowiązku wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych, na skutek zawartej cesji.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.118.2018.4.ICz
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem wpłaty z tytułu zakupu żetonów lub wirtualnych impulsów oraz dokumentowania tej czynności.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.107.2018.1.DG
     ∟W zakresie obowiązku korekty faktur dokumentujących zaliczki wpłacone przez CP i PP oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obniżenia podatku należnego lub prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.102.2018.2.MPE
     ∟w zakresie dokumentowania transakcji

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj